Demagog.sk
 

O schránkových firmách s otáznikom

Diskusný súboj Beblavého a Kaliňáka v O5M12 (30. novembra 2014) priniesol množstvo výrokov týkajúcich sa témy schránkových firiem a vládnej novele, ktorá mala podľa predstaviteľov vlády zabrániť prípadom podobným piešťanskému CT. Dva kľúčové výroky sme nepublikovali v analýze debaty, kvôli ich diskutabilnosti. Nižšie prinášame našu interpretáciu.

Robert Kaliňák hovoril o účinnosti vtedy predloženej novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorá mala riešiť problematiku schránkových firiem, keď povedal: "Čiže platí, že Medical Group by sa nemohol zúčastniť súťaže" Miroslav Beblavý mu však oponoval: "Môže podľa vášho zákona cyperská schránková firma súťažiť? Môže, môže, samozrejme"

Kto z nich má pravdu je však veľmi komplikované s istotou povedať.

Podľa aktuálneho výpisu z obchodného registra, za konečného majiteľa Medical Group SK by sme mohli považovať RK 2, v ktorej figuruje jediný človek JUDr. Koval a prepojenie na Cyprus a Belizé je podľa úplného výpisu tejto firmy len do roku 2012. To by znamenalo, že verejného obstarávania by sa mohli zúčastniť aj podľa vládnej úpravy, keďže v právnickej firme sa identifikovala fyzická osoba, ktorá má kvalifikovaný podiel (aspoň 10 %) na imaní firmy. Avšak podľa našich zdrojov, je napríklad v zápise z posledného valného zhromaždenia zmienka o akcionároch z Cypru a Belizé. Inými slovami, nevieme určiť skutočný stav a nevieme, akých akcionárov by kompletný a detailný výpis ukázal. 

Beblavý hovoril, že cyperská firma bude môcť naďalej súťažiť. Novela však hovorí, že účasť na verejnom obstarávaní sa neumožní právnickej osobe, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť. Treba zdôrazniť, že hovoríme len o oficiálnych majiteľoch, teda nie o tých, ktorí sú konečnými užívateľmi výhod. Konečných užívateľov výhod vládny novela nerozlišuje. 

V praxi ide o daňové raje, ktoré neodhaľujú vlastníkov firiem. Novela však nehovorí o konkrétnych krajinách. Podľa informácii z marca 2013, mal Cyprus postupne začať odkrývať vlastnícke pozadie firiem. V praxi teda stojí otázka: či Cyprus registruje vlastníkov alebo nie. Ak by sme sa prikláňali k názoru, že Cyprus umožňuje schránkové firmy a nezverejňuje vlastníkov platilo by, že ani vládny návrh by nemal Cyprus do súťaže púšťať. Zároveň sa v kontexte kauzy CT dostávame k problému neistoty stavu akcionárskeho zloženia a pôvodu Medical Group, na ktorú Beblavý narážal.

Nižšie sú uvedené dostupné informácie o pozadí firmy Medical Group SK a znenia novely.

Podľa obchodného registra ma Medical Group SK imanie 1 659 700 eur a jediný akcionár je MEDICAL GROUP EUROPE a.s… Táto firma má podľa českého obchodného registra imanie 150 miliónov českých korún a jediný akcionár je RK 2, a.s. RK 2, a.s. má podľa slovenského obchodného registra imanie 9 030 000 eur a žiadna iná firma nie je uvedená ako akcionár. Štatutárny orgán má jediného člena JUDr. Kovala (predseda), ktorý je de facto konateľom, keďže „V prípade, že predstavenstvo má jedného člena, koná tento za spoločnosť samostatne“. Je teda identifikovaná fyzická osoba a Medical Group SK by sa teda mohla zúčastniť verejného obstarávania. Len dodávame, že Medical Group mala akcionárov z Belizé a Cypru len do roku 2011 resp. 2012 (Úplný register). 

Návrh zákona dopĺňa tento paragraf o ďalšiu časť 26a, ktorá sa venuje preukazovaniu majetkovej účasti: 

"§ 26a
Preukazovanie majetkovej účasti
(1)Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť a)právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť,
b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať alebo
c)v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári.

(2) Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10% na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť.

(3)Majetková účasť sa preukazuje výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobnými dokladmi, vydané inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími ako 3 mesiace"

3. decembra 2014 bola schválená novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá pridáva § 26a v rovnakej podobe ako uvádzame vyššie. Bol schválený len pozmeňovací návrh Kondóta, ktorý navrhol len gramatickú úpravu textu. 

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."