DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

József Berényi

SMK

Lebo v poslednom volebnom období Európska komisia zmietla zo stola Minority Safe, teda úspešnú občiansku iniciatívu, aby Európska únia vypracovala na ochranu národnostných menšín legislatívu. Odmietli to a nevieme, z akých dôvodov.

Kandidáti a kandidátky do Európskeho parlamentu - 28.05.2024
Zavádzajúce

V roku 2013 Európska komisia odmietla zaregistrovať európsku iniciatívu občanov Minority SafePack, ktorá vyzvala EÚ na zlepšenie ochrany národnostných a jazykových menšín a na posilnenie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti. Všeobecný súd Európskej únie vo februári 2017 toto rozhodnutie zrušil, pretože si Komisia nesplnila povinnosť odôvodniť odmietnutie. Následne Komisia túto iniciatívu zaregistrovala. Po tom, čo iniciatíva úspešne získala potrebný milión podpisov, bola predložená Európskej komisií a rokoval o nej Európsky parlament, ktorý ju podporil. V januári 2021 Komisia oficiálne odpovedala na iniciatívu s tým, že ciele tejto iniciatívy je možné dosiahnuť existujúcimi právnymi predpismi. Preto nepristúpila k prijatiu ďalších právnych aktov. Komisia teda neuviedla dôvody na nezaregistrovanie inicaitívy, ale po tom, čo toto rozhodnutie Všeobecný súd EÚ zrušil a iniciatíva bola úspešná, Komisia sa touto európskou iniciatívou riadne zaoberala a neprijatie právnych krokov odôvodnila. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.

Iniciatívu Minority SafePack v rámci Slovenska podporilo 63 272 občanov. Celkovo táto európska iniciatíva vyzbierala 1 128 422 podpisov a rokovalo sa o nej v plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v decembri 2020, ktorý ju podporil. Komisia v januári 2021 prijala oznámenie, v ktorom uviedla, že od roku 2013, kedy iniciatíva vznikla, boli prijaté mnohé opatrenia súvisiace s návrhmi iniciatívy. Komisia uviedla, že na presadenie cieľov iniciatívy je účinným prostriedkom dôkladné vykonávanie existujúcich právnych predpisov a preto neprijala žiadne ďalšie právne akty.

Európska občianska iniciatíva umožňuje občanom EÚ osloviť Komisiu s legislatívnymi návrhmi a prispieť tak priamo k tvorbe politík Únie. Na spustenie iniciatívy je potrebné vytvoriť skupinu aspoň siedmych občanov EÚ zo siedmich rôznych krajín EÚ. Následne sa iniciatíva môže predložiť Komisii na registráciu, po nej je možné začať zbierať podpisy. Na to, aby bola iniciatíva úspešná, musí iniciatíva vyzbierať najmenej milión podpisov aspoň zo siedmich krajín EÚ a v každej z nich splniť minimálny počet podpisov. Ak iniciatíva splní všetky podmienky, Komisia sa ňou musí zaoberať a prerokuje sa v Európskom parlamente.

Vyjadrenie Józsefa Berényiho pre Demagog.sk z 5. 6. 2024:

“V pondelok 23. januára 2023 podal občiansky výbor iniciatívy Minority SafePack odvolanie na Súdny dvor Európskej únie v súvislosti s konaním o zrušení, ktoré podal MSPI proti Európskej komisii. Občiansky výbor a prezídium FUEN sa jednomyseľne rozhodli odvolať sa.
"Sme presvedčení, že Súdny dvor zruší rozhodnutie Všeobecného súdu z vlaňajšieho novembra, ktoré nie je v súlade s jeho predchádzajúcimi rozsudkami o európskych iniciatívach občanov. Rozhodnutie má podľa nášho názoru viacero procesných a vecných nedostatkov. Náš právnik Thomas Hieber ich vymenoval v dvadsaťpäť stranovom podaní. V odôvodnení tribunálu sme nedostali uspokojivú odpoveď na všetky naše otázky a argumenty a tvrdenie, že EÚ už urobila všetko pre ochranu menšiny. Jazyky a kultúry uvedené v MSPI nemôžu byť právne podporované,“ povedal poslanec Európskeho parlamentu Loránt Vincze, prezident FUEN.
V podaní sa ako príklad inštitucionálnej zaujatosti uvádza skutočnosť, že zástupcovia EK sa sedemkrát stretli so zástupcami Európskej občianskej iniciatívy s názvom Koniec klietkového veku a iba raz so zástupcami MSPI, ako to vyžaduje štatút. Rozhodnutie Všeobecného súdu odkazuje aj na inštitúcie a právne nástroje Rady Európy, ktorých súčasťou nie je EÚ a ktoré neboli ratifikované niekoľkými členskými štátmi EÚ.
"Vyjadrujeme poľutovanie nad tým, že Všeobecný súd bez akejkoľvek reflexie zopakoval stanovisko Európskej komisie, aj keď je vo viacerých bodoch fakticky nepravdivé. Pôjdeme zákonnou cestou, využijeme všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii, dlhujeme to viac ako päťdesiat miliónom občanom EÚ, ktorí hovoria menšinovým jazykom. Už teraz sa nám darí zvyšovať povedomie o problémoch autonómnych menšín, ale nevzdáme sa, kým nedosiahneme konkrétne opatrenia,“ zdôraznil Loránt Vincze.
Rozhodnutie Európskej komisie je podľa iniciátorov chybné vo viacerých ohľadoch. Diskredituje nástroj Európskej občianskej iniciatívy, jediného nástroja participatívnej demokracie EÚ, tým, že odmietne iniciovať legislatívu v prípade už piatej úspešnej iniciatívy v rade. Namiesto toho, aby sa EÚ priblížila k občanom, neustále ignoruje ich návrhy – to je dnes demokratický deficit EÚ. Komisia tiež odmietla výzvu Európskeho parlamentu ako spoluzákonodarcu iniciovať legislatívne akty napriek tomu, že prevažná väčšina poslancov zo všetkých politických skupín v Parlamente túto iniciatívu podporila.”

Dátum zverejnenia analýzy: 04.06.2024
success
error