Demagog.sk
 

Etický kódex

Práca projektu Demagog.SK je nestranná, nezávislá, neutrálna, dôkladná a neviaže sa na žiadnu politickú stranu alebo hnutie. Pracujeme na základe presnej a verejne dostupnej metodológie, pravidlách a etike, ktoré musia dodržiavať všetci členovia tímu.


Verejnosť:


 • snažíme sa o pozitívny zmenu a motivovanie mladých ľudí a celej spoločnosti zaujímať sa o politiku na zároveň ju vnímať vo svetle presných faktov a informácií;

 • nepodporujeme priamo činnosť politicky aktívnych jednotlivcov a politických strán a hnutí;

 • uchovávame si vnútornú slobodu, odmietame akékoľvek zásahy a ovplyvňovanie procesu práce alebo našich výstupov treťou stranou;

 • nemáme monopol na pravdu, uvedomujeme si, že nie sme neomylní. Preto v rámci našich možností ochotne a promptne reagujeme na každé upozornenie na chybu;


Donori:


 • prejavujeme darcom úctu a plne ich informujeme o použití zverených prostriedkov;

 • darcom nesmie byť politická strana alebo hnutie, prípadne individuálny politik;

 • pracujeme efektívne, zabezpečujeme primerané využitie finančných a ľudských zdrojov, dbáme o minimalizáciu zbytočných sprievodných nákladov;

 • zabezpečujeme primeranú internú kontrolu rozhodovacích procedúr, finančných a ľudských zdrojov, v súvislosti s tým vykonávame interný monitoring, hodnotíme svoju činnosť a programy;

 • neprijímame takú podporu od vlád, firiem, organizácií či jednotlivcov, ktorá by ohrozila našu nezávislosť, možnosť otvorene a kriticky sa vyjadrovať, alebo nútila nás robiť morálne kompromisy;

 • všetkých donorov uvádzame verejne na oficiálnej stránke projektu;

 • žiadna podpora pre projekt Demagog.SK nemá žiadny vplyv na nezávislosť a nestrannosť projektu, ktorej zárukou je okrem iného aj úplne a transparentné zverejnenie všetkých zistení a zdrojov;


Spolupracovníci a dobrovoľníci:


 • nediskriminujeme žiadneho pracovníka alebo dobrovoľníka, uplatňujeme rovnosť príležitostí;

 • dodržiavame vzájomné zmluvne dohodnuté záväzky a termíny;

 • spolupracovníci a dobrovoľníci projektu Demagog.SK otvorene a systematicky neprejavujú náklonnosť či prípadne nesúhlas s politikmi, politickými stranami a hnutiami;

 • všetky stretnutia spolupracovníkov Demagog.SK s politikmi  za účelom diskusie o zisteniach projektu sú zverejnené;

 • pre zachovanie neutrality a nestrannosti projektu, spolupracovníci a dobrovoľníci nie sú priamymi podporovateľmi politicky aktívnych jednotlivcov, hnutí alebo strán a vyhýbajú sa akémukoľvek správaniu, ktoré môže byť vnímané ako podpora politickej strany alebo hnutia;

 • podporujeme aktívnu účasť ľudí na verejnom živote spôsobmi, ktoré sú v súlade s našou nestraníckosťou;


Naša práca:


 • dbáme na to aby rozhodovanie o overovaní výrokov politikov bolo nestranné, vyvážené a neúčelové;

 • overujeme len také výroky, ktoré napĺňajú vlastnosť relevantnosti a faktickosti;

 • výsledky práce prezentujeme spôsobom, ktorý je zrozumiteľný, presný a účelovo nezvýhodňuje jedného politika, osobu alebo stranu voči druhej

 • Faktické výroky overujeme primárne  na základe verejne dostupných údajov alebo na základe informácií získaných cez infožiadosť;

 • Všetky informácie, ktoré nie sú originálnym autorstvom spolupracovníkov Demagog.SK sú riadne odkázané;

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."