Demagog.sk
 

Reakcia na agentúrnu správu Úradu vlády z 22.7.2012

24. jula 2012

Jeden deň života s Tlačovým a informačným oborom Úradu vlády SR

Agentúra SITA vydala v nedeľu 22. júla správu, kde sa zaoberala profilom Roberta Fica na našom portáli. Na agentúrnu správu stihol Tlačový a informačný odbor Úradu vlády zareagovať ešte v rovnaký deň, odbor prišiel k záveru, že “z ôsmich náhodne vybraných hodnotení v ôsmich prípadoch, teda 100 percentách, ide zo strany portálu o zavádzanie alebo zjavnú nepravdu.”

Bez toho aby sme sa zaoberali “náhodnosťou” vybraných výrokov sa pozrime priamo na argumenty Úradu vlády. Veríme, že naša reakcia pomôže k lepšiemu pochopeniu našej práce zo strany PR oddelení politikov a relevantných médií na Slovensku.

Úrad vlády vo svojej reakcii preukázal necitlivosť ku faktom a citáciám. V niekoľkých prípadoch vo významnej miere zmenil hodnotené výroky tak, aby mohol tvrdiť, že výstupy webu Demagog.SK nie sú reprezentatívne.

Napríklad ako zavádzajúci sme hodnotili výrok Roberta Fica, podľa ktorého sa v Českej republike postavila proti zvyšovaniu daní „celá krajina“ ako dôsledok toho, že vláda neviedla sociálny dialóg. Úrad vlády vo svojej reakcii výrok formuloval tak, že hodnotenie sa má týkať samotného faktu zvyšovania daní. Ten sme však v našej analýze nespochybnili.

Úrad vlády zároveň ani v jednom prípade nepredložil informačné zdroje, ktoré by dokazovali, že naše hodnotenie je chybné. Hodnotenie výrokov politikov je založené na výrokovej logike a faktoch. Napriek tomu, že sa politikom môžu ich vlastné odchýlky zdať irelevantné, nie je ich možné hodnotiť ako pravdivé.

Robert Fico hovoril o umiestnení Španielska na 10. mieste v rebríčku najvýkonnejších ekonomík sveta. V skutočnosti sa jednalo o 12. miesto. Bez ohľadu na kontext, výrok nemôžeme hodnotiť ako pravdivý. Ak politik neovláda presné čísla, nemal by ich používať.

Široká verejnosť, vrátane politikov, môže pripomienkovať naše hodnotenie a poskytnúť nám (a verejnosti) informačné zdroje, na základe ktorých by sme mohli doplniť, prípadne aj zmeniť naše hodnotenie v prípade pochybenia. Niektorí slovenskí a českí politici túto možnosť využívajú. Z radov politikov Smeru takýto podnet však nikdy neprišiel a vzhľadom na chýbajúce relevantné podklady nie je za takúto odpoveď možné považovať ani reakciu Úradu vlády na agentúrnu správu.

V prílohe prikladáme širšiu argumentáciu na výhrady Úradu vlády.


Príloha

 

1. “portál ako "zavádzanie" označuje výrok premiéra Roberta Fica o tom, že nemecká kancelárka A. Merkelová hovorí o možnosti dvojrýchlostnej Európy, pričom v samotnom vysvetlení pravdivosť tohto tvrdenia dokladá konkrétnym výrokom A. Merkelovej.

Naše hodnotenie posudzovalo nasledujúci výrok Roberta Fica: “Pani Merkelová naznačuje čosi, čo je naozaj nevídané, hovorí o dvojkoľajnosti v Európskej únii, kde by mohli byť silné štáty a potom by boli slabé štáty v nejakej inej skupine.”

Naše celé odôvodnenie, ktoré vysvetľuje prečo bolo udelené dané hodnotenie:

R. Fico má pravdu, že Angela Merkelová sa vyjadrila, že na prekonanie krízy bude nutná tzv. "Europa der zwei Geschwindigkeiten" t.j. dvoj-rýchlostná Európa. Vysvetľuje to tým, že nie je možné zastaviť proces väčšej integrácie len preto, že niektoré štáty sa ešte do nej nechcú zapojiť.

Ficov dovetok o slabých a silných štátoch je však zavádzajúci, pretože Merkelová povedala nasledovné: "Eurozóna sa pohybuje nevyhnutne smerom k politickej únii, ktorá si vyžaduje, aby štáty preniesli  väčšiu časť suverenity, a ktorá by viedla k viacrýchlostnej Európe, so štátmi mimo eurozóny v pomalom pruhu."Kritériom na pomalšiu rýchlosť by teda nebolo to, či sú štáty silnejšie alebo slabšie resp. v kríze alebo recesii, ale to akú vôľu vyjadria v odovzdaní väčších kompetencii Bruselu vrátane vstupu do eurozóny. R. Fico preto slová A. Merkelovej interpretuje zavádzajúco.


To, že vysvetlenie obsahuje odkaz na Merkelovej výrok, ešte nedokladá pravdivosť Ficovej interpretácie, práve naopak. Kancelárka síce hovorila o dvojrýchlostnej Európe, naše hodnotenie však posudzovalo aj prítomnosť Ficovho vyjadrenia o “silných a slabých štátov” v jej výroku a o tom sa už kancelárka nezmienila.

2. “Ďalej ako "nepravdivý" hodnotí portál tvrdenie premiéra o tom, že Španielsko je 10. najvýznamnejšia ekonomika sveta. Presný údaj hovorí o 12. priečke veľkosti ekonomiky Španielska, ale v kontexte výroku R. Fica, ktorý sa týka kľúčového významu španielskej ekonomiky pre vývoj v EÚ či eurozóne, je táto odchýlka irelevantná.

V niektorých situáciách je možné zaokrúhľovanie, napríklad ak niekto pri čísle 63 500 eur, použije sumu 65 tisíc eur a nijak výrazne si tým nevylepšuje pozíciu v diskusii. Diskutovaný prípad, v ktorom sa jednalo o exaktný údaj, k nim ale nepatril. “Kontext” v prípade takého jednoduchého výroku ako je umiestnenie v rebríčku pri tom nezakladá dôvod na to, aby bol takýto nepresný výrok posúdený ako pravdivý.

3. “Ďalej ako "neoveriteľný" hodnotí portál výrok, podľa ktorého PPP projekt výstavby R1 medzi Nitrou a Zvolenom významne prispel k hospodárskemu rastu v roku 2011. Keďže je faktom, že tento projekt prispel k rastu HDP v roku 2011 a tento výrok viackrát odznel vo verejnom priestore, patrí tento zjavne do kategórie "pravdivý" a nie "neoveriteľný", čiže ide zo strany portálu o zavádzanie.”

Skutočnosť, že niečo zaznie vo verejnom priestore neznamená, že je to pravda; neplatí to ani ako “podporný” argument. Problémom pri tomto druhu výroku je, že presnú (alebo aspoň približne orientačnú) sumu, akou mala R1 prispieť k rastu HDP, nie je možné určiť. Tiež nie je celkom možné oddeliť vplyv R1 od iných faktorov prispievajúcich k hospodárskemu rastu.

4. “Rovnako ako "neoveriteľný" označuje portál výrok R. Fica, podľa ktorého sa pri súčasnej vláde po prvýkrát v histórii krajiny sociálni partneri priamo podieľali na tvorbe programu vlády, a to s odôvodnením, že sa to z dostupných zdrojov nedá overiť. Ak by si tú námahu tvorcovia portálu dali, zistili by, že tento výrok je pravdivý, pretože sociálni partneri do tvorby programu vlády v minulosti zapojení neboli.”

Naše odôvodnenie hovorí:

Viacero slovenských médií uvádza, že na vytváraní programového vyhlásenia terajšej vlády R.Fica sa podieľali i sociálni partneri. (Pravda, Nové správy,Aktuality.sk)

 

Nepodarilo som nám však zistiť, či i iné programové vyhlásenia boli vytvorené s pomocou sociálnych partnerov, preto hodnotíme tento výrok ako neoveriteľný.


To, že Smer pri tvorbe programu vlády viedol dialóg so sociálnymi partnermi, portál nepopiera. Inou vecou je však vierohodnosť tvrdenia v prípade porovnávania s predchádzajúcimi vládami, respektíve pri prívlastku “prvýkrát v histórii krajiny”. Pre pravdivosť podobného tvrdenia je nutné dokázať, že pri tvorbe programu predchádzajúcich vlád skutočne dialóg so sociálnymi partnermi chýbal. Keďže sa nám z prístupných zdrojov takúto informáciu nájsť nepodarilo, označili sme pochopiteľne výrok za neoveriteľný.

5. “Takisto ako "neoveriteľný" uvádza fakt, že druhá vláda M. Dzurindu schválila dôchodkovú reformu s pomerom 9:9, pričom pôvodne v oficiálnych vládnych materiáloch bol pomer 14:4. Tento fakt je však overiteľný z oficiálnych vládnych materiálov, napr. koncepcie reformy dôchodkového systému.”

Naše odôvodnenie hovorí
:

V súčasnosti je pomer odvodov 9:9. Viktor Kouřil z Asociácie DSS na túto tému vo verejnej debate na stránke Pravda.sk (17. apríla 2012) povedal:

 

Otázka: "Ked by sa mal menit pomer 9:9 odvodov do druheho piliara, co by bol podla vas este prijatelny pomer?"

 

Viktor Kouřil: "Ťažká otázka, prirodzene optimálne je pomer zachovať, ale je pravdou že pri príprave zákona, ešte za ministrov Keltošovej a Magvašiho, sa nikdy nepočítalo s viac ako 6% a aj to postupne."

 

Bližšie informácie v akej podobe išiel návrh vo vládnom dokumente a či sa následne zmenil v krátkom čase, na takýto pomer nevieme overiť.


V Návrhoch reformy dôchodkového zabezpečenia v SR z roku 2003 (“znenie so zapracovanými pripomienkami” tu) sa k výške sadzieb píše:

Jedným z najvážnejších opatrení dôchodkovej reformy je určenie vhodnej sadzby povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Toto rozhodnutie nemôže byť v žiadnom prípade arbitrárne, naopak, je potrebné prihliadať na dve hlavné kritériá:


·         percentuálna sadzba bude určená tak, aby v strednodobom hori­zonte prispievania zabezpečila požadovanú úroveň dôchodku z povinného systému starobného dôchodkového sporenia a
·         bude určená s ohľadom na fiskálne dosahy dôchodkovej reformy a možnosti ich financovania.

Údaj o štrnástich percentách sme v týchto materiáloch nenašli.

6. “Ďalej ako "zavádzanie" hodnotí výrok o tom, že politika rušenia rovnej dane, vyššej sadzby dane z príjmu fyzických a právnických osôb bola jasne zadefinovaná v programe vlády, pričom v samotnom odôvodnení sám portál dokladuje, že presne toto programové vyhlásenie vlády obsahuje.”

Celý hodnotený výrok Roberta Fica znie:

Politika bola jasne zadefinovaná v programovom vyhlásení vlády. Ruší sa rovná daň, chceme zaviesť vyššiu sadzbu dane z príjmu fyzických osôb, ktoré zarábajú nad 2700 mesačne a chceme zvýšiť aj daň z príjmu právnických osôb.

Naše odôvodnenie hovorí:


“Robert Fico sa odvoláva na jasné znenie Programového vyhlásenia svojej vlády. Napriek tomu, že téma, o ktorej hovorí, sa v ňom nachádza, citované číslo tam už nie je. Ako v rovnakej relácii uznáva premiér Fico, toto číslo je iba súčasťou volebného programu, aj tam je však mierne odlišné od toho, ktoré spomína. Jeho výrok je zavádzajúci.

 

V programovom vyhlásení vlády sa zavádzanie vyššej sadzbe dane z príjmu pre fyzické a právnické osoby spomína v tretej kapitole v časti Finančná politika: Zvýši sa progresivita daňového systému pre nadštandardné príjmy fyzických osôb, ako aj pre právnické osoby. V tomto vyhlásení sa však nenachádza informácia o tom, že vyššia sadzba dane z príjmu fyzických osôb bude zavedená pre osoby, ktoré zarábajú nad 2700 eur mesačne. Táto príjmová hranica bola zadefinovaná len v Programovom zameraní strany SMER-SD na volebné obdobie 2012-2016 doc.V tretej kapitole, v časti o Finančnej politike sa uvádza, že strana Smer-SD: "Navrhne zvýšenie sadzby dane z príjmov fyzických osôb na úroveň 25 percent, ktorá sa uplatní pri hrubých príjmoch nad 33 000 EUR ročne." To znamená 2 750 eur mesačne, a teda R.Fico neuviedol ani správnu sumu.

 

Výrok hodnotíme ako zavádzajúci aj vzhľadom nato, že R. Fico sa neskôr v tej istej relácii vyjadril (Na telo, 6.mája 2012, pozn.): "My sme v programovom vyhlásení vlády nedali číslo konkrétne, ale vo volebnom programe sme hovorili o čísle 2750 eur mesačne." Týmto výrokom si teda sám v tej istej relácii vyvrátil predošlé tvrdenie.”


V programovom vyhlásení vlády sa pojednáva o zrušení rovnej dane, ale nie je “jasne” zadefinovaná, ako to tvrdil premiér. Jasne zadefinovaná bola iba v predvolebnom programe.

7. “Ako "zavádzanie" hodnotí výrok o zavádzaní progresivity v daňovom systéme Českej republiky, pričom faktom je, že česká vláda schválila zvýšenie dane z príjmu fyzických osôb o 7 % u ľudí s vysoko nadštandardnými príjmami.”

Celý hodnotený výrok Roberta Fica znie:

“Všimnite si v Českej republike prijala vláda teraz rozhodnutie a prakticky všetky dane idú hore. V Českej republike naozaj sú veľmi tvrdé rozhodnutia vrátane dôchodkov a ďalších a ďalších vecí. A keďže vláda neviedla sociálny dialóg, celá krajina sa postavila proti týmto rozhodnutiam.”

Naše odôvodnenie:

R. Fico hyperbolizoval svoj výrok tvrdením, že "celá krajina sa postavila proti…". Hodnotíme ho preto ako zavádzajúci.

 

Česká vláda prijala v apríli 2012 úsporné opatrenia, v ktorých okrem iného zvyšuje aj sadzby priamych a nepriamych daní. Tieto rozhodnutia kritizujú podľa Českého rozhlasu odbory, podľa portálu Týden.cz predseda snemového zdravotného výboru Boris Šťastný a sčasti aj ČSSD (Český rozhlas. Niektoré opatrenia opozičná ČSSDpodporuje. Celá krajina sa však proti úsporným opatreniam nepostavila. Najsilnejšie hlasy prichádzajú od odborárov, ktorí ale podľa slov zástupcu železničných odborov J. Pejšu vidia ešte priestor na jednanie.)

 

Český rozhlas ďalej uvádza stanovisko predsedu Konfederace zaměstnavatelských svazů Jana Wiesnera, ktorý chápe potrebnosť týchto opatrení:

 

…"Jan Wiesner respektuje, že situace není jednoduchá a nepopulární úpravy jsou potřeba. Ale je potřeba dělat změny citlivě a kromě škrtů zavádět také prorůstová opatření. Pouhé škrty ekonomiku nezvednou," uvedl Wiesner a dodal, že je potřeba provázanost jednotlivých opatření."

 

Podľa IHNED.cz česká vláda potvrdila dohodu ekonomických ministrov o spomínanýchúsporných opatreniach a stabilizácii štátneho rozpočtu, ktoré zahŕňajú tieto zmeny:

 

·         progresívne zdanenie bohatých,

·         vyššia daň z príjmu od roku 2014 — 20%,

·         zrušenie stropu pre odvody na zdravotné poistenie,

·         od roku 2015 sa zruší ročný daňový paušál pre zamestnancov,

·         pracujúci dôchodcovia si nebudú môcť uplatňovať základnú zľavu na dani,

·         vyššia DPH — zvýhodnená sadza bude od roku 2013 15% a základná sadzba 21%,

·         obmedzenie daňových zliav a bonusov pre živnostníkov od roku 2014,

·         pomalší rast dôchodkov — dôchodky sa budú od roku 2014 navyšovať o tretinu inflácie a reálnej mzdy,

·         od r. 2014 začne platiť uhlíková daň, ktorá zdraží cenu uhlia až o 20%, olejov o 15% a plynu o 10%,

·         daň z vína — 10 Čk/l vína,

·         predaj emisných povoleniek v aukciách,

·         zrušenie "zelenej" nafty od roku 2013,

·         zrušenie doplatku na bývanie,

·         zvýšenie dane firmám z daňových rajov na 35% od roku 2013,

·         vyrovnanie zdanenia rezaného tabaku so zdanením cigariet,

·         zvýšenie dane z prevodu nehnuteľnosti na 4%,

·         zavedenie zápisného od akademického roku 2012/2013 — semester by tak mal stáť študenta od 3000 do 3500 Čk.


V hodnotení sme nespochybňovali tvrdenie o zavádzaní progresivity, ako to predostiera verejnosti Úrad vlády, ale tvrdenie o odpore celej krajiny, ktoré je preukázateľne “hyperbolizované”.

8. “Ako "zavádzanie" označuje výrok, podľa ktorého vlády M. Dzurindu významne a opakovane zvyšovali spotrebné dane na pohonné látky, pričom v samotnom zdôvodnení potvrdzujú pravdivosť tohto vyjadrenia, teda fakt, že vlády M. Dzurindu opakovane tieto dane zvyšovali.

Celý hodnotený výrok Roberta Fica znie:

Pán predseda, ako za 8 rokov Dzurindovej vlády ste to (pozn. — spotrebné dane na pohonné hmoty) pozdvíhali tak, že preto dnes máme taký veľký problém so spotrebnými daňami, aký máme.

Naše odôvodnenie:

 

Podľa denníka SME obidve Dzurindove vlády zvýšili spotrebnú daň z benzínov 4-krát a raz ju znížili a spotrebnú daň z nafty zvýšili 6-krát. Denník SME ďalej uvádza, že za celé funkčné obdobie prvej Dzurindovej vlády sa spotrebná daň z benzínu zvýšila o 10,4 centu za liter a za druhej Dzurindovej vlády o 12,3 centu za liter. Pokiaľ ide o spotrebnú daň z nafty, tá narástla počas prvej Dzurindovej vlády o 7,6 centu za liter a za druhej Dzurindovej vlády o 11 centov za liter.

 

Za prvej Dzurindovej vlády sa spotrebné dane z nafty už nachádzali nad minimom EÚ a za druhej Dzurindovej vlády sa už všetky spotrebné dane z pohonných hmôt výrazne vzďaľovali od minimálnej úrovne určenej Úniou, čo prinieslo štátnemu rozpočtu značné dodatočné príjmy. Práve toto bol jeden z hlavných kritických bodov Smeru pred vstupom do vlády. Pred ním sa napríklad nechali predstavitelia Smerupočuť, že "nová vládna koalícia, ktorá vznikne po voľbách, musí zníženie spotrebnej dane dostať čo najrýchlejšie do NR SR."

 

Za Ficovej vlády sa spotrebné dane pohonných hmôt nezvyšovali a dokonca 20. januára 2010 NR SR schválila zákon, prostredníctvom ktorého sa znížila daň z nafty z 481,31 eura/1 000 l na 368 eur/1000 l.

Napriek tomu, že vláda spotrebnú daň formálne nezvyšovala, tá sa v skutočnosti zvyšovala spolu s tým, ako posilňovala slovenská koruna voči euru a práve nečinnosť vlády prispela k tomu, že reálna cena pohonných hmôt na Slovenska rástla, podobne ako rástol rozdiel od minimálnej požadovanej úrovni dane podľa EU.

Denník SME v tomto ohľade cituje správu INEKO:

 

"Podľa celosvetového rebríčka cien pohonných hmôt spoločnosti Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit boli ceny benzínu na Slovensku v roku 2006 25. najvyššie a ceny nafty 8. najvyššie zo 171 krajín. Do roku 2008 sme si pohoršili, ceny benzínu boli 15. najvyššie a ceny nafty 2. najvyššie zo 174 krajín."

Výrok Roberta Fica hodnotíme ako zavádzajúci. Pravdou síce je, že 8 rokov vlád Mikuláša Dzurindu zdvihli nominálne daňovú sadzbu, k akumulovaniu problému však do značnej miery prispela aj nečinnosť vlády Roberta Fica.


Ako z uvedeného vyplýva, ako zavádzajúce sme nehodnotili tvrdenie o zvyšovaní spotrebných daní v období vlád Mikuláša Dzurindu. Ako zavádzajúce hodnotíme tvrdenie, že práve v dôsledku tohto zvyšovania “dnes máme veľký problém so spotrebnými daňami”. Máme ho aj kvôli nečinnosti prvej Ficovej vlády.

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."