Demagog.sk

Banskobystrický samosprávny kraj

Iné, 18. jula 2017.
Moderátor: —

Štatistiky diskusie

2   1  
1   0  
2   0  
0   1  
1   1  
0   0  
1   0  
1   0  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„Ešte v roku 2015 bola totiž táto (dotácia na mzdy a prevádzku na dieťa v mestských materských školách, pozn.) vo výške 2 048 EUR. Teda tento rok, v ktorom sú údajne materské školy prioritou pre vedenie mesta, dostanú tieto dotáciu o 107 EUR nižšiu na jedno dieťa. To je celkovo cca o 235 000 EUR nižšia suma ako v roku 2015.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Výrok pochádza z článku Martina Klusa uverejnenom 26. januára 2016 na webovom portáli priekopnik.sk. Na základe všeobecného záväzného nariadenia (VZN) Mesta Banská Bystrica bola dotácia na mzdy a prevádzku dieťaťa materskej školy na rok 2015 skutočne 2048 eur (v prípade verejnej školy a školského zariadenia). Na rok 2016 však mesto ustanovilo dotáciu na mzdy a prevádzku dieťaťa verejnej materskej školy iba na 1941 eur. V roku 2016 bola teda dotácia na jedno dieťa skutočne o 107 eur nižšia ako v predošlom kalendárnom roku. Celkové zníženie dotácii v roku 2016 však predstavovalo až 261 353,50 eur a poslanec sa vyjadril nepresne i o prioritách mesta pre rok 2016, nakoľko v nich materské školy priamo nefigurujú. Výrok Martina Klusa však hodnotíme ako pravdivý.

V čase uverejnenia článku bol Martin Klus mestským poslancom za Banskú Bystricu. V roku 2017 oznámil svoju kandidatúru na župana Banskobystrického kraja vo voľbách, ktoré sa uskutočnia v novembri 2017.

V dôvodovej správe k všeobecnému záväznému nariadeniu (VZN) Mesta Banská Bystrica č. 3/2015 (.pdf, s. 2) je uvedená dotácia na mzdu a prevádzku dieťaťa materskej školy na rok 2015 vo výške 2048 eur (v prípade verejnej školy a školského zariadenia) a 1803 eur (v prípade cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia).
Dôvodová správa k VZN Mesta Banská Bystrica č. 10/2016 (.pdf, s. 2) uvádza dotáciu na rok 2016 vo výške iba 1941 eur (verejné školy a školské zariadenia) a 1708,50 eur (cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia). Dotácia na jedno dieťa vo verejnej materskej škole je teda v roku 2016 o 107 eur nižšia.

Výšku dotácie určuje Mesto Banská Bystrica (pre inštitúcie zriadené na jeho území) na základe zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe informácii Ministerstva školstva.

Z textu dôvodovej správy z roku 2016 (.pdf, s. 1):
"V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) poskytuje Mesto každoročne aj neštátnym (cirkevným a súkromným) zriaďovateľom dotácie na mzdy a prevádzku na kalendárny rok podľa počtu žiakov ZUŠ, poslucháčov JŠ a detí MŠ a školských zariadení podľa stavu k 15. septembra predchádzajúceho roka. Ako podklad počtu žiakov, poslucháčov a detí slúži štatistický výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01. V zmysle § 6 ods. 12 písm. g) obec musí poskytnúť na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej materskej školy, dieťa súkromnej materskej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce."

Martin Klus v článku vyčísluje celkové zníženie vyplatených dotácii pre deti mestských materských škôl v roku 2016 na cca 235 000 eur.
Na základe dostupných údajov o výške dotácie na jedno dieťa a o počte detí v materských školách na území Banskej Bystrice v sledovanom roku však môžeme skonštatovať, že celková suma poklesla ešte výraznejšie, a to o cca 25 000 eur viac ako je uverejnené v článku. To znamená, že v roku 2016 bolo na dotáciách pre deti materských škôl vyplatených o 261 353,50 eur menej ako v roku 2015.

Celkovú výšku dotácii na kalednárny rok počítame ako súčin dotácie na jedno dieťa a počtu detí v materských školách k 15. septembru predošlého kalendárneho roka. Ako je uvedené vyššie v citácii zákona, dotácia na dieťa v prípade cirkevných a súkromných škôl predstavuje minimálne 88% dotácie pre verejnú materskú školu.

Podľa štatistiky Ministerstva školstva bolo v meste Banská Bystrica ku dňu 15.9.2014 (.ods) 2168 detí obecných materských škôl (2048€ x 2168 detí) a 325 detí cirkevných a súkromných škôl (1803€ x 325 detí), čo predstavuje celkovú výšku dotácii 5 026 039 eur.
Ku dňu 15.9.2015 (.ods) navštevovalo v Banskej Bystrici 2137 detí obecné materské školy (1941€ x 2137 detí) a 361 detí cirkevné a súkromé materské školy (1708,5€ x 361 detí), čo predstavuje celkovú výšku vynaložených dotácii 4 764 685,5 eur.
Rozdiel je teda 261 353,50 eur.

Mestský poslanec Martin Klus v svojom článku taktiež uvádza, že tento pokles dotácii je o to prekvapujúcejší, že vedenie mesta uviedlo materské školy ako jednu zo svojich piatich priorít na rok 2016. Návrh Akčného plánu na rok 2016 – KPSS (Komunitný plán sociálnych služieb) (.pdf, s. 2-3) vymenúva päť priorít, a to rodinu s deťmi a mládež, seniorov, občanov so zdravotným postihnutím, osoby v obtiažnych životných situáciách a osoby aktívne k komunitách. Materské školy explicitne v dokumente nefigurujú, však mohli by sme ich tématicky priradiť k okruhu  – Rodina s deťmi a mládež.Túto prioritu napĺňa napríklad tým, že rekonštruuje škôlky či dokonca jednu novú i vybudoval

„Nie, že častými (pozn. hosťami televíznych diskusií), neboli sme vôbec, teda okrem jedného prípadu a bolo to absolútne disproporčné.“

„Pán poslanec Mizík v prvom rade vyslovil svoj nesúhlas s výberom ľudí, ktorým prezident Kiska udelil vyznamenania, či tam boli nejakí židia, to on v podstate len konštatoval, on nikoho nehanobil.“

„Poslanci ĽSNS nehlasovali za jednokolovú voľbu“

„Prišli sme o 20 miliónov eur, ktoré sme dnes mohli využiť na rekonštrukciu ciest.“

„Stredoeurópska univerzita sa v svetových rankingoch umiestňuje na prvých priečkach… preto by som ako župan BBSK snažil, aby sme univerzitu premiestnili do našej župy“

„Všade vo svete je dvojkolová voľba zavedená preto, aby ohranila extrémy“

„Marián Kotleba nás odrezal od eurofondov a to len preto, lebo sa mu zdá Európska únia príliš demokratická, slobodná a úspešná.“

„Banskobystrický okres dostal za posledné 3 roky viac ako 70 000 €, kým lučenecký len 3000 €.“

„Ministerstvo dopravy predstavilo plán výstavby rýchlostných ciest: v našom kraji nepočíta ani s jediným metrom novej cesty.“

„Podielové dane Banskobystrického kraja neustále stúpajú, v roku 2013 to bolo okolo 130 miliónov, v súčasnosti je to 150 miliónov“

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."