Demagog.sk

Predvolebný európsky špeciál na TA3

V politike, 18. mája 2014. (videozáznam relácie)
Moderátor: Peter Bielik

Overili sme veľkú predvolebnú debatu, v ktorej na TA3 diskutovalo 10 kandidátov do Európskeho parlamentu. Polovica z nich takmer vôbec nepodporovala svoje argumenty faktickými tvrdeniami a v prípade Ivana Štefanca sme dokonca nezaznamenali žiadny faktický výrok. Do istej miery to mohlo byť ovplyvnené tým, že v porovnaní s ostatnými diskutujúcimi dostal od moderátorov najmenej priestoru. Informáciu o poskytnutom priestore v debate priniesol tím Vrtieť psom.

Štatistiky diskusie

8   5  
0   1  
8   1  
0   0  
7   1  
0   0  
4   2  
1   0  
1   1  
0   0  
1   0  
0   2  
2   0  
0   0  
2   0  
0   0  
1   1  
2   0  
0   0  
0   0  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„Vo všetkých nových členskych krajinách je významne nižšia účasť vo voľbách ako v tých starých.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Nové členské štáty majú vo všeobecnosti nižšiu volebnú účasť ako staré členské štáty. Avšak aj medzi starými aj medzi novými členskými štátmi sú príklady krajín, pre ktoré to neplatí. Nakoľko Anna Záborská hovorí o "všetkých" krajinách, jej výrok hodnotíme ako nepravdivý. 

Spomedzi nových členských štátov mali pri posledných voľbách do EP v roku 2009 najvyššiu účasť Malta (78.79 %) a Cyprus, kde platí povinná volebná účasť (59.4 %). Nad 50 % sa ešte dostalo Lotyšsko (53.7 %) a tesne nad priemerom EÚ bolo aj Estónsko (43,9 %).

Na druhej strane spomedzi starých členských štátov bola nižšia volebná účasť ako 50 % napríklad v Nemecku (43,3 %). Pod priemerom EÚ bola účasť vo Francúzsku (40,63 %), vo Fínsku (40,3 %), v Portugalsku (36.78 %), v Holandsku (36.75 %), vo Veľkej Británii (34,7 %) . Priemerná volebná účasť v EÚ bola 43 %.

Dôležitý výrok

„Voda, plyn, elektrina na Slovensku stoja tak ako v západnej Európe.“

Zavádzanie

zobraziť odôvodnenie

Podľa informácií z Eurostatu o cenách energií v EÚ za rok 2013, sa ceny medzi krajinami výrazne líšia v závislosti od toho, či ide o elektrinu (eur/kWh) alebo o plyn (eur/Gigajoule), od regiónu Európy, ale aj v rámci regiónu západnej Európy. Nie je preto možné vyvodiť jednoznačné závery o porovnateľnosti slovenských cien so západnou Európou ako celkom.

V prípade elektriny sú ceny pre domácnosti približne rovnaké ako európsky priemer. Vyššie sú od Francúzska, ale na druhej sú nižšie ako v Nemecku a vo Veľkej Británii. Ceny plynu pre domácnosti sú na Slovensku o dosť nižšie ako európsky priemer a zároveň o dosť nižšie ako v Nemecku, Francúzsku a vo Veľkej Británii.

Navyše sú ceny plynu porovnateľné s ostatnými krajinami V4 (Poľsko, Maďarsko) a v prípade ceny plynu pre domácnosti je v susednom Česku tiež o dosť drahší plyn. Výrok teda hodnotíme ako zavádzajúci.


     krajina  elektrina
domácnosti 
  elektrina
  podniky   
   plyn
  domácnosti  
   plyn
   podniky  
   Slovensko    0,1384   0,1242   11,54   9,88
   EU 27   0,1372   0,0940    14,06   10,56
   Nemecko   0,1493   0,0860   13,77   12,16
   V. Británia   0,1658   0,1124   14,03   9,35
   Francúzsko     0,1007   0,0771   15,69   11,03
   Česká rep.   0,1249   0,1012   14,71   8,99
   Poľsko   0,1155     0,0883   10,61   10,06
   Maďarsko   0,1061   0,0904    9,45    10,94
 
Podniky na Slovensku majú jednu z najvyšších cien elektriny v Európe — viac platia už len Írsko (0,1331) Cyprus (0,2002) a Malta (0,1800). 

Informácie o cene vody v Európe sa nám nepodarilo nájsť.

Dôležitý výrok

„Približne 50% (rozpočtu EÚ, pozn.) sa používa na priame dotácie do poľnohospodárstva a rozvoj vidieka (CAP, pozn.) a len 8% smeruje na vedu, výskum, vzdelávanie, inovácie.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Jozef Kollár podstatne navyšuje podiel rozpočtu EÚ, ktorý sa prideľuje na dotácie v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) a naopak mierne znižuje podiel vedy, výskumu, vzdelávania a inovácií (VVVI) na celkovej výške rozpočtu.

Základné údaje o rozpočte EÚ na roky 2014-2020 sú dostupné na stránke Európskej komisie. Vyplýva z nich, že na kapitolu 1a, ktorú tvoria VVVI sa prideľuje 11,6 %, a na kapitolu 2, ktorá je venovaná najmä CAP, 41,6 %. Už z týchto údajov je zrejmé, že tvrdenie o polovičnom podieli CAP na rozpočte EÚ nezodpovedá skutočnosti, podobne ako 8 % na "politiku konkurencieschopnosti v prospech rastu a zamestnanosti", čo je oficiálny názov kapitoly venovanej VVVI.  

V roku 2013 prebehla reforma CAP, ktorá mala tento podiel ďalej znížiť: "S rozpočtom okolo 53 miliárd eur tvorila približne 40 % viacročného rozpočtu EÚ na roky 2007 až 2013, pričom v roku 1984 to bolo až 71 %. Podľa odhadov by mal tento pomer klesnúť po terajšej reforme SPP na 36 %." Zmeny sa tiež chystajú v alokácii týchto finančných prostriedkov jednotlivým členským štátom. Bližšie údaje o číselných hodnotách na roky 2014-2020 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím sú dostupné v tlačovej správe (.pdf) Európskej rady.

Dôležitý výrok

„Krajina, ktorá trvalo porušuje pravidlá, može dostať sankcie do výšky 0,2% HDP. V prípade Slovenskej republiky môžeme dostať sankciu do výšky 140 miliónov eur, pri našom HDP plus mínus 72 miliárd eur. Ak by sme túto sakciu dostali, nemali by sme zdroje na tri roky na zvyšovane platov zdravotných sestier, kde ročne potrebujeme asi 50 miliónov eur. Druhý typ pravidla, ak krajina porušuje pravidlá, môžu jej byť krátené eurofondy, a tretí typ, krajina stráca hlasovacie práva v európskych inštitúciách.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
V prípade porušenia Paktu stability a rastu môže byť krajine udelená pokuta za splnenia podmienok do výšky 0,2% HDP (sankcia sa udeľuje za deficit vyšší ako 3% alebo za skresľovanie štatistických údajov). Keďže HDP Slovenska je na úrovni 72,1 mld. Eur tak pokuta pre Slovensko vo výške 0,2% by bola približne 144 mil. Eur. Ak ide o zvyšovanie platov sestier tak konkrétna výška nákladov nie je vyčíslená, ale náklady sa pohybujú od 50 mil. Eur až po 135 mil. Eur v prípade, že by sa platy zvyšovali všetkým sestrám. ( zdroj. mediweb.hnonline, hnonline, sme ).

Ako sankcia môže byť aj použité odobratie hlasovacieho práva v európskych inštitúciach napríklad v prípade znižovania demokratickosti v členských krajinách. Takáto sankcia hrozila napríklad Maďarsku.
A ako sankcia môže byť použité aj zmrazenie eurofondov napríklad pre príliš vysoký deficit. Takáto sankcia bola použitá voči Maďarsku ako sankcia pre vysoký deficit.

Dôležitý výrok

„Povinná volebná účasť ovplyvňuje celkové vysledky v starých členských krajinách a ťahá ju hore. Bez týchto krajín, ktoré majú povinnú účasť, by bola účasť v “starých” krajinách na približne rovnakej úrovni.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Povinnú účasť majú v súčasnosti len tri "staré členské krajiny" a jedna nová. Zo starých krajín sa jedná o Belgicko, Luxembursko a Grécko. Aj napriek vyňatiu týchto krajín s povinnou účasťou predstavuje rozdiel medzi starými a novými členskými krajinami v posledných dvoch voľbách do Európskeho parlamentu 7,6 percentuálneho bodu (2009) a 5 percentuálnych bodov (2004). 

Povinnú volebnú účasť pri najbližších voľbách do Európskeho Parlamentu majú 4 štáty: Grécko, Luxembursko, Belgicko a Cyprus (.pdf). V minulosti k nim až do roku 1993 patrilo aj Taliansko. 
S výnimkou Cypru tieto krajiny patria medzi členské štáty EÚ spred roku 2004. Trend volebnej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu má dlhodobý klesajúci charakter, pričom v roku 1979 bola volebná účasť 61.99%. Vo voľbách v roku 2009 bola priemerná účasť v rámci celej EÚ 43%. "Staré štáty" mali účasť na úrovni 52.4% a "nové štáty" mali účasť 38.4%. Pokiaľ by sme odobrali "staré" štáty, ktoré majú povinnú volebnú účasť dostaneme priemer 46%, čiže rozdiel by bol stále až 7,6 p.b…

V roku 2004 bol priemer EÚ 45.47%. "Staré štáty" mali spolu 52.7% a "nové," v tom čase ešte bez Bulharska a Rumunska mali 40.4%. Vyňatím štátov s povinnou účasťou by priemer predstavoval 45.4%, takže stále o 5 p.b. viac ako v "nových štátoch".

Nakoľko rozdiely medzi starými a novými členskými štátmi aj napriek vyňatiu krajín s povinnou účasťou predstavoval 7,6 p.b. a 5 p.b., hodnotíme tento výrok ako nepravdivý. 

„Azda najsilnejšiu podporu má euro práve v našej krajine.“

„Čerpáme eurofondy na úrovni 55%.“

„O vstupe Slovenska rozhodli ľudia v doposiaľ jedinom úspešnom referende.“

„Agendou radikálnych strán v Anglicku a Francúzsku je vystúpenie z EÚ.“

„Vy (SNS, pozn.) ste tak isto dostali peniaze zo štátneho rozpočtu…“

„Ekonomika EÚ je väčšia ako USA, EÚ je väčší obchodný blok ako Čína a USA. Jej HDP je 13 tisíc miliárd eur plus mínus.“

„Ešte nie je Ukrajina v EÚ a už dostane od EÚ 11 mld. eur.“

„Rozpočet (EÚ pozn.) tvorí približne jedno percento HDP.“

„Francúzsko je najvyšším príjímateľom dotácii na poľnohospodárstvo.“

„Ekonomika začína rásť aj v EÚ aj na Slovensku.“

„234,86 eur sú v priemere pre krajiny V4 dotácie poľnohospodárom…“

„253 eur má Rakúsko (priame platby na poľnohospodárstvo, pozn.)…“

„Z 10 najkonkurencieschopnejších ekonomik na svete, 5 z nich sú v EÚ.“

„Vidíme veľkú vlnu protestov v dôsledku zmluvy EÚ a USA (TTIP, pozn).“

„OĽaNO ma najvyššiu poslaneckú aktivitu.“

„Podarilo sa vytvoriť Slovenský investičný holding, bude tam 26 miliónov eur z fondu JEREMIE, Ivan Štefunko to bude riadiť.“

„V rámci posledného pol roka zhruba toto budú piate voľby.“

„Keď zhodnotím, väčšina investícii v našich obciach a mestách, oprávy ciest, chodníkov, modernizácia železníc a mnoho ďalších oblastí, sú financované práve z prostriedkov EÚ.“

„Keď sa pozriete, ako klesá záujem o eurovoľby a zároveň klesá dôvera v inštitúcie EÚ. Tam vidíte takmer priamu súvislosť medzi tým, ako sa darí ekonomike. Keď sa ekonomike darí, tie úrovne dôvery v EÚ boli vysoké, a začali prudko padať vtedy keď ekonomika začala mať problémy.“

„EÚ dáva peniaze na vyklčovanie a Slovenská republika toto uplatňuje, toto je len rozhodnutie Slovenskej republiky, keď som bol ministrom, peniaze na vyklčovanie a výsadbu boli spojené.“

„Najrýchlejšie sme dobiehali vyspelé krajiny, v roku 1990 sme mali podobné čísla ako Ukrajina, predbehli sme Maďarsko, Poľsko, dnes dobiehame Českú republiku v životnej úrovni.“

„Zrekonštruovalo (v čase členstva v EÚ, pozn.) sa vyše 1 000 skôl. Stovky kilomertov diaľníc sa postavilo.“

„Nemôžeme mať mladých nezamestnaných a zároveň počúvať predsedu automobilového zväzu pána Holečka, že o pár rokov nám môže chýbať 200 — 300 tisíc zamestnancov, ktorí musia mať vysokú kvalifikáciu v strojárstve.“

„Keď máme v priemere 700eurové platy, 400eurové dôchodky, a cez hranicu vidíte, že každý kuchár má 1500 euro.“

„Keď poslanci tejto frakcie (Európskych socialistov, pozn.) hlasujú za veľmi ambiciíozne enviromentálne ciele, a potom predseda tejto istej strany v Košiciach kritizuje 40percentné kvóty, ktoré budú v neprospech podnikania na Slovensku.“

„Business Europe, graf 1: hovorí o tom, kde ako rástla ekonomika. Najväčší stĺpec je viac ako 50 percent od roku 2008 narástla ekonomika, teda HDP,: v Číne, v Indii, USA, Japonsko. EÚ je úplne na konci — u nás nie že ekonomika rástla, ale je na nižšej úrovni, než bola v roku 2008.“

„Daňové zaťaženie: tentokrát sme v tej časti grafu, kde je daňové zaťaženie najvyššie.“

„EÚ dotuje 20 tisíc eurami každý hektár vyklčovaných vinohradov“

„5 % slovenskych pracovnikov pracuje v odvetvi IT, toto odvetvie generuje 4 % HDP.“

„Európska únia riešila niečo také ako zakrivenosť uhoriek.“

„Je tam Oto Žarnay (…) ktorý ušetril svojej vlastnej škole tisíce eur a vyhodili ho z práce, a ktorý je trojka na našej kandidátke (OĽaNO, pozn.).“

„Nova skoncila v hodnotení v INESS na druhom nieste z 9 hodnotených strán.“

„Program SaS bol vyhodnotení (INESS, pozn.) ako najlepší.“

„My sme skončili na treťom mieste v hodnotení programov (INESS, pozn.)“

„Podpísali sme (EÚ, pozn.) takú dohodu (o voľnom obchode, pozn.) s Kóreou, rokujeme s ASEANom.“

„Kandidát na budúceho šéfa komisie vidí po hranicu západného Nemecka, trápi ho problém chudoby, že ľudia žijú z 1000 až 2000-eurových platov.“

„Uvediem oficiálny údaj nemeckého ministerstva spravodlivosti, ktorý hovorí, že až 85% zákonov, ktoré formálne sa schvaľujú v národných parlamentoch, pochádza z pier bruselských úradníkov.“

„My sme krajina, kde platí 5% kvórum. Rozhodnutie ústavneho súdu v Nemecku znížilo kvórum na tri percentá, alebo na nulu, opravuje ma pani Záborská.“

„…výbor na práva žien, ktorému som predsedala…“

„Je tam (na kandidátke OĽaNO, pozn.) pán Sirotka, ktorý zastupuje Alianciu malého a stredného podnikania a tématicky hovorí o tom, že treba v EÚ prácu a tú tvorí malé a stredné podnikanie.“

„Keď sa pozriem na tému európskeho superštátu, tak ho majú v programe jedine európski liberáli, určite nie socialisti a demokrati, ktorí sú proti byrokratickému superštátu.“

„Manifest liberálnej frakcie neobsahuje žiadne zmienky týkajúce sa európskeho usporiadania EÚ.“

„Strana SaS je súčasťou európskych liberálov, ktorej šéfuje šéf európskych federalistov, ktorý predstavil novú zmluvu pre budúcnosť, ktorá jednoznačne presadzuje spojené štáty európske. A tiež jej predstaviteľ je Oli Rehn, ktorý je hlavný architekt eurobondov a záchrany Grécka.“

„Ďalší graf: my oproti Číne, Indii USA, Japonsku, Indii zaostávame z hľadiska rastu produktivity. V našich krajinách nerastie produktivita, alebo rastie, ale oveľa pomalšie.“

„Posledný graf: ceny elektriny a plynu, keď sa na to pozrieme a odmyslíme si Japonsko ako ostrovný štát, EÚ má vyššie ceny elektriny a plynu v porovnaní s Indiou, Čínou, ale aj USA.“

„Ja som bol na prezentácii hodnotení programov EurActiv a tam ma zase tešilo to, že keď prišiel na rad náš program, tak zoznam tých originálnych prvkov, ktoré sa tam nachádzajú, bol najdlhší zo všetkých strán, ktoré prichádzajú do eurovolieb.“

photo by OLaNO

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."