Demagog.sk

Beblavý, Blanár, Klus a Paška v TA3

V politike, 25. februára 2018. (videozáznam relácie)
Moderátor: Norbert Dolinský

Štatistiky diskusie

9   0  
1   1  
8   2  
0   0  
5   0  
1   0  
3   1  
0   0  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„…22 % žien na Slovensku zažíva psychické alebo fyzické násilie (…).“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Výrok sa dotýka problematiky násilia páchaného na ženách. V roku 2012 uskutočnila Agentúra Európskej únie pre základné práva prieskum o násilí páchanom na ženách vo všetkých štátoch Európskej únie. Z prieskumu vyplýva, že na Slovensku zažilo fyzické a/alebo sexuálne násilie zo strany súčasného alebo predchádzajúceho partnera 23 % žien, zo strany inej osoby ako partner 22 % a z ktorejkoľvek strany (partner a/alebo iná osoba ako partner) 34 % (Violence against woman: an EU-wide survey. Results at glance, .pdf, str. 20). Podľa Správy o násilí páchanom na ženách na Slovensku za roky 2012 a 2013 Slovensko v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ patrí ku krajinám s nízkou prevalenciou partnerského a nepartnerského sexuálneho a/alebo fyzického násilia. Pomer počtu žien, ktoré zažili násilie v nejakej forme k celkovému počtu žien na Slovensku predstavuje 22 % (.pdf, s. 30). Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Podľa definície OSN je násilím páchaným na ženách “každý prejav rodovo podmieneného násilia, ktorý má alebo by mohol mať za následok telesnú, sexuálnu alebo duševnú ujmu alebo utrpenie žien vrátane hrozby takýmito činmi, zastrašovania a úmyselného obmedzovania slobody, a to tak vo verejnom, ako aj v súkromnom živote”

Z prieskumu Agentúry Európskej únie pre základné práva ďalej vyplýva, že približne 13 miliónov žien v EÚ sa stretlo s fyzickým násilím v priebehu 12 mesiacov pred uskutočnením rozhovorov v rámci prieskumu. Tento počet predstavuje 7 % žien vo veku 18 až 74 rokov. (Violence against woman: an EU-wide survey, .pdf, s. 2). 

Ako to uvádza aj Správa o násilí páchanom na ženách na Slovensku za roky 2012 a 2013: " V celoeurópskom porovnaní krajinami s najväčšiu prevalenciou partnerského a nepartnerského sexuálneho a/alebo fyzického násilia na ženách sú Dánsko (52%) , Fínsko (47%) a Švédsko (46%). Krajinami s najnižšou prevalenciou zase Poľsko (19%) , Rakúsko (20%) a Chorvátsko (21%) . Slovensko so svojimi 22% patrí podľa tohto ukazovateľa ku krajinám s najnižšou prevalenciou násilie počas života ženy, resp. od jej 15 rokov života." (.pdf, s. 30)

Na základe barometra z roku 2016 vyplýva, že 14 % Slovákov si myslí, že násilie na ženách je na Slovensku veľmi rozšírené a 49 % si myslí, že je pomerne rozšírené (.pdf, s. 1) 

Dôležitý výrok

„…Smer nemá jedinú členku vlády, hoci má najviac ministrov, Smer nemá jedinú predsedníčku výboru v parlamente. Slovenská národná strana má (ministerku, pozn.)(…).“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Strana SMER-SD má v súčasnosti 9 členov vlády, teda najviac zo všetkých vládnych strán. Z týchto členov sú všetci muži. SMER-SD nemá predsedníčku v žiadnom výbore NR SR. Nominantkami SNS sú vo vláde ministerky Gabriela Matečná (podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a Martina Lubyová (ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR). Výrok hodnotíme ako pravdivý.
 
Podľa oficiálnej stránky Vlády SR má strana SMER-SD v súčasnosti 9 členov vlády, z toho sú siedmi členmi strany SMER-SD (Robert Fico, Peter Pellegrini, Robert Kaliňák, Peter Kažimír, Peter Žiga, Ján Richter, Marek Maďarič) a dvaja nestraníci, nominovaní stranou SMER-SD (Tomáš Drucker a Miroslav Lajčák). Slovenská národná strana má vo vláde 3 členov, z ktorých len Peter Gajdoš (minister obrany SR) je členom SNS, Martina Lubyová a Gabriela Matečná sú len nominantkami SNS. Strana SMER-SD má 7 predsedov výborov NR SR (Richard Raši, Ľuboš Blaha, Róbert Madej, Ladislav Kamenický, Ľubomír Petrák, Dušan Jarjabek, Jozef Buček).

Dôležitý výrok

„Práve preto sa toto ženám deje, lebo o nich rozhodujú muži, lebo nie sú zastúpené v politike, nie sú na pozíciách moci. Presne o tom hovorí Istanbulský dohovor.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Istanbulský dohovor, ktorého cieľom je vytvorenie Európy bez násilia na ženách a domáceho násilie, je dokumentom Rady Európy pochádzajúci z roku 2011. Obsah textu, ktorý je voľne dostupný (.pdf) na webe Rady Európy, hovorí okrem iného aj o rodových nerovnostiach a potrebe ochrany žien pred diskrimináciou kvôli politickým názorom. Dohovor vo svojej preambule hovorí o historickej mocenskej nerovnosti medzi mužmi a ženami, ktorá vedie k mužskej dominancii a diskriminácii žien (.pdf, s. 1). Túto diskrimináciu by mali zmluvné strany podľa Dohovoru odstrániť aj legislatívnymi opatreniami ako "začlenenie zásady rovnoprávnosti medzi ženami a mužmi do štátnych ústav alebo iného príslušného zákonodarstva" (.pdf, s. 3). Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Dôležitý výrok

„V roku 2015 po neúspešnom referende o rodine bol pán premiér prvý, ktorý stal pred kamerou a hovoril o tom, že musíme pre týchto ľudí niečo urobiť, pretože aj to sú občania SR a nie je správne, keď ľudia, ktorí dlhodobo žijú v nejakom zväzku, neformálnom, nemôžu vedieť o tom, aký má zdravotný stav partner alebo nemôžu dediť.“

Zavádzanie

zobraziť odôvodnenie
Referendum o rodine sa konalo 7. februára 2015 a po spočítaní všetkých okrskov sa účasť pohybovala iba na úrovni 21,41 %. Referendum tak nebolo platné. Robert Fico pred referendom vyhlásil, že povinnosťou vlády je uľahčiť párom rovnakého pohlavia praktické stránky života. Rovnako tvrdil, že dodatok ústavy nemôže brániť tomu, aby inštitúcie nemohli riešiť otázky súvisiace so spolužitím osôb rovnakého pohlavia, ako je prístup k zdravotnej dokumentácii či dedičské konanie. Výrok Martina Klusa, nakoľko premiér sa k tejto téme po referende už nevyjadril hodnotíme ako zavádzajúci.

V poradí už ôsme referendum na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo začiatkom februára 2015 bolo rovnako ako šesť predchádzajúcich neúspešné, keďže sa na ňom zúčastnilo len niečo viac ako 21 % občanov. Obsahovalo tri otázky:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Otázka: "Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré sú právnymi normami k 1. marcu 2014 priznané iba manželstvu a manželom – najmä uznanie, registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča?“ nebola uznaná Ústavným súdom.

Ako vo výroku spomína Martin Klus, premiér Robert Fico v rámci Hodiny otázok v Národnej rade naozaj spomenul, že Vláda SR je povinná uľahčiť párom rovnakého pohlavia isté praktické stránky ich života. Informovala o tom aj agentúra SITA, ktorá uviedla, že možné zmeny zákonov v otázkach zdravotnej dokumentácie a dedičského konania naznačil premiér v spomínanej Hodine otázok. V oblasti dedenia je napríklad v súčasnosti nevyhnuté, aby jeden z partnerov spísal závet ešte počas života. Podľa Občianskeho zákonníka totiž partneri nemôžu dediť automaticky na rozdiel od detí a manžela či manželky a musia preukázať, že žili v spoločnej domácnosti najmenej jeden rok pred smrťou druha. Potrebná by teda bola úprava ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktorý upravuje dedenie a určuje jednotlivé dedičské skupiny, a to tým, že sa niektorá z dedičským skupín rozšíri i o partnera rovnakého pohlavia. Po neúspešnom referende sa k tejto téme už premiér nevyjadril. K tejto téme sa v apríli 2015 vrátil poslanec za SMER-SD, Ľuboš Blaha, ktorý vtedy hovoril o novom zákone, ktorý by umožnil občanom, "ktorí žijú v spoločnej domácnosti, (…) nahliadať do svojich zdravotných dokumentácií alebo mohli po sebe dediť." 

Podľa Klusa sa premiér vyjadril aj k prístupu k zdravotnej dokumentácii, keďže podľa zákona nahliadať do zdravotnej karty môžu v prípade úmrtia iba manžel, manželka, deti, osoba žijúca v čase smrti v spoločnej domácnosti alebo blízke osoby. Partner či partnerka sa však nezaraďujú medzi blízke osoby a dokazovanie v praxi je tým pádom veľmi ťažké. Manželia tento problém nemajú, pretože postačuje, ak sa jeden z nich preukáže sobášnym listom.

„…dnes sa už obsah dokumentu ako takého (Istanbulského dohovoru, pozn.) nedá meniť (…).“

„… v skutočnosti, viete, my máme prijatý veľmi podobný dohovor (k Istanbulskému dohovoru, pozn.) napríklad boj proti korupcii, Dohovor Rady Európy (…).“

„…ono to (Dohovor o boji proti korupcie, pozn.) prinieslo nejaké nástroje, je tam medzinárodný monitoring (…).“

„…my sme jediná poslanecká skupina SPOLU — Občianska demokracia, ktorá má v parlamente zo 7 ľudí 4 ženy.“

„…sa aj cirkev veľmi aktívne postavila voči Istanbulského dohovoru (…).“

„…vy (Miroslav Beblavý, pozn.) ste boli súčasťou niekoľkých vlád, niekoľkých strán (…).“

„…sme novelou ústavy zakotvili priamo ochranu manželstva a rodiny do Ústavy SR (…).“

„…mnohé veci sa dostali do trestného poriadku, ktoré hovoria o tom, ako bojovať proti násiliu.“

„Každá piata žena na Slovensku, podľa štatistík, je predmetom domáceho násilia a každá, ospravedlňujem sa, každá piata žena čelí takémuto vážnemu problému vo svojej domácnosti (…).“

„…dve oblasti, prvá bolo dedenie u homosexuálov a prípadne informácia o zdraví partnera. Jedno aj druhé je riešené v súčasnej slovenskej legislatíve. Ako iste viete, dedenie si môžete vyriešiť medzi dvoma občanmi zmluvou a takisto informovaný súhlas proste na podanie informácií o zdravotnom stave, takisto rieši podpísaním čestného prehlásia.“

„…tento dohovor ratifikovalo Poľsko, čo je asi najkresťanskejšia krajina Európy v tejto chvíli, keď vychádzame zo štatistík.“

„Podľa Ústavy SR môže vláda poslať akýkoľvek návrh takejto medzinárodnej zmluvy na Ústavný súd, aby on posúdil súlad s Ústavou pred tým, než ju parlament ratifikuje.“

„Podpísali sme (vláda Ivety Radičovej, pozn.) tento dokument (Istanbulský dohovor, pozn.).“

„V Nemecku sa desaťročia hovorilo, že nedá sa poskytnúť napríklad predškolská starostlivosť všetkým rodičom, tak ako u nás je to dneska. Potom sa stala kancelárkou žena a ministerkou práce žena a do dvoch rokov bol právny nárok na škôlku.“

„… posledné analýzy z januára tohto roku, ktoré robil francúzsky ekonóm, pán Thomas (Piketty, pozn.). Výsledok bol taký, že tak Česká republika, Slovenská republika, Poľsko aj (…) aj Maďarsko sú vlastne v tom ekonomickom zúčtovaní od roku 2010 do roku 2016 čistými prispievateľmi do ekonomík západných krajín.“

„…v piatok (23. februára 2018, pozn.) na summite prebehla veľká diskusia o tom, čo urobiť so 73 odchádzajúcimi poslancami Veľkej Británie z Európskeho parlamentu. Tak naša pozícia (strany SaS, pozn.) je úplne jednoznačná a kopíruje napríklad pozíciu Holandska. No jednoducho ich necháme uvoľnené.“

„…postoj ministerstva zahraničných vecí, jednak tým, že zriadil národný konvent po dlhšej dobe, že sa tam zúčastnili traja najvyšší ústavní činitelia, (…).“

„Celé sa to začalo, aj celý tento národný konvent, októbrovou deklaráciou troch najvyšších ústavných činiteľov. To treba zdôrazniť. To je podľa mňa absolútne kľúčová vec, pretože je tu súzvuk na všetkých najvyšších ústavných postoch, že naša proeurópska a proatlantická politika bude zachovávaná (…).“

„…v európskych voľbách máme najnižšiu účasť (…).“

„…viac ako 70% obyvateľov SR je za zotrvanie napríklad v EÚ, (…), napríklad v dôveryhodnosti v Európsku komisiu alebo Európsky parlament je vyššia ako napríklad k slovenskému parlamentu, zároveň je tam aj nárast oproti jari, kedy sa robil v minulom roku ten prieskum a potom ku koncu roka, čiže pohybujeme sa niekde na 50% (…).“

„…keď sme prešli do eurozóny po roku merania sme mali najvyššie percento akceptovania eura vôbec zo všetkých členov EÚ, teda presnejšie eurozóny, tých 19 členov.“

„…tých peňazí, ktoré prichádzajú z EÚ na Slovensko a v porovnaní s peniazmi, ktoré odchádzajú zo Slovenska, je to tak, že zo Slovenska odchádza viacej.“

„…v mnohých krajinách sa voľby do europarlamentu na regionálnej úrovni dejú. Či je to Belgicko, Taliansko, Veľká Británia. V mnohých krajinách na celoštátnej úrovni, ako je Česko (…).“

„…v mnohých krajinách európskych je povinná účasť vo voľbách. Či je to Belgicko, Grécko, Luxembursko.“

„Napríklad na začiatku minulého roka sa otvorila diskusia o piatich scenároch o Európskej únie, ktoré boli neskôr doplnené o ďalšie scenáre.“

„… v tomto rámci (eurofondy, pozn.) máme 14 miliárd.“

„… významne nám pomohli eurofondy pri zmierňovaní tých (regionálnych, pozn.) rozdielov, (…).“

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."