DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Michal Šimečka

PS

Kedykoľvek ste mohli obísť tú diskusiu o trestnom zákone, máte väčšinu v parlamente, môžte organizovať schôdzu, ako sa vám chce.

21.02.2024
Pravda

Podľa rokovacieho poriadku môže národná rada aj počas schôdze hlasovaním bez rozpravy zaradiť nový bod programu alebo vypustiť ten, ktorý bol schválený (§ 24, ods. 5). K takejto zmene môže dôjsť vtedy, ak ju navrhnú aspoň tri poslanecké kluby. Po parlamentných voľbách v roku 2023 bola uzavretá koaličná dohoda medzi stranami SMER – SD, HLAS – SD a SNS. Spolu majú tieto tri strany na základe výsledkov volieb v parlamente 79 poslancov, ktorí sú začlenení do troch poslaneckých klubov. Ak by prišiel s návrhom na zmenu programu počas trvania schôdze aspoň jeden zástupca z každej z týchto troch strán, a zároveň by poslanci takúto zmenu odsúhlasili, môžu koaliční poslanci meniť tému diskusie podľa vlastného uváženia, výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Program schôdze národnej rady je upravený v rokovacom poriadku NR SR. Na začiatku schôdze sa najprv prerokuje návrh programu schôdze, ktorý predkladá predseda národnej rady, a potom musí byť schválený poslancami. Každý poslanec môže pred začatím schôdze podať návrh na zmenu alebo doplnenie programu, ktorý doručí v písomnej forme predsedovi národnej rady (§ 24, ods. 1). Program schôdze, ktorá bola zvolaná na základe písomnej požiadavky aspoň pätiny poslancov NR SR, nie je možné meniť ani dopĺňať (§ 24, ods. 3).

Ústava SR stanovuje, že Národná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomných aspoň 76 poslancov, teda nadpolovičná väčšina (Čl. 84, ods. 1). Z ústavy zároveň vyplýva, že na schválenie návrhu na doplnenie alebo zmenu programu schôdze je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov (Čl. 84, ods. 2) Z toho vyplýva, že na doplnenie alebo zmenu návrhu programu by koalícia potrebovala 39 poslancov a poslankýň.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.04.2024
success
error