Demagog.sk

Ministerky na TA3

V politike, 9. apríla 2018. (videozáznam relácie)
Moderátor: Norbert Dolinský

V nedeľu 9. apríla boli hosťami relácie V politike ministerky vlády P. Pellegriniho Gabriela Matečná (nom. SNS), Andrea Kalavská, Martina Lubyová (nom. SNS) a Ľubica Laššáková (SMER-SD). Ministerky predstavili svoje vízie a priority v rezortoch pôdohospodárstva, zdravotníctva, školstva a kultúry bez politického oponenta. 

Štatistiky diskusie

12   1  
1   3  
12   1  
0   1  
4   0  
0   0  
9   1  
1   1  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„Poľnohospodárska platobná agentúra sa skoro výsostne riadi a prideľovanie dotácií, nie sú to dotácie, sú to príspevky na to, aby poľnohospodár udržal svoju existenciu na vidieku, je to základný príjem poľnohospodára, riadi sa pravidlami Európskej únie a nariadeniami a technickými normami. Kontrola je jedným z nich.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie

Výrok hovorí o náplni práce Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a skladá sa zo štyroch faktických častí. PPA ako orgán štátnej správy zabezpečuje administratívnu činnosť pri poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve, rybnom hospodárstve, pôdohospodárstve a rozvoji vidieka. PPA ďalej poskytuje tri druhy podpory – priame podpory, projektové podpory a štátnu pomoc. Zatiaľ čo priame a projektové podpory sú priamo naviazané na programy EÚ, štátna podpora je financovaná z rozpočtu SR. Avšak na overenie tvrdenia, že tieto dotácie sú určené na udržanie existencie poľnohospodára a jeho základným príjmom sme nenašli dostatočné informácie. PPA sa riadi jednak legislatívou SR a legislatívou EÚ. Podľa Štatútu PPA je okrem iného zodpovedná aj za vykonávanie finančnej kontroly. Nakoľko sú tri zo štyroch faktických častí výroku pravdivé, výrok hodnotíme ako pravdivý.

PPA je: "akreditovaný orgán štátnej správy a zabezpečuje administratívnu činnosť pri poskytovaní podpory 1) v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve, 2) pre pôdohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo podľa osobitných predpisov". 

PPA poskytuje tri druhy podpory – priame podpory, projektové podpory a štátnu pomoc. Priame podpory sa vyplácajú z rozpočtu SR a refundujú z rozpočtu EÚ. Medzi priame platby patria prostriedky zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Európskeho poľnohospodárskeho programu rozvoja vidieka a zo zdrojov štátneho rozpočtu SR. 

V rámci projektových podpôr PPA v súčasnosti implementuje tri programy – Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Operačný program rybné hospodárstvo 2014 – 2020. 

Štátna pomoc v rezorte pôdohospodárstva sa poskytuje podnikateľským subjektom pôsobiacim v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve. Štátna pomoc sa poskytuje priamou formou (dotáciou) poskytnutím nenávratných prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MPRV SR podnikateľským subjektom; a nepriamou formou v zmysle §5 ods. 2 zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov. Okrem toho môže byť poskytnutá aj minimálna pomoc, ktorá však v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov neprekročí výšku 15 000 eur pre jeden podnik pôsobiaci v sektore výroby poľnohospodárskych výrobkov, 200 000 eur v sektore spracovania, marketing poľnohospodárskych výrobkov a v sektore lesného hospodárstva a 30 000 eur v sektore rybného hospodárstva. Štátna pomoc sa poskytuje na: 

- činnosti v poľnohospodárskej prvovýrobe
- činnosti v spracovaní poľnohospodárskych výrobkov a výrobe potravinárskych výrobkov
- činnosti v marketingu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
- investície na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúce sa v pôdohospodárskych podnikoch
- nápravu škôd spôsobených nepriaznivými poveternostnými udalosťami a živelnou pohromou podľa osobitného predpisu v sektore pôdohospodárstva
- výskum a vývoj v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve
- činnosti v lesnom hospodárstve
- činnosti zamerané na rozvoj vidieka
- zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a značne znevýhodnených zamestnancov
- činnosti v hospodárskom chove rýb

Podľa bodu e) a f) Štatútu PPA je okrem iného jej náplňou práce aj: “vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly na účely posúdenia žiadosti o poskytnutie podpory a overenie plnenia podmienok na jej poskytnutie a vykonáva následnú finančnú kontrolu v rozsahu zodpovedajúcom 5 % objemu poskytnutých finančných prostriedkov na Sektorový operačný program pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.” (.pdf, Štatút pôdohospodárskej platobnej agentúry, s. 4)

Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ "…. upravujú 4 základné nariadenia, ktoré pokrývajú rozvoj vidieka, financovanie, priame platby poľnohospodárom a trhové opatrenia. Spolu by mali zabezpečiť potravinovú bezpečnosť, presadzovať udržateľné farmárčenie a postupy šetrné k životnému prostrediu, pomáhať rovnovážnemu vývoju a predchádzať tomu, aby sa z vidieckych oblastí stávali hladové doliny."

Dôležitý výrok

„Stransparentnili sme procesy. Nad rámec zákona zverejňujeme všetky dotácie, ktoré sú pridelené.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Informácie o pridelených dotáciách pre poľnohospodárov sa zverejňujú na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Vyhľadať sa dajú informácie o prijatých žiadostiach o podporu a o pridelených dotáciách. Podľa legislatívy Európskej únie sa prijímatelia dotácií musia zverejňovať povinne (.pdf, s. 1), výnimkami sú prijímatelia malých dotácií. V prípade Slovenska hranicou pre malé dotácie je 1 250 eur (.pdf), napriek tomu PPA zverejňuje dotácie aj pod touto hranicou. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 
  
Napriek zverejneniu všetkých dotácii podľa analytika z nadácie Zastavme korupciu Mateja Hrušku PPA nie je taká transparentná, ako by mohla byť. V článku pre Denník N hovorí, že PPA "zverejňuje iba nutné minimum" informácií. Okrem toho upozorňuje na komplikované vyhľadávanie informácií o dotáciách: "Informácie o priamych platbách poľnohospodárov sú na stránke agentúry rozdelené do štyroch kategórií. V jednej z nich si síce nájdete, kto žiadal o priamu podporu, ale ak chcete vedieť, či ju aj získal a v akej výške, musíte prejsť do inej časti – o prijímateľoch pomoci (…) Je tam síce uvedené opatrenie, pod ktoré žiadosť patrí (…), o čo však presne išlo a aké boli napríklad kritériá, si už musíte hľadať inde na webe. V Centrálnom registri zmlúv si môžete vyhľadať konkrétnu zmluvu, kde sú opäť ďalšie informácie. Zaberie to čas a veľa ľudí to určite odradí. Všetky tieto informácie by mali byť na jednom mieste a prepojené." Hruška vyčíta PPA aj to, že zverejňujú iba údaje posledných dvoch rokov.  

Naproti tomu sú informácie o klasických eurofondoch zverejnené na jednom mieste, vyhľadať sa dajú aj údaje o dátume prijatia a hodnotenia žiadosti, cieľoch projektu, v niektorých prípadoch bývajú zverejnené aj mená hodnotiteľov a ich hodnotenie. Takéto informácie na stránke PPA chýbajú.

Dôležitý výrok

„…v súčasnosti od 1.4. je platná vyhláška, keď sestra môže samozrejme určitý stupeň sestry, môže samostatne predpisovať zdravotné pomôcky.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Dňa 1. apríla 2018 vstúpila do platnosti vyhláška Ministerstva zdravotníctva, podľa ktorej (§ 3, písmeno g) "sestra s pokročilou praxou v súlade so štandardmi a s lekárskou diagnózou samostatne indikuje a predpisuje zdravotnícke pomôcky súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti podľa osobitného predpisu.Osobitný predpis v tomto prípade predstavuje Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach, konkrétne § 119a, ktorý upravuje oprávnenie predpisovať zdravotnícke pomôcky sestrami alebo pôrodnými asistentkami. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dôležitý výrok

„…my od roku 2017 ministerstvo zdravotníctva disponuje kapitalovými výdavkami alebo peniazmi 70 miliónov eur je to ročne, ktoré my môžme použiť vo forme kapitálových výdavkov na naše nemocnice.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Kapitálovými výdavkami sú najmä rozpočtové výdavky na obstaranie a zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku, výdavky na tvorbu hmotných a mobilizačných rezerv, ako aj príspevky a dotácie iným právnickým osobám a fyzickým osobám na uvedené účely podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Podľa Prílohy č. 3 ku Zákonu o štátnom rozpočte na rok 2017 (.pdf) sú kapitálové výdavky Ministerstva zdravotníctva SR vo výške 70 736 312 eur a podľa Prílohy č. 3 ku Zákonu o štátnom rozpočte na rok 2018 (.pdf)  sú 70 000 000 eur. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Dôležitý výrok

„…tie rozpočtové dopady sú obrovské, aj to 6% zvýšenie sú 200-300-miliónové položky, rádovo každý rok v štátnom rozpočte.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Analýza vplyvov zvyšovania platov učiteľov na rozpočet verejnej správy uvádza, že v rokoch 2018, 2019 a 2020 by mala valorizácia o 6 % ročne predstavovať 104 092 530 eur (výdavky verejnej správy celkom).

Podľa programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016-2020 sa vláda zaväzuje vykonať "legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1.9.2016 a následne, za predpokladu realizácie zásadných vnútorných zmien v systéme výchovy a vzdelávania, počínajúc dňom 1.1.2018 každoročne zvýšila priemerne o 6 %, na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov" (.pdf, str. 32). 

Dôležitý výrok

„…RTVS má viaczdrojové financovanie. Jednak teda je to takzvaná zmluva so štátom, potom sú to koncesionárske poplatky, (…). A potom sú to príjmy z reklamy. Tie príjmy z reklamy sú pomerne nepatrné,(…).“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Podľa § 20, zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska sú príjmami RTVS, ako tvrdí ministerka Laššáková, úhrady za služby verejnosti v oblasti vysielania poskytovanými RTVS (koncesionárske poplatky), príspevky zo štátneho rozpočtu, príjmy z vysielania mediálnej komerčnej komunikácie či iné sponzorské dary, prípadne príjmy z prenájmu či podnikania. Podľa poslednej dostupnej Výročnej správy o činnosti RTVS za rok 2016 príjmy z reklám dosiahli 2 959 836 eur z celkovej sumy nadobudnutých príjmov za tento rok vo výške 137 517 851 eur (.pdf, s.104), čo predstavuje približne 2,15 % celkových príjmov. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

RTVS ako každá iná verejnoprávna inštitúcia, na základe zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska, zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov na kalendárny rok a hospodári na jeho základe. 

§ 20, odsek 1 spomínaného zákona hovorí, že príjmy RTVS tvoria:
"a) úhrada za služby verejnosti v oblasti vysielania poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska,
b) príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok poskytnutý na základe zmluvy so štátom určený na uskutočnenie programov vo verejnom záujme, na uskutočnenie účelových investičných projektov alebo na úhradu výdavkov na zabezpečenie vysielania do zahraničia,
c) príjmy z vysielania mediálnej komerčnej komunikácie,
d) sponzorské plnenia podľa osobitného predpisu určené na priame alebo nepriame financovanie programov,
e) príjmy z prenájmu a predaja majetku Rozhlasu a televízie Slovenska,
f) výnosy z vkladov v banke alebo pobočke zahraničnej banky a z finančných investícií; výnosy z vkladov príjmov podľa písmena b) sú príjmom štátneho rozpočtu,
g) dary od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré nie sú sponzorským plnením podľa písmena d),
h) dedičstvo v prospech Rozhlasu a televízie Slovenska,
i) granty od fyzických osôb a právnických osôb na plnenie úloh vo verejnom záujme, ktoré nie sú sponzorským plnením podľa písmena d),
j) iné príjmy neuvedené v písmenách a) až i)."

Druhá časť výroku ministerky Ľubici Laššákovej tvrdí, že príjmy z reklám sú pomerne nepatrné k celkovým príjmov RTVS. Na základe údajov z Výročnej správy o činnosti RTVS za rok 2016, ktorá je momentálne posledná dostupná, tieto príjmy predstavujú sumu 2 959 836 eur k celkovej sume príjmov RTVS 137 517 851 eur (.pdf, s.104).

„…vláda získala dôveru v parlamente. Vláda získala 82 hlasov poslancov (…).“

„…štyri ženy v politike (vo vláde, pozn.) bolo na Slovensku len jeden jediný krát a to bolo niekedy v 90. rokoch.“

„…Pôdohospodárska platobná agentúra bola zriadená už v roku 2003 a už sa chystala na vstup do Európskej únie a chystal sa takzvaný register pozemkov.“

„… Slovensko, (…), ktorá má by som povedala rozbitý pôdny systém z čias minulosti, kde máme 8 tisíc parciel v katastri nehnuteľností, v katastri nehnuteľností E a v katastri nehnuteľností C je 7,5 milióna parciel (…).“

„Ten nový register pôdy sa kreoval v spolupráci s poľnohospodármi vtedy aktívnymi a nad ortofotosnímkami. Z existujúcich 2,4 milióna hektárov poľnohospodárskej pôdy v roku 2003 sa do tohto registra pôdy dostalo len 2,1 milióna hektárov, ktoré sme my potom aj negociovali v Bruseli. Bola to v podstate pôda, ktorá bola uznaná a na ktorej sa mohla vykonávať poľnohospodárska činnosť.“

„Každý členský štát má povinnosť skontrolovať minimálne 5% žiadateľov. Slovenská republika kontroluje 10% žiadateľov. To sú kontroly takzvané kontroly na mieste. Pomedzi to sa robia kontroly administratívne. Tých robí Pôdohospodárska platobná agentúra 100%.“

„…Pôdohospodárska platobná agentúra okrem kontrol na mieste pomocou GPS prístrojov kontroluje cez takzvané otvorené satelitné okná a tie okná sa posúvajú v rámci Slovenska o rozlohe 30 na 30 kilometrov alebo 40 na 40 kilometrov.“

„…generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry pán inžinier Kožuch podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, (…).“

„Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy na Slovensku spravuje práve tento register pozemkov od roku 2003.(…) V ostatných alebo v iných členských krajinách tento útvar geoinformatiky a diaľkového prieskumu územia priamo patrí pod pôdohospodárske platobné agentúry. Rakúsko, Nemecko.“

„Tento výskumný ústav (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, pozn.) jeho povinnosťou pri správe tohto registra je aktualizovať register na základe nových ortofotosnímok. Tieto ortofotosnímky a snímanie celej našej republiky sa robí v trojročných cykloch a keďže sa snímkovalo v roku 2012, aj v roku 2016 a našli sa tam plochy, ktoré tam nemali čo robiť, za ktoré je priamo zodpovedný práve tento výskumný ústav,“

„My platíme všetkým žiadateľom, európska legislatíva dokonca to hovorí, všetkým žiadateľom, ktorí podajú žiadosť. Ak splnia podmienky a kritéria pridelenia tejto platby, ktorá je z prvého piliera, tak tie platby dostanú. Až následne ak sa zistí chyba po administratívnej kontrole, tak sa znižuje výmera, dávajú sa sankcie. Ak sa zistí chyba po kontrole na mieste, tých päť alebo desať percent žiadateľov, ktorí sa skontrolujú GPS alebo cez satelitné okná, tak vtedy nastane samozrejme tá sankcia.“

„…majú možnosť nielen cez našu infolinku, ktorú som spomínala, ale majú možnosť zákon 9 z roku 2010 o podaniach petíciách a sťažnostiach, využiť takúto metódu (…). Či tam zákon slovenský stanoví, že pokiaľ takáto sťažnosť na úrad príde, úrad sa musí s touto sťažnosťou do 30, poťažmo 60 dní vysporiadať.“

„… budú platné až od mája tohto roku (…) Napríklad zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov 504, kde sme zrušili takzvanú automatickú prolongáciu nájmov. Kde sme sa vyhli alebo chceme zabrániť špekulatívnemu predaju alebo nájmu pôdy.“

„Máme ústavný zákon, ktorý chráni pôdu, ako naše prírodné bohatstvo.“

„…niekoľko rokov dozadu, keď sme mali škody na ovocí a tam ministerstvo spolu s vládou Slovenskej republiky a s ministerstvom financií, pomohlo odškodniť týchto farmárov a dali sme tam myslím, že objem 3,1 milióna eur. 20 miliónov eur (vyčíslená škoda farmármi, pozn.) na sucho, ktoré bolo minulý rok, je obrovská čiastka. Ja potrebné prioritizovať.“

„…už som dva roky pôsobila ako štátna tajomníčka (…).“

„…pracovala som ako lekárka v rozvojových krajinách.“

„Máme na ministerstve zdravotníctva inštitút zdravotnej politiky, kde sme opakovane prepočítavali počty chýbajúcich sestier a zvolili sme vhodnú štatistiku metedológiu. Porovnávali sme to so štatistikami OECD. My sme v roku 2016 robili špeciálne zisťovanie počtu sestier (…). Nám podľa údajov, ktorými disponuje Inštitút zdravotnej politiky, chýba 2 300 sestier cca.“

„…zriadil (bývalý minister Tomáš Drucker, pozn.) inštitút alebo post ministerskej sestry, ktorý dovtedy nebol. My sme zvýšili kompetencie zdravotníckym asistentom. Čiže sestra sa plne môže venovať ošetrovateľskému procesu a tie jednoduchšie manuálne činnosti robí asistent zdravotnícky, čiže tým pádom môže sestru odbremeniť.“

„…ako prvý v histórii sme zadefinovali kompetencie zdravotných sestier, pôrodných asistentiek a všetkých dokonca trinástich iných zdravotníckych profesií (…).“

„Zvýšili sme plat sestre, ktorá je teda magisterka, má špecializáciu.“

„V rámci teda ministerstva sme vysúťažili alebo súťažíme až 7 tisíc nových postelí a teda aj toaletných stolíkov (…).“

„…teraz sme nakúpili 13 alebo obstarali v rámci verejného obstarávania 13 CT prístrojov. Prebieha súťaž o MR prístroje. Myslím, že počet asi 15.“

„…nabehli sme na tento systém eZdavia od 1. 1. 2018 (…).“

„…aj NCZI zriadilo call centrum, call linku, kde vlastne poskytovatelia môžu volať, keď majú nejakú problém so softvérom (eZdravie, pozn.), hardwerom a pýtať sa teda alebo vznášať svoje pripomienky.“

„V súčasnosti prebieha zase legislatívna úprava zákona, ktorý upravuje eZdravie (…).“

„…so zástupcami študentov a to je študentská rada vysokých škôl, (…), že sa nám podarilo spoločnými silami docieliť to masové dofinancovanie internátov za 50 miliónov,(…).“

„…po znovunominovaní do tejto vlády od strany SNS som dostala podporu tejto naozaj najväčšej reprezentatívnej organizácie (Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy, pozn.).“

„…komory sú zriadené zákonom, sú apolitické, sú naozaj nezávislé od štátnej správy a sú hlavne teda samosprávne.“

„…napríklad tá organizácia, ktorá sa v súčasnosti volá Slovenská komora učiteľov, to nie je takáto profesijná komora, ktorá by bola apolitická, nezávislá a je zriadená zákonom a zo správy na minulý rok má na členskom vybraté 135 eur.“

„Žijem vedu, ktoré je najužším príbuzenským vzťahov prepojené na zakladateľa Progresívne Slovensko. A nedá sa s nimi komunikovať, pretože píšu otvorené listy a keď ich pozvete na rokovanie, tak jednoducho neprídu.“

„…vo Fínsku sa iba 10% uchádzačov o štúdium na pedagogickej fakulte dostane na štúdium, je taký obrovský záujem.“

„… dnes už učiteľ priemernú mzdu má vyše 1100 eur a naozaj patria k tej skupine verejnej správy, ktorá mala najviac zvyšované platy za uplynulé roky.“

„…v rámci toho Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania vypracované ocenenie všetkých možných opatrení. Vychádza nám to zatiaľ v tom 10-ročnom horizonte asi na 1,2 miliardy eur. To znamená, rádovo asi 120 miliónov eur ročne.“

„…ten program vzdelávania (Národný program rozvoja vzdelávania, pozn.), to je program na 10 rokov.“

„…ten fínsky model, ktorý doručuje aj dlhodobo medzinárodne najlepšie uznávané výsledky aj v tých testovaniach PISA (…).“

„…sme zmenili systém financovania tých školských klubov. To znamená, že sme prerobili tú bázu, na základe ktorej sa financuje, aby to bolo naozaj adresné, aby financie išli z podielových daní tam, kde naozaj školské kluby sú, že sme navýšili objem financovania, navýšili sme aj tie koeficienty.“

„…v rezorte kultúry a médií som pracovala takmer 30 rokov (…).“

„…v tom Slovenskom rozhlase bola jedna z mojich špecializácii práve kultúra. Takže pripravovala som rôzne kultúrne pozvánky, moderovala som niektoré kultúrne podujatia. (…) Skôr by som sa možno vrátila k tomu, že 25 rokov som pracovala v médiách a v kultúre a v politických štruktúrach iba 5.“

„… dokonca v referende, ktoré bolo na tému, či koncesionárske poplatky áno alebo nie, sa obyvatelia jednej vyspelej európskej krajiny vyjadrili, že áno.“

„Po niekoľkých desiatkach rokov sa idú kupovať nové plošné, celoplošné lineárne urýchľovače myslím v počte 16 do konca roka 2018.“

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."