Demagog.sk

Amnestie Vladimíra Mečiara

Sobotné dialógy , 11. júna 2017. (videozáznam relácie)
Moderátor: Branislav Dobšinský

Hosťom relácie "Sobotné dialógy" bol 11. júna bývalý premiér SR a tvorca tzv. mečiarových amnestií Vladimír Mečiar. Pozrite si ako použil faktické informácie pri obhajovaní svojich politických rozhodnutí.

Štatistiky diskusie

2   6  
3   5  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„Pretože to čo urobili (zrušenie amnestií, pozn.) je v rozpore s ústavou.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Ústavný súd potvrdil ústavnosť uznesenia o zrušení Mečiarových amnestií dňa 31.5. 2017. Urobil tak na podklade ústavného zákona, ktorá zveruje právomoc jednak NR SR a jednak Ústavnému súdu SR pri zrušení amnestií či individuálnej milosti prezidenta pre ich rozpor s princípmi demokracie a právneho štátu. Výrok preto hodnotím ako nepravdivý. 

Ústavným zákonom bola zakotvená právomoc NR SR zrušiť amnestie či  individuálnu milosť prezidenta pre ich rozpor s princípmi demokracie a právneho štátu. Aktuálne bol postup bol nasledovný: "…musí aspoň 30 poslancov NR SR predložiť do pléna návrh uznesenia na zrušenie Mečiarových amnestií a odobriť ho aspoň 90 hlasmi. A práve toto uznesenie bude následne posudzovať Ústavný súd. Plénum zároveň na návrh opozície rozhodlo, že skutky, na ktoré sa tieto amnestie vzťahovali, nebudú premlčané".

Ústavný súd napísal: "Amnestovaním skutkov súvisiacich so zavlečením Michala Kováča ml. do cudziny predseda vlády Vladimír Mečiar porušil princíp zákazu svojvôle, princíp legality, princíp ochrany ľudských práv a základných hodnôt v spojení s princípom rešpektovania medzinárodných záväzkov, princíp deľby moci, princíp transparentnosti a verejnej kontrolovateľnosti.“ 

Zrušenie Mečiarových amnestií predstavovalo iba odstránenie právnej prekážky toho, aby tieto skutky mohli byť posúdené podľa práva platného v čase ich spáchania alebo dnes. Ak by Ústavný súd vyhlásil, že sú v rozpore s ústavou, amnestie by ostali nedotknuteľné aj naďalej.

V minulosti sa aj Robert Fico vyjadril o tom, že sú nezrušiteľné. "Amnestie sú nezrušiteľné, to predsa každý vie, kto má základné právnické vzdelanie," povedal minulý rok. 

Miroslav Číž, rovnako poslanec Smeru sa tiež vyjadroval kedysi proti. Na hlasovanie ani neprišiel. "Ústavný súd už raz rozhodol, že amnestie sú nezrušiteľné. Pýtať sa na výklad Ústavného súdu už nemá význam, to bola skôr požiadavka SNS."

Dôležitý výrok

„Amnestie neboli zrušené. Amnestie sú naďalej platné.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Hoci na Slovensku okolo "Mečiarových amnestii" a možnosti (a ochoty) ich zrušenia panovali rôzne názory a pohľady (nielen) právnikov, tak vyjadrenie bývalého premiéra, Vladimíra Mečiara, nemožno považovať za pravdivé. Ústavodarca totiž doplnil Ústavu SR v zmysle právomoci zrušiť amnestiu prezidenta odporujúcu základným princípom demokracie a právneho štátu.
Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. 

30. marca Národná rada SR získala kompetenciu zrušiť amnestie či individuálne milosti prezidenta, ak odporujú princípom demokratického a právneho štátu. Takáto kompetencia bola zakotvená v Ústave SR- zákone najvyššej právnej sily. Ústava sa zmenila spôsobom, ktorý sama predpokladá v článku 84, odseku 4, ktorý znie: "Na prijatie ústavy, zmenu ústavy, ústavného zákona, na vyslovenie súhlasu s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2, na prijatie uznesenia o ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, na podanie obžaloby na prezidenta, na vypovedanie vojny inému štátu a na zrušenie rozhodnutia prezidenta podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) je potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov." 

  • Ústava SR 460/1992 sa zmenila práve v článku 84 odseku 4, do ktorého sa doplnilo: "na zrušenie rozhodnutia prezidenta podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) je potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov."
  • Spôsob a okolnosti zrušenia rozhodnutia prezidenta podľa čl.102 ods. 1 písm. j boli vyjadrené v článku 86, kde sa za písmeno h) vložilo nové písmeno i), nasledovne: "Do pôsobnosti Národnej rady Slovenskej republiky patrí najmä uznášať sa o zrušení rozhodnutia prezidenta podľa čl. 102 ods. 1 písm. j), ak odporuje princípom demokratického a právneho štátu; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon“.
  • Zároveň na základe tejto zmeny vyplýva z Ústavy SR Ústavnému súdu SR nová kompetencia a to : "Ústavný súd rozhoduje o súlade uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o zrušení amnestie alebo individuálnej milosti prijatého podľa čl. 86 písm. i) s Ústavou Slovenskej republiky. Ústavný súd začne konanie vo veci podľa prvej vety bez návrhu; čl. 125 sa použije primerane.“.
5. apríla 2017 následne prebehlo hlasovanie v NR SR, týkajúce sa zrušenia takzvaných "Mečiarových amnestií."  Konkrétne sa hlasovalo o: "Návrhu na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na zrušenie článku V a článku VI rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky z 3. marca 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 55/1998 Z. z., rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky zo 7. júla 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 214/1998 Z. z. a rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky v konaní o milosť pre obvineného zo dňa 12. decembra 1997 č. k. 3573/96-72-2417 (tlač 496)"

Samotné uznesenie obsahuje nasledovné zdôvodnenie: "Uznávajúc, že slovenskú spoločnosť dlhodobo znepokojujú amnestie predsedu vlády SR Vladimíra Mečiara, vykonávajúceho niektoré právomoci prezidenta SR, obsiahnuté v rozhodnutiach predsedu vlády SR o amnestiách číslo 55/1998 a číslo 214/1998 Z.z. a tiež aj udelená milosť prezidentom SR M. Kováčom zo dňa 12. Decembra 1997 zrušuje" články a rozhodnutia predsedu vlády a prezidenta SR, ktoré sú spomenuté v parlamentnej tlači. 

V zmysle Ústavy SR nasledovalo rozhodnutie ÚS SR. Súd 31. mája 2017 zverejnil nasledovné stanovisko: "Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky dnes na svojom neverejnom zasadnutí rozhodlovo veci tzv. „Mečiarových amnestií“ Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 31. mája 2017 rozhodol, že uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej aj „národná rada“) č. 570 z 5. apríla 2017 o zrušení článku V a článku VI rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky z 3. marca 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 55/1998 Z. z., rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky zo 7. júla 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 214/1998 Z. z. a rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky v konaní
o milosť pre obvineného zo dňa 12. decembra 1997 č. k. 3573/96-72-2417 j e v s ú l a d e s Ústavou Slovenskej republiky (ďalej aj „ústava“).


„Veď nakoniec sa vytvorila koalícia všetkých proti jednému, proti HZDS. Zo zahraničia prichádzalo veľmi veľa nepriaznivých informácií. Napríklad od pani Albrightovej priamo odkaz.“

„Ústavný súd povedal a to jasne, ja už som to deklaroval v médiách, pozrite sa a čítal som uznesenie Ústavného súdu, ktoré povedalo, štvrtá otázka byť nemôže. Je protiústavná.“

„Ak Ústavný súd rozhodne v rozpore s rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva, jeho rozhodnutie nie je právne platné. Treba ho najprv dať do súladu s týmto a rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré tu mám hovorí o nezlučiteľnosti takéhoto postupu a nezrušiteľnosti.“

„Rozdelí sa to (právomoci prezidenta, pozn.) medzi vládu a predsedu Národnej rady.“

„Ústavný súd nemal nikdy návrh rozhodovať v tejto veci (zrušenie amnestie, pozn).“

„Prvá táto funkcia je, že ak má Ústavný súd konať, má konať za návrh. (…) Národná rada mu určila, že musí, bez návrhu.“

„…jemu prichádza preskúmavanie ústavnosti, to je ako prvý jeho predpoklad a je nezávislý na iných štátnych orgánoch a iné štátne orgány, to znamená vláda a Národná rada, mu nemôžu určiť ty musíš, v tejto lehote a toto a ak nerozhodneš, aj tak to platí.“

„…vo veci zavlečenia Kováča mladšieho bolo zastavené stíhanie. To zastavenie bolo preto, pretože nebolo možné pokračovať v ňom, lebo svedok, ktorý bol korunný, bol v zahraničí a odmietal sa dostaviť.“

„Tento rozhovor (medzi Ivanom Lexom a vtedajším ministrom vnútra Hudekom, pozn.) bol podrobený analýze, ktorú spracovávali odborníci a hodnotili ho ako účelový a zostrihaný.“

„Sviechotu som nikdy nikde nedostal, Kóňu som nikde nedosadil.“

„Bolo vyšetrované napriek tomu, že bola amnestia. Vyšetrovanie prebiehalo.“

„V živote som nenechal odvolať pána Vačoka, kto je Vačok som počul až vtedy prvýkrát v živote.“

„Že Michal Kováč hlavnému svedkovi dal amnestiu, že im dal milión šilingov, že sa dohodli niekde v zahraničí a bude financovaný ďalej, že tieto peniaze, tých milión šilingov, mu odnášal mladý Remiáš, to sme vedeli.“

„Ďalej chcem povedať, že na tomto financovaní toho, aby to vyšetrovanie nebolo možné ukončiť, bolo zainteresované KDH.“

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."