Demagog.sk

Bratislavský samosprávny kraj

Iné, 18. jula 2017.
Moderátor: —

Štatistiky diskusie

1   0  
0   0  
2   2  
0   0  
3   1  
2   0  
4   0  
0   0  
3   0  
0   2  
0   1  
0   0  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„Ak Drobovi bude robiť kampaň strana Sloboda a Solidarita (SaS), tak nemusí mať zriadený transparentný účet. Ale SaS zverejnila svoje údaje na účte 28. júna a Droba robil bilbordovú kampaň už predtým, takže pravdepodobne si vedie kampaň sám.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Milan Ftáčnik vyslovil toto obvinenie začiatkom júla 2017. Výdavky za kampaň Juraja Drobu na post predsedu BSK sú evidované na transparentnom účte strany SaS pre voľby do VÚC 2017, tak ako je to povinné podľa zákona. Keďže sa volebná kampaň podľa zákona začína uverejnením rozhodnutia o konaní volieb v Zbierke zákonov, čo bolo pre tieto voľby 28. júna 2017, SaS nie je povinná na transparentnom účte zverejňovať výdavky pred týmto dátumom. Výrok Milana Ftáčnika hodnotíme ako nepravdivý.

Strana Sloboda a Solidarita má založený transparentný účet aj pre účel volieb do VÚC 2017, na ktorom eviduje aj výdavky za kampaň Juraja Drobu na post predsedu BSK. Medzi výdavkami môžeme nájsť napríklad prenájom reklamných pútačov v Bratislave a okolí. Strana SaS eviduje pohyby na tomto účte od 28. júna 2017.

Ministerstvo vnútra zhŕňa potrebné informácie a časti zákonov k vedeniu kampane politickou stranou vo voľbách do VÚC aj na osobitnej časti svojho webuZákon o volebnej kampani upravuje financovanie volebnej kampane politickou stranou vo voľbách do orgánov územnej samosprávy nasledovne:

"Politická strana, ktorá vedie volebnú kampaň vo voľbách do orgánov územnej samosprávy, môže na túto kampaň vynaložiť najviac 500 000 eur. Na limit nákladov politickej strany sa primerane vzťahuje aj § 3 ods. 1 druhá veta. Politická strana je povinná postupovať podľa § 3 ods. 2 až 10. Politická strana je povinná zverejniť na svojom webovom sídle správu o prostriedkoch, ktoré vynaložila na volebnú kampaň v členení podľa § 3 ods. 8, a doručiť ju ministerstvu vnútra v listinnej podobe a elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb. Ministerstvo vnútra zverejní správu podľa predchádzajúcej vety na svojom webovom sídle do 30 dní od jej doručenia a je prístupná verejnosti na päť rokov."

Ohľadom transparentného účtu na financovanie volebnej kampane kandidátov a špeciálne pre náš výrok sú dôležité aj niektoré odseky § 3: 

"(2) Na úhradu nákladov na volebnú kampaň môže politická strana použiť len finančné prostriedky vedené na osobitnom platobnom účte (ďalej len „osobitný účet“) vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“) podľa odseku 3. Na finančné prostriedky vedené na osobitnom účte sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu
(3) Osobitný účet musí politická strana zriadiť pre každú volebnú kampaň samostatne."

K Ftáčnikovej výhrade ku kampani pred 28. júnom však možno namietať zákonom o volebnej kampani, ktorý v § 2 ods. 2 uvádza: "Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlásenie volieb“) a končí 48 hodín predo dňom konania volieb." V Zbierke zákonov bolo príslušné rozhodnutie uverejnené práve 28. júna 2017. 

Juraj Droba vysvetlil obdobie pred 28. júnom nasledovne: "Výdavky spred oficiálneho začiatku kampane boli hradené z bežného účtu SaS a budú zahrnuté do zúčtovania, ktoré SaS podľa zákona predloží Ministerstvu financií SR v riadnom termíne,". 

Transparentný účet má byť podľa zákona vedený počas volebnej kampane, teda v tomto prípade od 28. júna 2017 a reportovanie výdavkou je nutné aj pre dobu troch mesiacov pred začiatkom kampane.

„…hlavné mesto uzatvorilo zmluvu na dodávku komplexnej služby správy verejného osvetlenia s firmou Siemens zmluvu na takmer 2 milióny.“

„…mestská časť Bratislava – Vrakuňa ešte v roku 2002 vydala zákaz používať domové studne na polievanie zeleniny a ovocných stromov. Tento zákaz platí dodnes.“

„V roku 1993 bol riadiacim počítačom riadený dopravný proces na 31 križovatkách. Hlavné mesto SR Bratislava vypísalo medzinárodný tender. Súťaž vyhrala firma Siemens, vďaka čomu pôvodný riadiaci systém dopravy nahradil nový(…)píše sa rok 2017 a v Bratislave sa nachádza 121 riadených cestných svetelných križovatiek.“

„…bývalý člen ÚV KSS Milan Ftáčnik sa starostí o transparentnosť financovania mojej kampane. Môžem ho ubezpečiť, že je úplne čisté a v súlade so zákonom. Keďže moju kampaň robí strana SaS, všetky výdavky si môže on (aj ktokoľvek iný) pozrieť cez jej transparentný účet.“

„…ľuďom bez trvalého pobytu v Bratislave. Títo ľudia. ktorých je cca 250 000.“

„Frešo neváhal a od roku 2011 si za župné peniaze objednával inzerciu, akože na propagáciu župy – rozumej seba samého. K dnešnému dňu „preinvestoval“ len v dvoch malých regionálnych mesačníkoch prinajmenšom 155 000 EUR (roky 2011-2014 suma 115 200 EUR, roky 2015-2016 suma 40 000 EUR). Okrem toho, na internete svieti nová objednávka za ďalších 19 984 EUR.“

„Inzerciu si v tomto konkrétnom prípade Frešo za župné peniaze objednal v mesačníkoch “Záhorí” a “ProZáhorí”, ktorých vydavateľ sídli v Skalici…a sú orientované na problémy Skalice a okolia. Skalica nie je v bratislavskom kraji, ale v kraji trnavskom.“

„Milan Roman zo Skalice, terajší 1. podpredseda SDKÚ – DS je konečnou adresou pre 175 tisíc EUR, ktoré prostredníctvom občianskych združení “ZÁHORÍ.SK” a “ZA LEPŠIE SKALICKO” nenápadne prúdia do mesačníkov “ZÁHORÍ” a “PROZÁHORÍ”.“

„V Bratislave sa o novej autobusovej stanici hovorí už desať rokov. V Banskej Bystrici v priebehu dvoch rokov postavil súkromný investor nový moderný terminál, ktorý sa má na jeseň otvárať.“

„Najvyšší kontrolný úrad SR ukončil kontrolu hospodárenia na Obchodnej akadémii na Polárnej ulici v Košiciach. Áno, je to tá škola, na ktorej pôsobil Oto Žarnay Na jej zrealizovanie dal pokyn až Karol Mitrík. A čo kontrola ukázala? Okrem toho, že v plnej miere potvrdila podozrenia vyslovené Otom Žarnayom, našla ešte ďalšie pochybenia." (predtým sa to nevyšetrilo, vyšetrilo sa to až býv. funkcionára SDKÚ Mitríka, to sa snaží povedať).“

„Keď sme v roku 2009 preberali úrad, dosahoval dlh Bratislavského samosprávneho kraja až 46,09%….na konci apríla tohto roka (2017) dostali dlh župy na úroveň 28,25%.“

„…podľa INEKO sme 2. finančne najzdravší kraj.“

„…sme minulý rok skončili v prebytku takmer 5 miliónov Eur.“

„Z 90 stredných škôl, ktoré prebral kraj v roku 2002, je dnes 59 v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.“

„Podľa štatistiky je Bratislavský kraj 5. najbohatším krajom, ak meriame hrubý domáci produkt (HDP) na jedného obyvateľa. (v rámci EÚ, pozn.)“

„…sa mi podarilo získať viac ako 300 miliónov eur na riešenie problémov mestskej hromadnej dopravy. Dnes ich vidíte v nových električkách — jazdí ich 45, v nových trolejbusoch, ktorých je viac ako 120, ako aj v novom Starom moste.“

„V poslednom období hromadne míňa (Pavol Frešo, pozn.) verejné zdroje z rozpočtu na župe na svoje osobné PR na sociálnej sieti FB kampaňou za 50 tisíc eur.“

„Pod rúškom aktualizácie (upgrade systému) za 24 rokov nikto nevyhlásil novú súťaž (na spravovanie systému riadenia dopravy, pozn.).“

„Bratislavský samosprávny kraj vlastní už 9 rokov 90 tisícový pozemok v Petržalke, na ktorom po celý čas rastie iba burina“

„Podielové dane sa prideľujú na základe sčítania obyvateľstva, nie na základe trvalého pobytu“

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."