Demagog.sk
 

Istanbulský dohovor a V4

Súlad legislatívy a praxe v krajinách V4 s dôležitými ustanoveniami Istanbulského dohovoru 

Oblasti

Cieľ Dohovoru

SK

CZ

HU

PL

Prevencia

zaviesť školenia odborníkov, ktorí sú v úzkom kontakte s obeťami

čiastočne, plánované

áno, ale nízky počet

čiastočne

čiastočne

pravidelne kampaňami podporovať zvyšovanie povedomia

áno

áno

áno

áno

začleniť problematiku  do študijných materiálov

čiastočne

plánované v blízkej budúcnosti

takmer vôbec

nie

zaviesť program preventívnej intervencie a liečby páchateľov

čiastočne, skoro vôbec

plánované

nie

čiastočne, skoro vôbec

úzko spolupracovať s mimovládnymi organizáciami

áno

áno, plánované posilniť

čiastočne, skoro vôbec

nie

zahrnúť do spolupráce súkromný sektor a médiá

áno

áno

nie

nie, iba deklaratívnou formou

Ochrana a podpora obetí

poskytnúť polícii právomoc nariadiť opustiť obydlie obete a zakázať vstup

áno

áno

áno

áno

Informácie o podporných službách pre obete

čiastočne

áno

čiastočne

áno

dostupná pomoc v primeranom geografickom rozložení

áno

nie, plánované

čiastočne

áno

celoštátne nepretržité bezplatné tel. linky s cieľom poskytnúť radu

áno

áno

áno

áno

Zariadenia núdzového bývania

nie

čiastočne, vďaka mimovládnym organizáciám

nie

áno

Stíhanie páchateľov

Psychické a fyzické násilie = trestné, tiež nebezpečné prenasledovanie

čiastočne

áno

áno, do istej miery

áno, do istej miery

znásilnenie ako trestný čin

áno

áno

áno

áno

nebezpečné prenasledovanie, obťažovanie ako trestný čin

áno

áno

áno

áno

manželstvá z donútenia, mrzačenie ženských orgánov a násilná sterilizácia ako trestný čin

nie, resp. do istej miery

nie

čiastočne

čiastočne

účinné vyšetrovanie obvinenia z násilia

otázne

otázne

skôr nie

zlepšenie

opatrenia pre súdne konanie, ktoré predchá sekundárnej viktimizácii

nie

áno

skôr nie

čiastočne

Integrovaná politika - rodová perspektíva

aplikovať koordinované politiky a akčné plány

čiastočne, len teoreticky

áno

čiastočne

áno

aplikovať politiky pre rodovú rovnosť s cieľom posilniť postavenie žien

čiastočne

áno

čiastočne

čiastočne

ochrana ostatných obetí domáceho násilia

žiadne špecifické opatrenia

áno

žiadne špecifické opatrenia

žiadne špecifické opatrenia

podpora vzdelávania o nestereotypných rodových rolách

nie, plánované

čiastočne

nie

čiastočne, iba deklarované

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."