Demagog.sk

Kaliňák vs. Beblavý

O 5 minút 12, 30. novembra 2014. (videozáznam relácie)
Moderátor: Martin Strižinec

Vďaka RTVS sme konečne mali možnosť zhliadnuť na obrazovkách dynamickejší a netradičnejší súboj, keďže oproti ministrovi Robertovi Kaliňákovi vnútra sedel poslanec opozície Miroslav Beblavý. Témou relácie boli výsledky volieb, nezávislá kontrola štátu, novela zákona o verejnom obstarávaní a schránkové firmy. Z množstva faktických výrokov, ktoré počas relácie použili, si horšie skóre odniesol Kaliňák.

Za zavádzajúce sme označili jeho výroky o šéfke ÚVO, o zákaze rokovacích konaní bez zverejnenia, ktoré sa v skutočnosti len premenovali na priame rokovacie konania, ale aj o miliarde eur ušetrenej podľa jeho slov na zamedzení daňovým únikom. Nepravdivé je aj Kaliňákovo tvrdenie o tom, že Európska komisia hodnotí rozpočet SR medzi štyrmi najlepšími — podľa správy EK sme až na piatom mieste, napriek tomu, že o tomto fakte mylne informovali slovenské médiá. Chybne svojho diskusného súpera označoval ako člena vlády Ivety Radičovej či člena SDKÚ pred rokom 2009. Naopak Beblavý zaváhal pri interpretácii novely o verejnom obstarávaní zo začiatku roku 2013 a ohľadom činnosti výboru pre nezlučiteľnosť funkcií.

Dva výrok v analýze nie sú zverejnené, vysvetlenie prečo nájdete TU.

Štatistiky diskusie

 
20   1  
1   2  
16   4  
5   2  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„…veľmi silný boj s daňovými únikmi, ktorý vyniesol pre Slovenskú republiku a pre občanov Slovenskej republiky v zásade viac ako miliardu eur.“

Zavádzanie

zobraziť odôvodnenie
Kaliňák síce uvádza presné číslo v zlepšenom výbere daní celkom, no nekorektne to spája výhradne s bojom proti daňovým únikom. Podľa IFP, výber daňových príjmov celkom v rokoch 2013 a 2014 sa oproti plánu sa navýšil o 1,031 mld. eur. Ako však aj IFP uvádza, nedá sa minimálne v položke daní z príjmov PO (+ 471 mil. eur oba roky) hovoriť len o vplyve boja proti únikom, ale skôr o viacerých iných faktoroch (rast ekonomiky, ziskovosti firiem, lepšieho zúčtovania dane v podaných daňových priznaniach, zmeny v zákone o dani z príjmov a pod.).  V praxi tak nejde o viac ako jednu miliardu eur v dôsledku boja proti daňovým únikom. Výrok hodnotíme ako zavádzajúci.

Pri DPH je uvádzaná zlepšená úspešnosť výberu DPH v rokoch 2013 a 2014 o spolu 755 miliónov eur. 
 
Rok 2012 bol podľa IFP (s. 8) rokom výpadku na daniach vo výške až 663 miliónov eur.

Informácia o plnení Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2014 (bod 2) uvádza a spája boj s daňovými únikmi s bojom na únikoch DPH:

"Pokračuje implementácia opatrení na zlepšenie výberu daní, ktoré možno pozorovať najmä pri DPH. Nepriaznivý vývoj úspešnosti výberu DPH sa podarilo zvrátiť v roku 2013 a ďalšie zlepšenie možno pozorovať aj v roku 2014. Efektívna daňová sadzba stúpa už sedem štvrťrokov po sebe a dosiahla úroveň roka 2009. Vyššia úspešnosť výberu DPH oproti úrovni z roka 2012 znamená dodatočné príjmy na úrovni 241 mil. eur (0,3 % HDP) v 2013 a 514 mil. eur (0,7 % HDP) v 2014."

Spolu ide o celkovo 755 miliónov eur v rokoch 2013 a 2014.

Rovnaký text uvádza aj Návrh (.pdf, s. 26)  rozpočtového plánu Slovenskej republiky na rok 2015:

"Prioritou vlády SR v oblasti daní naďalej ostáva boj proti daňovým únikom na DPH, pridáva sa aj potieranie únikov na DPPO. Opatrenia na boj proti únikom na DPH prijaté od konca roka 2012 pomohli zvrátiť dlhoročný nepriaznivý vývoj. Úspešnosť výberu DPH stúpa už sedem po sebe nasledujúcich štvrťrokov a dosiahla úroveň roka 2009. Vyššia úspešnosť výberu DPH oproti úrovni z roka 2012 znamená dodatočné príjmy na úrovni 241 mil. eur (0,3 % HDP) v 2013 a 514 mil. eur (0,7% HDP) v 2014."

V prípade, ak by sme uvažovali len o rozdiele medzi rozpočtovanými daňovými príjmami a príjmami aktuálnymi podľa poslednej septembrovej prognózy IFP (s. 8), je pravda, že oproti rozpočtu verejnej správy 2014-2016 sa vybralo na daniach (celkovo) v roku 2013 o 463 miliónov eur viac a v roku 2014 o 568 miliónov eur viac. Spolu sa teda oproti plánu vybralo 1,031 o viac ako miliardu eur viac. V praxi však nepôjde o viac ako jednu miliardu eur len kvôli zlepšenému výberu daní z dôvodu boja proti daňovým únikom. Ako píše Inštitút finančnej politiky (s. 4-5) v septembrovej prognóze, je boj proti daňovým únikom len jeden z faktorov lepšie výberu daní (rast ekonomiky, ziskovosti firiem, lepšieho zúčtovania dane v podaných daňových priznaniach, zmeny v zákone o dani z príjmov a pod.)
Kto rečnil najviac si môžete pozrieť v analýze medan.sk

Dôležitý výrok

„…to je napríklad to, že váš župan Trebuľa si chcel vo štvrtok následne za 130 000 kúpiť limuzínu, tak to by tá novela neriešila vládna, pretože sa netýka VÚC, obcí, univerzít a neviem koho.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Beblavý správne uvádza, že KSK ktorej predsedom je Trebuľa (SMER-SD) chcelo obstarať automobil v sume 130-tisíc s DPH. Je tiež pravdou, že schválená novela limity pre sa netýka krajov, obci ani univerzít (verejnoprávna inštitúcia), keďže limit, ktorý stanoví nariadenie vlády, sa bude týkať len štátnych rozpočtových a príspevkových organizácii kam župy nepatria. 

Košická župa zverejnila výzvu na verejné obstarávanie automobilu pre župana Trebuľu. Vo výzve na obstarávanie je uvedená suma 106 425, 82 eur bez DPH, čo je s DPH 130-tisíc eur. 

26. novembra (stredu) bol schválený vládny návrh zákona o pohľadávkach štátu, ktorý predkladal poslanec za SMER-SD Mojš. Ten predložil a pozmeňujúci návrh, ktorý dopĺňal do § 26 nasledovné: 
"Štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie môžu obstarať osobný automobil určený výlučne na  prepravu osôb najviac do limitu výdavkov ustanoveného nariadením vlády, pričom nariadenie vlády ustanoví okruh osôb, na ktorých prepravu sa obstaráva osobný automobil do ustanoveného limitu výdavkov. Limit výdavkov sa vzťahuje na obstaranie osobného automobilu vrátane jeho technického zhodnotenia v príslušnom rozpočtovom roku.“

Dôležitý výrok

„Na veci, ktoré nie sú trestným konaním a sú iným zlyhaním policajtov, je kontrola ministerstva vnútra. To sú dva zvláštne odbory. A inšpekcia robí iba trestné konanie. To sú iba vyšetrovatelia, aby ste tomu rozumeli. A vyšetrovatelia nie sú určení na nič iné, na žiadne priestupky, na žiadne disciplinárne postihy, sú určení iba na vyšetrovanie trestného konania.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Je pravdou, že v rámci MV SR existuje útvar Sekcia kontroly a inšpekčnej služby, ktorý vykonáva úlohy na dvoch úsekoch — úsek kontroly a úsek inšpekcie. Na úseku kontroly, sa kontroluje dodržiavanie právnych predpisov, riešia sa tam sťažnosti a usmerňuje činnosť útvarov Policajného zboru. Druhý úsek inšpekčnej služby je zameraný odhaľovania konania alebo nekonania policajtov výhradne v zmysle Trestného poriadku (vyšetrovania a prevencia). Úsek inšpekcia sa teda nezaoberá sťažnosťami a priestupkami pokiaľ neporušujú Trestný poriadok. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Sekcia kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je definovaná nasledovne: 
"…samostatný útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, výlučne podriadený ministrovi vnútra Slovenskej republiky, nezávislý od riadenia a štruktúr polície, ktorý plní úlohy na úseku kontroly a inšpekčnej služby."

Sekcia kontroly a inšpekčnej služby na úseku kontroly plní okrem iných úloh aj tieto funkcie:
  • riadi po odbornej stránke, kontroluje, koordinuje, usmerňuje činnosť útvarov ministerstva, útvarov Policajného zboru, útvarov hasičského zboru a akadémie v oblasti vnútornej kontroly a vybavovania sťažností
  • zabezpečuje priamym výkonom kontrolnej činnosti dodržiavanie právnych predpisov a interných aktov riadenia, využíva výsledky kontrol na usmerňovanie riadiacich a výkonných činností na útvaroch ministerstva, útvaroch Policajného zboru, útvaroch hasičského zboru a akadémii
  • vykonáva kontrolu na úseku výkonu štátnej služby, ochrany osobných údajov, využíva výsledky kontrol na usmerňovanie riadiacich a výkonných činností na útvaroch ministerstva, útvaroch Policajného zboru, útvaroch hasičského zboru a akadémii,
  • vybavuje a zabezpečuje prešetrenie sťažností a petícií fyzických osôb a právnických osôb na útvary Policajného zboru a akadémiu, verejnú správu, policajtov a príslušníkov, vykonáva kontroly úrovne vybavovania a prešetrovania sťažností a petícií útvarmi ministerstva, útvarmi Policajného zboru, útvarmi hasičského zboru a akadémiou
Sekcia kontroly a inšpekčnej služby na úseku inšpekčnej služby plní najmä tieto úlohy:
  • eviduje a vybavuje oznámenia a podania o podozrení z páchania trestnej činnosti policajtov
  • odhaľuje a dokumentuje trestné činy páchané policajtmi, vykonáva operatívno-pátraciu činnosť, využíva informačno-technické prostriedky a využíva databázy informačných systémov ministerstva a Policajného zboru, prijíma trestné oznámenia, a ak je podozrivým policajt, vybavuje ich podľa Trestného poriadku, vykonáva vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie o trestných činoch policajtov
  • spolupracuje s útvarmi ministerstva a útvarmi Policajného zboru pri odhaľovaní trestnej činnosti policajtov a navrhuje preventívne opatrenia, vyžaduje potrebnú spoluprácu a súčinnosť pri plnení úloh inšpekčnej služby od policajtov, štátnych zamestnancov a zamestnancov
  • navrhuje opatrenia na predchádzanie a zamedzovanie trestnej činnosti policajtov
  • zabezpečuje spoluprácu a koordináciu činností pri objasňovaní trestnej činnosti policajtov s medzinárodným prvkom
  • koordinuje činnosti na úseku boja proti korupcii a ďalšej závažnej trestnej činnosti v Policajnom zbore a navrhuje opatrenia na jej odstránenie. 

Dôležitý výrok

„…ja som napríklad ako vládny poslanec presadil najviac návrhov, vždy som bol rádový poslanec a som presadil najviac návrhov aj proti korupcii.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Miroslav Beblavý je v poslancom od roku 2010. V rokoch 2010-2012 bol koaličným poslancom počas vlády Ivety Radičovej. Od roku 2012 až ku dňu 1. decembra 2014 je v opozičným poslancom. Podľa analýzy Transparency International Slovensko, Beblavý ako poslanec v období, keď bola jeho strana súčasťou vládnej koalície, skutočne presadil najviac hlasoval za protikorupčné zákona a vynikal aj legislatívnou iniciatívou. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

"Za protikorupčné opatrenia najaktívnejšie hlasoval poslanec Miroslav Beblavý (SDKÚ-DS). Za ním nasledujú poslanci Kamil Krnáč (SaS), Jana Žitňanská (KDH).  Všetci traja sú poslanci, ktorí sa odlišujú od svojich straníckych kolegov aj vlastnou legislatívnou iniciatívou. Beblavý s Krnáčom predložili novelu verejného obstarávania zavádzajúcu elektronické aukcie, Beblavý a Žitňanská vysokoškolskú novelu o povinnom zverejňovaní kvalifikačných (diplomových) prác. Všetci traja spoločne navrhli zmeny v procese prideľovania eurofondov, ktorá okrem iného špecifikuje osoby, ktoré nesmú o dotáciách pre konflikt záujmov rozhodovať ako aj množstvo povinne zverejňovaných informácií ako sú členovia hodnotiacich komisií. Beblavý sám navrhol povinnosť predávať majetok štátu v hodnote nad 10 tisíc eur v elektronických aukciách." (Transparency International Slovensko)

Dôležitý výrok

„…pán minister pred rokom a pol, keď robil tú veľkú novelu verejného obstarávania, hovoril o bezprecedentnom zverejňovaní informácií, ktoré zabránia účasti schránkových firiem na verejnom obstarávaní, no nezabránil. A my sme na to už vtedy upozorňovali, že to vôbec nebude fungovať to, čo vtedy presadil.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Je pravdou, že poslanec Beblavý patril k najaktívnejším kritikom novely. Kaliňák síce hovoril o zásadnom stransparentnení obstarávania, no na základe dostupných informácii nie je pravdou, že by toto stransparentnenie spojil so zabránením účasti schránkových firiem. Inými slovami nepovadal spojenie "zásadné zverejňovanie informácií, ktoré zabránia účasti schránkových firiem". Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Demagog.SK prešiel vystúpenia Kaliňáka v rozprave o novele zákona o verejnom obstarávaní (30.1. 2013 16:54 (úvod 1. čítanie); 31.1. 2013 9:40; 31.1. 2013 10:5912.2 2013 15:4412.2 2013 16:23; 13.2 2013 9:01 (úvod 2. čítania))

Kaliňák predstavoval novelu zákona o verejnom obstarávaní ešte v júni 2012, keď pri predstavení zámeru povedal, že pôjde o zásadné stransparentnenie obstarávania, no nepoužil spojenie so schránkovými firmami. 

"Tento zákon by mal znamenať zásadné zrýchlenie obstarávania, ale predovšetkým by mal znamenať zásadné stransparentnenie, a nerád to slovíčko používam už veľmi často, lebo už niekedy je až by som povedal nadávkou."

Podobne aj SME 9. januára 2013 uvádza: 
"Rezort tvrdí, že prepracovaná novela má zároveň prispieť k väčšej otvorenosti procesov verejného obstarávania a ochrane kvalitných a poctivých dodávateľov."
"Podľa poslanca SDKÚ Miroslava Beblavého sú v zákone aj ďalšie zásadné problémy ako napríklad "ľahko manipulovateľné elektronické trhovisko"

Ako vlastnými slovami Robert Kaliňák taktiež potrdil, "Najväčší benefit tejto novely z pohľadu transparentnosti je široké rozšírenie zverejňovania".

V reportáži RTVS 18. februára 2013 (prepis NewtonMedia) odznelo, že novela má byť bojom proti schránkových firmám, no túto interpretáciu uvádzal redaktor relácie. Minister hovoril o výraznom zverejňovaní informácií o akcionároch. 

"Matej BARÁNEK, redaktor
--------------------
Minister vnútra Robert Kaliňák chce éru schránkových firiem ukončiť. Pomyselnou metlou, ktorá ich má z tendrov vymiesť, má byť nový zákon o verejnom obstarávaní.

Robert KALIŇÁK, minister vnútra
--------------------
V rámci obrovského zverejňovania hovoríme o identifikácii akcionárov, hovoríme o identifikácii subdodávateľov."

Podľa Kaliňáka mala novela zmierniť možnosti korupcie, manipulácie či zvýhodňovania dodávateľov v súťažiach. 

Miroslav Beblavý spomína novelu zákona o verejnom obstarávaní z roku 2013.

*výrok doplnený o prepis z RTVS 5. decembra 2014

Dôležitý výrok

„…tento týždeň je, že najprv minister financií Kažimír sľúbil, že sa zavedie zákon, ktorý zakáže verejným funkcionárom si kupovať autá drahšie ako 48 000 eur. Bol to verejný prísľub ešte v auguste ministerstva financií. Potom ministerstvo to odmietlo a keďže sme vyvíjali na nich, by som povedal, politický tlak, tak v stredu schválili v parlamente to, že sa taký zákaz bude týkať štátnych organizácií, to znamená tých, čo sú priamo pod ministerstvami.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Je pravdou, že už v auguste 2014 dal minister financií prísľub, že v zákone obmedzia sumu, za ktorú sa bude môcť obstarávať automobil orgánmi verejnej správy. Takýto návrh však nebol predložený. Poslanec Beblavý v októbri predložil pozmeňujúci návrh k návrhu zákona o dani z príjmov, ktorý mal stanoviť v zákone strop pre nákup automobilov pre verejnú správu. Prešla až úprava poslanca SMER-SD Mojša 26. novembra 2014, ktorý v pozmeňujúcom návrhu navrhol regulovanie ceny automobilov len pre štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, pričom sumu má stanoviť nariadenie vlády SR. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

26. novembra (stredu) bol schválený vládny návrh zákona o pohľadávkach štátu, ktorý predkladal poslanec za SMER-SD Mojš. Ten predložil a pozmeňujúci návrh, ktorý dopĺňal do § 26 nasledovné: 
"Štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie môžu obstarať osobný automobil určený výlučne na  prepravu osôb najviac do limitu výdavkov ustanoveného nariadením vlády, pričom nariadenie vlády ustanoví okruh osôb, na ktorých prepravu sa obstaráva osobný automobil do ustanoveného limitu výdavkov. Limit výdavkov sa vzťahuje na obstaranie osobného automobilu vrátane jeho technického zhodnotenia v príslušnom rozpočtovom roku.“

Tento pozmeňovaní návrh bol schválený a je súčasťou schváleného zákona ako celku. 

SITA 10. augusta 2014

"Myšlienka ohraničiť orgánom verejnej správy sumu na nákup nového osobného automobilu na 48 tis. eur sa pozdáva aj rezortu financií. Ten totiž v rámci pripomienkového konania k novele zákona o dani z príjmov akceptoval hromadnú pripomienku iniciovanú poslancom parlamentu Miroslavom Beblavým. Do zákona o dani z príjmov ju síce zapracovávať nebude, keďže sa týka hospodárenia verejnej správy, tvrdí však, že bude na tento návrh pamätať pri príprave iných noriem. "Uvedená hromadná pripomienka bude zapracovaná v rámci legislatívneho procesu iného zákona, ktorý je v gescii Ministerstva financií SR a ktorý upravuje oblasť verejnej správy,“ uviedlo ministerstvo v rámci pripomienkového konania k novele zákona o dani z príjmov s tým, že navrhované opatrenie nie je možné zapracovať do zákona o dani z príjmov, nakoľko tento zákon nerieši obmedzovanie nákladov verejnej správy."

Dôležitý výrok

„Prečo hovorím marketingová novela? Prvý dôvod je, že to už dávno existuje, ešte myslím prvá Dzurindova vláda prijala uznesenie práve k tým štátnym organizáciám, ktoré priamo vláda vláde to zakázala, takže vládna novela riešila niečo, čo je 14 rokov vyriešené.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
V roku 2001 bolo vydané uznesenie vlády č. 594 z 27. júna 2001. Toto uznesenie, ktoré prijala 1. vláda M. Dzurindu, hovorí o presných cenových limitoch pre celkovo šesť skupín štátnej správy. Schválený vlády návrh pridal § 26 odsek 11 (SMER-SD), ktorý skutočne poveruje vládu aby vláda uznesením ustanovila limit nákupu automobilov pre štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie. Demagog.SK nezistil, že by toto uznesenie z roku 2001 bolo zrušené (pravdepodobne mohli byť upravené limity). Je teda pravdou, že takáto úprava už dávno existuje. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Uznesenie obsahuje viaceré výnimky. Napríklad pre osoby, ktorých prepravu zabezpečuje úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, zariadení Úradu vlády na doprovod a prepravu zahraničných delegácií a podobne.

Dôležitý výrok

„…pán Matovič žiadal zmenu aj s pánom Lipšicom, ale boli obidvaja súčasťou vlády, dokonca pán Lipšic bol aj ministrom a žiadny taký návrh neurobili (na zamedzenie politických nominácii, pozn.)“

Zavádzanie

zobraziť odôvodnenie
Hoci je pravdou, že ani Lipšic (vládny návrh), ani Matovič (poslanecký návrh) nenavrhli žiadnu úpravu alebo obmedzenie politických nominácii v legislatívnej podobe. Kaliňák sa však dopúšťa zavádzania keď nekorektne uvádza, že počas vlády Ivety Radičovej boli Lipšic a Matovič súčasťou vlády. Len Lipšic bol členom vlády, Matovič bol len rádovým poslancom. 

Robert Kaliňák hovorí o vláde Ivety Radičovej z rokov 2010 — 2012. V tom čase bol len Daniel Lipšic členom a teda súčasťou vlády. Igor Matovič bol len rádovým poslancom a nie členom vlády. 
Ani jeden z nich však počas obdobia vlády I. Radičovej v rokoch 2010 — 2012 podľa informácii Demagog.SK žiadny zákon zaoberajúci sa obmedzením politických nominácií nenavrhli. Demagog.SK vychádzal zo stránky NR SR. Matovič bojoval proti politickým nomináciam tým, že chcel zverejniť zoznam nominácii. Prvý zoznam zverejnil na svojom facebookovskom profile v septembri 2011. Návrh na obmedzenie nominácii však Matovič nepredložil. Podobne Demagog.SK nezistil, že by bol počas vlády I. Radičovej vládny návrh zákona obmedzujúci politické nominácie. 

„Tam boli ešte ďalší dvaja kandidáti (v procese výberu predsedu ÚVO, pozn.), z ktorých jeden bol naozaj Smerák, to znamená, ten automaticky odstúpil, to bol dokonca náš člen a ďalší dnes pracuje tuším pre ministerstvo zahraničných vecí.“

„…ja som osobne navrhoval aby sa minimálne inšpekcia oddelila od ministerstva vnútra, pretože dneska vy kontrolujete sám seba.“

„…napríklad výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorý som rok a trištvrte viedol ja, lebo ste ma tam zvolili aj vy v rámci parlamentných dohôd, kedykoľvek sa vyšetrovanie malo týkať nejakého podstatného Smeráka, tak ste ho automaticky zablokovali svojou väčšinou vo výbore. Poviem príklad, pán Jahnátek. Pán Jahnátek nielenže zamestnal synovca, neter na ministerstve, nielenže sa k tomu priznal, že v tom mal aj osobne úlohu, nielenže zamestnal iks ďalších Komjatičanov na ministerstve, všetko tak, že ich najprv priamo zobral a potom jediní oni sa zúčastnili na akože vnútornom výberovom konaní.“

„Vy ste za to hlasovali. A vy vašim hlasom ste zrušili vojenskú prokuratúru počas vlády.“

„Ja som napríklad dosiahol, že sa vyhodilo vedenie študentského pôžičkového fondu… Ja som robil v školskom výbore vtedy.“

„Považoval som to za veľmi nešťastné a napriek tomu to referendum (referendum o Paškovi v Košiciach, pozn.) bolo jasné. Myslím, že malo viac ako 60 000 hlasov, cez 50 000 hlasov, neviem tie čísla presne dokopy.“

„Čo je podstatné, nikdy som vás nepočul, aby ste reagovali na svojich vlastných kolegov, napríklad v prípade platinových sitiek ste mlčali ako voš pod chrastou. Nikdy nežiadali hlavu ministra Mikloša, ani ste ho nevyzývali vo verejných diskusiách, aby reagoval.“

„Pokiaľ sa pozrieme na prieskumy, ktoré boli predtým, než sa toto stalo, tak pán Raši viedol na pánom Bauerom 60:20 podľa prieskumov, ktoré boli. Nakoniec ten výsledok bol, myslím, niekde bližšie k 55:45.“

„My na rozdiel od vás sme prišli do vlády a začali sme prijímať opatrenia, aj zákony, či to bol zákaz rokovacích konaní bez zverejnenia ako základ problému pri obstarávaní a netransparentných obstarávaniach,…“

„Pán Bauer mal o niečo vyššie prieskumy (ako Bašistová, pozn.), bol tam ten rozdiel síce malý, ale bol.“

„My na rozdiel od vás sme prišli do vlády a začali sme prijímať opatrenia, aj zákony,… …zákaz dodatkov…“

„Sme tu dva roky tak ako vy ste boli dva roky a my sme pripravili zákon na ochranu oznamovateľov korupcie. Vy ste ho vtedy nepripravili.“

„Paška koniec koncov bol šéfom parlamentu od roku 2006 s prestávkou Radičovej vlády.“

„…stíhame troch ministrov bývalých, jedného z vašej vlády, ktorej ste boli súčasťou, boli ste vtedy štátny tajomník.“

„Začali sme stíhať vlastného rektora policajnej akadémie, vicežupana v Nitrianskom kraji. Prišla obžaloba (v prípade rektora, pozn.)“

„Pavol Paška, ak si niekto dobre spomenie, bol v čase opozície človek, ktorý bol myslím tieňovým ministrom zdravotníctva dokonca alebo sa tomu venoval ešte na začiatku Smeru a odvtedy sa to ťahá.“

„Ale na vašom ministerstve, keď ste boli štátny tajomník, ste mali okresných predsedov alebo teda mládežníkov, vlastných straníkov.“

„Rovnako je absurdné tvrdiť, že Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý to kontroluje, je z radov nás, z radov Smeru. Veď pani predsedníčka, ktorá je na čele úradu, bola vybratá na základe výberového konania za vlády Ivety Radičovej. Toto svoje kolo aj vyhrala. Vláda Ivety Radičovej ju už nestihla vymenovať, my sme ju preto vybrali.“

„…privatizácia SPP skončila schránkovej firme. SPP vlastnili majitelia cez schránkovú firmu v holandskom holdingovom systéme.“

„pani predsedníčka (Úradu pre verejné obstarávanie, pozn.) predsa len prejavuje určité známky nezávislosti, tak ste jej dali podpredsedu, ktorý je Smerák a dali ste jej Radu ÚVO, ktorú ste si vymenovali kompletne vy do tejto vlády.“

„Predstavte si firmu na Cypre, ktorej oficiálny majiteľ je Kostas Kamaradis, to vieme zistiť aj dneska, na to oni donesú ten obchodný register ako vy chcete, ale v skutočnosti všetky toky následne z tej firmy odchádzajú na účet Pavla politika. A podľa vášho návrhu tá firma, pokiaľ preukáže z cyperského obchodného registra svoju akcionársku štruktúru, že ju vlastní 100% advokát Kostas Kamaradis, tak bude v pohode, bude čistá.“

„Lebo dneska máte zdravotnú poisťovňu Dôvera, kde 50 % vlastní cyperská schránka Prefto, za ktorou stojí bratislavský právnik, ale nikto v brandži neverí, že bratislavský právnik vlastní 50 % miliardovej zdravotnej poisťovne.“

„Ja som nebol súčasťou vlády, ja som bol radový poslanec.“

„…čítam z internetu z rokovania vlády, schválený. "Kvalifikovanou účasťou na účely sa vezme priamy a nepriamy, nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10 % na základnom imanii právnickej osoby súťažiacej." Čiže vy môžete mať až desiatu líniu, akonáhle ju tam máte, nemôžte súťažiť.“

„Nikdy som nebol vládnym poslancom.“

„Predvčerom zaradil sa slovenský rozpočet medzi štyri najlepšie v rámci eurozóny.“

„Generálna prokuratúra, pána Čižnára ste si zvolili, spolužiaka pána premiéra, vášho kandidáta.“

„My na rozdiel od vás sme prišli do vlády a začali sme prijímať opatrenia… …nové zákony o volebnej kampani, nové zákony o politických stranách, ktoré dokonca nie vy, ale nezávislá organizácia Rady Európy ocenila ako veľmi dobre, a preto prestala sledovať Slovenskú republiku, lebo už má dobré zákony v tejto oblasti.“

„Kaliňák: Vysvetlite mi, pán poslanec, teraz, ako ste konali, keď tam predseda vlády Dzurinda zamestnal svojho brata? Beblavý: Ja som vtedy nebol ani členom strany, dokonca ani v žiadnej funkcii.“

„Vysvetlite mi, pán poslanec, teraz, ako ste konali, keď tam predseda vlády Dzurinda zamestnal svojho brata? …Boli ste súčasťou SDKÚ.“

„Dovoľte mi v prvom rade poďakovať, myslím, že osobitne pánovi Hlinovi, lebo ak sa nemýlim, on začal organizovať tie zhromaždenia, ostatní sa potom k nemu pridali, ktorí tam boli na tribúne.“

„…sme intenzívne pripravovali novelu (o konflikte záujmov, pozn.) spoločne dokonca aj s poslancom Smeru. Bola pripravená, bola v podstate aj vykonzultovaná a potom ju Smer odmietol podporiť a dodnes sedí v parlamente, my sme ju tam opakovane podávali. V tejto chvíli je na rokovaní parlamentu…“

„Sama (SDKÚ, pozn.) vlastné logo mala na schránkovej firme…“

„Akonáhle máte sídlo alebo fyzickou osobou vlastnené alebo čímkoľvek iným, to, čo sa dneska hovorí, že môžete byť v piatom, šiestom rade, mať sídlo niekde v daňovom raji, tak to sme ako vláda prijali, že sa nemá stať a taký nesmie súťažiť.“

„…je druhá vec, to je druhá časť toho zákona o konflikte záujmov, kde sa vyčleňuje 10 %, že minimálne 10 % pre ústavného činiteľa v tých firmách.“

„My sme prví, ktorí sme to zaviedli prvý raz do zákona v roku 2009, keď sme povedali, že od 10 miliónov vyššie sa to musí vždycky zisťovať, kto je majiteľ.“

„…2013… (poslanec Beblavý reaguje na R. Kaliňáka od kedy platí zákon, že od 10 miliónov vyššie vo verejnom obstarávaní sa musí vždy zisťovať, kto je majiteľ, pozn.)“

„…napríklad v anglosaskom práve sú trusty, kde nie ste oficiálne ten, kto to vlastní, ale všetky peniaze zo stanov spoločnosti musia nakoniec ísť vám, tie zisky. …Kde je jasné určené, kto bude profitovať, všetky zisky z tej firmy komu idú.“

„Úrad pre verejné obstarávanie, vláda Ivety Radičovej vyhlásila výberové konanie, kde v prvom kole len prešli viacerí kandidáti, prešli len nejakými základnými testami. Vy ste si jedného z nich vybrali a vyhlásili ste ho za kandidáta opozície.“

„Boli ste (Beblavý, pozn.) súčasťou vlády (vlády Ivety Radičovej, pozn.).“

„Ja som člen SDKÚ od roku 2009.“

„Čiže v stredu (v čase príhovoru prezidenta, pozn.) je rokovanie vlády, dokonca som ho musel viesť ja. Ja som ešte pred vládou mal bezpečnostnú radu spolu s kolegami a výbor.“

„V piatok sme hlasovali v parlamente o odpočítateľnej odvodovej položke pre ľudí z odvodov, kde my sme síce upozornili, aj sme predložili konkrétny protinávrh, že mať návrh, ktorý pomôže nielen ľuďom na minimálnej mzde, ale pomôže aj ľuďom s mzdou okolo 600-700 eur. A ten návrh sme aj kvantifikovali, našli sme naňho v rozpočte zdroje. Napriek tomu vláda ho odmietla a v podstate prijala návrh, ktorý reálne významnejšie pomôže ľuďom na minimálnej mzde. …ja som za ten vládny zahlasoval, pomáha aspoň niekomu.“

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."