Demagog.sk

Voľby do VÚC — Banská Bystrica

Téma dňa, 29. októbra 2013. (videozáznam relácie)
Moderátor: Peter Bielik

Televízia TA3 pokračovala v cykle predvolebných debát diskusiou kandidátov na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Celkovo sa v nej stretlo až desať kandidátov, ktorých diskusia trvala viac ako dve a pol hodiny. Aj vzhľadom na túto skutočnosť sme obmedzili overovanie výrokov len na tvrdenia troch kandidátov, ktorý počas priameho prenosu získali od divákov najviac sms hlasov: Vladimír Maňka, Ľudovít Kaník a Marian Kotleba. Zároveň sa domnievame, že týchto kandidátov možno považovať za najväčších favoritov na víťazstvo v nastávajúcich voľbách.

Snažili sme sa vybrať všetky relevantné faktické tvrdenia uvedených diskutujúcich, pričom najviac sme ich zaevidovali u Vladimíra Maňku. Vo svojich 18-tich tvrdeniach sa až štyri krát dopustil faktických chýb. Avšak spomedzi troch kandidátov relatívne najhoršie v diskusií obstál Marian Kotleba, ktorý podľa našej analýzy uviedol nesprávne údaje v každom druhom overovanom výroku.

Vladimír Maňka uvádzal o znižovaní nezamestnanosti v BBSK vyššie číslo ako je v skutočnosti a navyše nie je pravda, že vo všetkých ostatných krajoch sa nezamestnanosť zvýšila. Bolo to presne naopak, pretože aj v ostatných krajoch klesla nezamestnanosť. Súčasný predseda BBSK tiež nesprávne uvádza medziročný nárast tržieb z cestovného ruchu. Napokon sa Maňka zmýlil aj v tom, že BBSK je po prvýkrát v histórií nie na poslednom mieste spomedzi krajov. Takáto situácia nastala už viackrát v priebehu posledných štyroch rokov.

Ľudovít Kaník uviedol v debate dve nesprávne tvrdenia, pričom obidve sa týkali miery nezamestnanosti. Nie je pravda, že pri porovnaní mesiacov marec v minulých rokoch výrazne stúpala nezamestnanosť v BBSK. Rovnako tak neuvádza správne čísla o miere nezamestnanosti z obdobia keď bol ministrom.

Marian Kotleba nesprávne uvádzal, že 42 miliónov eur z rozpočtu BBSK je určených na pokrytie nákladov samotného úradu. Tiež nie je pravda, že BBSK má na svojom území najviac národných kultúrnych pamiatok, pretože v Prešovskom kraji je ich približne o polovicu viac. Kotleba zabudol aj na zákon 302/2001 Z.z., ktorý okrem zákona 416/2001 Z.z. tiež upravuje kompetencie samosprávnych krajov.

Štatistiky diskusie

 
8   2  
0   0  
11   3  
1   2  
3   3  
1   1  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„Sme jediný kraj, ktorý za 3 a pol roka znížil evidovanú mieru nezamestnanosti o 1,2% pričom všetky ostatné kraje túto nezamestnanosť zhoršili.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Výrok hodnotíme ako nepravdivý pretože pri porovnaní dostupných údajov za posledných 14 štvrťrokov (tri a pol roka) možno konštatovať, že miera nezamestnanosti v Banskobystrickom kraji klesla o 0,76 p.b. a nie o 1,2 p.b. (percentuálneho bodu, pozn.). Navyše vo všetkých ostatných krajoch za toto obdobie tiež klesla nezamestnanosť.

Podľa údajov ŠÚ SR bola v prvom štvrťroku 2010 v BBSK miera nezamestnanosti podľa VZPS 21,02% a v druhom štvrťroku 2013 (posledný dostupný, pozn.) to bolo 20,26%. Teda pokles o 0,76 p.b… Ako sme už uviedli, aj v ostatných krajoch počet nezamestnaných klesol. Najvýraznejší pokles, zo 16,38% na 12,95%, bol zaznamenaný v Nitrianskom kraji.


Pozn.: Miera nezamestnanosti v % podľa VZPS

Dôležitý výrok

„My sme v Európskom parlamente schválili možnosť, že môžu aj zahraniční obyvatelia chodiť k nám do kúpeľov, a im to preplatí ich poisťovňa.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Tento výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože náklady spojené s kúpeľným pobytom môžu preplatiť zahraničným obyvateľom aj ich poisťovne či priamo členské štáty, z ktorých pochádzajú.

Cezhraničnú kúpeľnú starostlivosť upravuje napríklad Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ (.pdf). Táto sa zaoberá cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou a možnosťami ich preplatenia pre obyvateľov členských štátov EÚ.

Podľa Kapitoly 1 čl.1 ods. 3, sa Smernica neuplatňuje v prípadoch dlhodobej starostlivosti, transplantácie orgánov a verejného očkovania. V ostatných prípadoch sa výška uhrádzaných nákladov bude určovať podľa Kapitoly 3 čl.7 ods.3 : "Náklady na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť uhrádza alebo priamo zaplatí členský štát, v ktorom je pacient poistený, do výšky nákladov, ktoré by členský štát, v ktorom je pacient poistený, prevzal, ak by sa zdravotná starostlivosť poskytla na jeho území, avšak nie viac, ako sú skutočné náklady na prijatú zdravotnú starostlivosť."

Zdravotná poisťovňa poistenca sama rozhodne či bude preplácať aj náklady spojené s cestovaním, ubytovaním alebo ďalšie náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť.

Zdravotná poisťovňa umožní takéto využitie zdravotnej starostlivosti v zahraničí najmä v prípadoch ak takéto poskytnutie nie je možné v domovskej krajine alebo tento druh ošetrenia a zdravotnej starostlivosti bude mať prínos na zlepšení zdravotného stavu poistenca alebo aspoň prinesie spomalenie zhoršovania zdravotného stavu poistenca.

Dôležitý výrok

„Nám odbúda v kraji ročne 1500 až 1700 žiakov. … desať rokov si to spočítajte, to je nejakých 16 000 detí.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Kedže v kompetencii VÚC je zriaďovanie stredných škôl, predpokladáme, že Vladimír Maňka hovoril o úbytku žiakov na stredných školách. Podľa našich výpočtov ubúdalo v posledných rokoch v BBSK približne 1300 až 1800 žiakov. Na základe nižšie uvedenej tabuľky sme vypočítali, že v posledných rokoch ubúdalo na stredných školách v priemere 1558,5 žiakov za rok. Toto číslo je v zásade v súlade s intervalom, ktorý uvádza Vladimír Maňka.

Podľa Štatistickej ročenky školstva, ktorú vydáva Ústav informácií a prognóz školstva, boli počty žiakov na stredných odborných školách a gymnáziách v BBSK v posledných rokoch nasledujúce:
RokSOŠGymnáziáSpoluRozdiel
200919 0098 613
27622 
201017 9258 161
26086 -1536
201116 8037 484
24287 -1799
201215 7606 959
22719 -1568
201315 007
6 381
21388-1331

(údaje sú vždy k 15. septembru daného roka, pozn.)

„Zvýšili sme medziročne objem cestovného ruchu v našom kraji, tržby o 4 milióny eur a celkovo o 20% sme zvýšili objem cestovného ruchu.“

„A medziročne medzi rokmi 2012 a 2011 sme vybudovali až 1800 lôžok (v cestovnom ruchu, pozn.) v našom kraji.“

„Vo Zvolene firma Continental vytvorila za posledných 4 a pol roka okolo 600 nových pracovných miest.“

„V tomto roku rozbiehame duálne vzdelávanie. To čo robí Podbrezová, robíme aj my. Ideme to robiť s Continentalom, Podpolianskymi strojárňami Detva, ďalšie dve firmy v Banskej Bystrici.“

„Od januára sme znížili nezamestnanosť evidovanú na Slovensku takmer o 2%. To sú údaje (cituje UPSVaR, pozn.) z januára, februára, marca, apríla, každé číslo máme. To znamená, naozaj náš kraj znížil.“

„Dostali sme pred asi štyrmi dňami opakované ocenenie od Transparency International Slovensko, že sme najtransparentnejší kraj na Slovensku.“

„My máme najmenej úradníkov zo všetkých samosprávnych krajov, možno o tretinu menej ako ten čo má najviac.“

„My musíme platiť učiteľov, ľudí z domov sociálnych služieb, čo sa starajú o tých ľudí, ktorí sú postihnutí, to znamená, to sú tieto peniaze … (Bezprostredná reakcia na M. Kotlebu: "Hovorím čisto o bežných výdavkoch na chod úradu BBSK, 42 miliónov eur", pozn.)“

„Za posledné dva roky sme dosiahli stav, že už nemocnice v našom kraji nevytvárajú dlhy a ani jedným eurom nezaťažujú samosprávny kraj.“

„Zriadili sme tu v Banskej Bystrici, vo Zvolene, v Lučenci a v ďalších okresoch to, že je tu jeden šéf všetkých zariadení sociálnych služieb … Na tomto sme ušetrili napríklad milión eur ročne.“

„Tu pokutu (pri kontrole kvality výkonu lekárskej starostlivosti, pozn.) dostane štátny rozpočet, a my teraz robíme na tom, aby sme dostali tie peniaze my.“

„My ako kraj sme nepredali žiadnu nemocnicu, nemocnice v Rimavskej Sobote, Lučenec, Zvolen, Žiar nad Hronom, majetok je náš aj ostáva náš. Prenajal ho niekto iný tým zriaďovateľom, čo tam sú, tí ktorí ho prevádzkujú.“

„My sme nezrušili žiadnu Stavebnú priemyslovku, my sme ju presťahovali. Teraz je v jednej skvelej budove so Strednou odbornou školou stavebnou.“

„Tento kraj … stále a dlho sa potáca na chvoste v rôznych ekonomických ukazovateľoch. V nezamestnanosti, v ekonomickej výkonnosti, niečo nie je v poriadku.“

„Keď sa pozrieme na marce v každom roku, tak pozrite ako sa vyvíjala nezamestnanosť v Banskobystrickom kraji. Za všetky roky výrazne stúpa.“

„Pozrime sa, čo hovorí slovenský Štatistický úrad o nezamestnanosti v druhom kvartáli, to je ten, ktorý je zatiaľ známy. Ten červený stĺpec hovorí, nielen že máme najvyššiu, žiaľbohu nezamestnanosť, ale že rástla najrýchlejšie s pomedzi všetkých krajov.“

„Poviem úplne konkrétny príklad … Keď starosta tejto malej obce (Kechnec, pozn.) môže vybudovať priemyselný park, kde je zamestnaných mnohonásobne viac ľudí ako je obyvateľov tejto obce …“

„Dnes (29. október 2013, pozn.) sme sa dopočuli že pán minister Životného prostredia žiada od Európskej komisie, ak sa nemýlim, 400 miliónov eur na dve priehrady. Jedna z nich je Slatinka.“

„34% nášho územia sú chránené územia. Máme tu myslím 2700 kultúrnych pamiatok.“

„Keď som bol minister Práce, sociálnych vecí a rodiny, tie tri roky, tak v tom čase klesla nezamestnanosť v Banskobystrickom kraji o 5,1%. Na celoslovenskej úrovni som ju stlačil spolu s mojimi kolegami z 19% pod 10%.“

„Ešte dokonca aj ten Continental, ktorým sa tak rád pán Maňka chváli, keď bol primátorom, že ho sem dotiahol, prišiel za druhej Dzurindovej vlády, keď ja som bol minister. A dostal na to, aby prišiel do Zvolena 400 miliónov, neviem teraz presne koľko, vyše 400 miliónov slovenských korún ako investičný stimul.“

„Kraj nezaložil organizáciu cestovného ruchu.“

„Ročný rozpočet kraja (BBSK, pozn.) tvorí 150 miliónov eur.“

„To farizejstvo medzi kandidátmi, ktorí sú tu dnes, je neskutočné. Človek ktorý v novembri 2008 pre portál cas.sk, aktualne.sk povedal, že maďarská menšina na Slovensku sú iba sebci…“

„V podstate všetky naše kompetencie určuje zákon 416 z roku 2001, ktorý hovorí o tom, čo všetko v podstate je samosprávny kraj povinný zabezpečiť.“

„Z toho 150 miliónového rozpočtu, bežné výdavky dnes tvoria takmer 128 miliónov eur. Bežné výdavky samosprávneho kraja. Z tých 128 miliónov eur činnosť úradu samosprávneho kraja, tzn. činnosť tých úradníkov, réžia prevádzková, ktorá sama o sebe pre ľudí ešte nič nevytvorila zhltne 42 miliónov eur. 33% zo všetkých bežných výdavkov idú na chod úradu samosprávneho kraja.“

„Zdravotníctvo, sociálne služby sú veľmi drahá záležitosť, aj keď na ich financovaní sa kraj podieľa v podstate len z 1%.“

„Kraj môže zo svojej kompetencie (hovorí o zákone 416/2001, pozn.) spraviť zásadnú vec, a síce pri spoluurčovaní minimálnej verejnej siete zdravotníckych zariadení, určiť nielen počet lekárov, povedzme v jednotlivých oblastiach, ale aj ich regionálne rozmiestnenie.“

„V Banskej Bystrici bola zrušená Stredná priemyselná škola stavebná, napriek protestom. ĽSNS sa jediná politická strana aktívne postavila za zachovanie tejto školy.“

„Máme (BBSK, pozn.) najväčší počet historických pamiatok.“

„Nariekame nad tým, že nám odbúdajú deti, ktoré do týchto škôl chodia, ale nám odbúda obyvateľstvo z kraja.“

„Aj za vlády keď bol pán Kaník, tak bola v našom kraji najvyššia nezamestnanosť a my sme prvý krát v histórii Slovenskej republiky, nie sme na poslednom mieste.“

photo by: vucbb.sk
Podporte projekt Demagóg do vrecka — bič na výroky politikov, ktorý máte stále vo vrecku. https://www.ludialudom.sk/vyzvy/1202/

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."