Demagog.sk

Smerovanie SDKÚ a nezamestnanosť na Slovensku

V politike, 12. novembra 2012. (videozáznam relácie)
Moderátor: —

Túto nedeľu si mohli tí, ktorí sa rozhodli spríjemniť si čakanie na nedeľňajší obed politikou, vychutnať hneď dve témy. V prvej časti diskusnej relácie V politike, bol hosťom predseda SDKÚ-DS Pavol Frešo, ktorý mal priestor hovoriť o situácii vo svojej strane. P. Frešo sa nevyhol faktickému prešľapu, keď zavádzajúco poukazoval na preferencie strany v čase jej preberania. V druhej časti relácie sa predstavili Ľudovít Kaník a štátny tajomník Ministerstva práce Branislav Ondruš. Témou bola nezamestnanosť na Slovensku. Obaja politici sa dopustili množstva faktických chýb. Ľ. Kaník už druhýkrát v krátkom čase nesprávne uvádzal čísla o podiele pracovných miest ktoré vytvárajú malé podniky na Slovensku a polopravdivo hovorili o vývoji nezamestnanosti za vlády I. Radičovej. Taktiež štátny tajomník predviedol neznalosť štatistických údajov o zamestnanosti, keď chybne poukázal na údajný pokles zamestnanosti po nadobudnutí účinnosti Mihálovho Zákonníka práce. B. Ondruš by si mal tiež lepšie naštudovať schválenú novelu Zákonníka práce. Ak by tak spravil, nemohol by tvrdiť, že odstupné do dvoch rokov je za rovnakých podmienok, ako tomu je podľa stále platného Mihálovho Zákonníka. 

Štatistiky diskusie

 
3   0  
1   2  
2   1  
1   0  
4   2  
0   0  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„Tento projekt (riešenie nezamestnanosti mladých, pozn.), ktorý my sme dotiahli do úspešného konca, vznikol ešte za vlády Ivety Radičovej.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
B. Ondruš správne uvádza, že akčný tým na riešenie nezamestnanosti mladých bol vytvorený ešte za vlády I. Radičovej a už počas predchádzajúcej vlády aktívne pracoval na projekte.

30. januára 2012 sa stretli európski lídri na neformálnom rokovaní Európskej rady prijali stanovisko o raste a zamestnanosti. O deň neskôr sa predseda Európskej komisie José Manuel Barroso listom obrátil na vtedajšiu predsedníčku vlády SR Ivetu Radičovú s konktrétnymi návrhmi riešenia vysokej nezamestnanosti mladých ľudí vo veku 15-25 rokov v Slovenskej republike. Okrem iného navrhol i vytvorenie tzv. akčného tímu. Ako sa uvádza vo vládnom dokumente o činnosti akčného tímu na riešenie nezamestnanosti mladých ľudí, tento tým vytvorený 31. januára 2012, mal za cieľ určiť prvky plánu pre zníženie nezamestnanosti mladých ľudí. Predsedníčka vlády 6. februára vymenovala kontaktnú osobu tohto tímu PaedDr. Danielu Pivovarovú. Akčný tím začal otázku nezamestnanosti mladých riešiť od svojho prvého zasadnutia 13. februára 2012, teda ešte počas vlády Ivety Radičovej.

Dôležitý výrok

„Tento nápad, urobiť takýto projekt (riešenia nezamestnanosti mladých, pozn.) bola odpoveďou na iniciatívu predsedu Európskej komisie pána Barrosa, ktorý vyzval 8 členských krajín EÚ, ktoré majú najvyššiu mieru mladých nezamestnaných, aby využili eurofondy. Obdobné projekty prebehnú v krajinách vo všetkých vyzvaných krajinách.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
B. Ondruš správne uvádza, že projekt riešenia nezamestnanosti mladých bol odpoveďou na iniciatívu predsedu EK, pričom na tieto projekty sa použijú realokované európske zdroje. Obdobné projekty prebehnú aj v ostatných krajinách EÚ, ktoré majú najvyššiu nezamestnanosť mladých.

Premiérka Iveta Radičová dostala 31. januára 2012 list od predsedu Európskej komisie list, v ktorom ju vyzýva, aby Slovensko pripravilo plán na zníženie nezamestnanosti ľudí. José Manuel Barroso na Európskej rade koncom januára 2012 vydal iniciatívu, ktorá poskytla možnosť realokovať štrukturálne fondy na podporu zamestnanosti mladých. Realokácia zdrojov sa udiala na základe Uznesenia vlády č. 191/2012 zo 16. mája 2012.

José Manuel Barosso píše vo svojom prejave, z 24. mája 2012: "I have reported on the initiatives taken for eight Member States on youth unemployment. As you know we have been working with eight Member States that have a more than average problem of youth unemployment and as promised I reported to the European Council on the progress achieved so far. The initial results of the joint action teams with the eight countries with the highest levels of youth unemployment were able to relocate €7 billion of funds for youth employment."

Tlačová správa 19. októbra 2012 CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training), hovorí o realokácii európskych fondov, a teda navýšeniu financií do programu, ktorý má za cieľ znížiť nezamestnanosť mladých: 
"In response to a letter by Mr. Barroso asking eight EU countries to rethink actions to fight their disproportionally high youth unemployment rate, the Slovak government decided to reallocate EUR 70 million from the ESF Operational programme education (OPE) to the Operational programme employment and social inclusion (OPESI)."

Krajiny, ktoré J.M. Barosso vyzval, aby podnikli opatrenia na zníženie nezamestnanosti mladých sú Grécko, Írsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Španielsko a Slovensko.

Predbežný výsledok v boji proti nezamestnanosti mladých prináša správa EK z 21. mája 2012, dostupná tu (pdf.). Píše sa v nej, že hneď po výzve predsedu EK boli vytvorené akčné tímy zložené zo zástupcov členských štátov a Komisie. V tejto predbežnej správe o projektoch, ktoré prebiehali od februára do mája 2012 v krajinách s najvyššou mierou nezamestnanosti mladých sa uvádzajú využitia financií príklady:

- V Lotyšsku bolo pridelených 44 mil. EUR na zlepšenie vybavenia a priestorov v školách poskytujúcich odbornú prípravu.
- V Írsku bolo presunutých 25 mil. EUR v prospech integrovaného programu Youthreach, ktorý poskytuje vzdelanie, odbornú prípravu a pracovné skúsenosti mladým ľuďom, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku a sú bez akejkoľvek kvalifikácie alebo odbornej prípravy.
- V Litve s boli okrem iných opatrení presunuté prostriedky vo výške 12,45 mil. EUR v prospech investícií do výroby s vysokou pridanou hodnotou a na rozvoj služieb podnikaniu.
- V Taliansku bola začatá dôležitá iniciatíva zameraná na riešenie problematiky predčasného opustenia školskej dochádzky v konvergenčných regiónoch.
- Portugalská vláda podporí 35 500 mladých ľudí v rámci programu „Employment Passport“, ktorý je zameraný predovšetkým na stáže v hlavných hospodárskych odvetviach.
- V Španielsku bolo presunutých 135 mil. EUR na verejné služby zamestnanosti s cieľom pomôcť mladým ľuďom získať prácu.
- V Grécku sa na základe spolupráce s osobitnou pracovnou skupinou Komisie pre Grécko. Očakáva sa, že projekt prinesie približne 100 000 pracovných miest, predovšetkým v stavebníctve.

Dôležitý výrok

„No ale človek, ktorý je zamestnaný dva roky, teda do dvoch rokov, bude prepustený bez odstupného, rovnako ako dnes.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie

Výrok B. Ondruša hodnotíme ako nepravdivý, vzhľadom na to, že zákonník práce, ktorý je momentálne v platnosti uvádza, že odstupné dostane aj zamestnanec, ktorý bol v pracovnom pomere najmenej 1 rok. Schválená zmena Zákonníka práce mení a uvádza, že odstupné bude vyplatené až po odpracovaní dvoch rokov.

Vládny návrh zákona, ktorý menil Zákonník práce schválený  25. októbra 2012 uvádza, že odstupné bude zamestnancovi vyplatené až po odpracovaní najmenej dvoch rokov v danom zamestnaní.

43. V § 76 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume
a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov…"

Zákonník práce (.doc), ktorý je momentálne ešte stále účinný, a ktorý bol schválený minulou vládou hovorí, že odstupné sa vypočítava podľa výpovednej doby, ktorá môže trvať od dvoch mesiacov (ak zamestnanec pracoval u zamestnávateľa jeden rok) do päť mesiacov (ak pracovný pomer trval 20 rokov).

§ 76, Odstupné:

"(1) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odstupné, ak sa pracovný pomer skončí dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Zamestnancovi podľa prvej vety patrí odstupné najmenej v sume, ktorá je násobkom jeho priemerného mesačného zárobku a počtu mesiacov, počas ktorých by trvala výpovedná doba podľa § 62."

§ 62, Výpovedná doba

"(3) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je
a)dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov

(2) Ak bola zamestnancovi daná výpoveď z dôvodov uvedených v odseku 1, zamestnanec má právo pred začatím plynutia výpovednej doby požiadať zamestnávateľa, aby sa pracovný pomer skončil dohodou. Tejto žiadosti je zamestnávateľ povinný vyhovieť. Zamestnancovi patrí odstupné najmenej v sume, ktorá je násobkom jeho priemerného mesačného zárobku a počtu mesiacov, počas ktorých by trvala výpovedná doba podľa § 62."

Podľa § 62 stále platného Zákonníka práce je výpovedná doba dva mesiace pre zamestnanca, ktorý pracoval u zamestnávateľa najmenej rok a menej ako päť rokov. Podľa § 76 je minimálne odstupné  násobkom priemerného mesačného zárobku zamestnanca a počtu mesiacov výpovednej doby podľa § 62. Inými slovami, zamestnanec ktorý pracoval najmenej jeden rok mal nárok na odstupné. Nie je preto pravdou, že plánovaná zmena nároku na odstupné až po dvoch rokoch je rovnaká ako v súčasnosti platnom Zákonníku práce.

Dôležitý výrok

„72 % pracovných miest na Slovensku vytvárajú malé podniky do 50 zamestnancov.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Podobný výrok sme overovali už v minulosti (O 5 minút 12, 7. októbra 2012). Podobne ako vtedy, ani teraz neuvádza Ľ. Kaník správne čísla. Výrok hodnotíme ako nepravdivý. 

Podľa údajov z agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME), ktoré boli uverejnené v Správe o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike v roku 2011(.pdf, s.56) mikro podniky a malé podniky v roku 2011 tvorili 56,7 % podiel na zamestnanosti v podnikovej ekonomike a 21,3 % podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR

Rozdelenie podnikov: Mikro podniky — 0-9 zamestnancov, Malé podniky -10-49 zamestnancov, Stredné podniky — 50-249 zamestnancov, Veľké podniky -250-viac zamestnancov.

Ľ. Kaníkom uvedené číslo by sedelo len v prípade, ak by sme k mikro podnikom a malým podnikom započítali aj stredné podniky. Ako sa uvádza v správe NADSME (s. 57) Mikro podniky tvorili 39,6 %, malé podniky 17,1 % a stredné podniky 15,6 % podiel na zamestnanosti v podnikovej ekonomike. Spolu mikro, malé a stredné podniky tvorili 72,2% podiel na zamestnanosti v podnikovej ekonomike a 59,6 % podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR.

Ak vychádzame z údajov Štatistického úradu SR bol v roku 2011 (najnovšie kompletné dáta) počet osôb zamestnaných v mikro a malých podnikoch (tzn. do 50 zamestnancov)  508 496, čo oproti celkovému počtu zamestnancov v SR 2 192 549 predstavuje 23,19%

podnikypočet zamestnancov
(0-9 zamestnancov)154 030
(10-19 zamestnancov)154 025
(20-49 zamestnancov)200 441
(50-249 zamestnancov)391 945
(250-499 zamestnancov)140 185
(500-999 zamestnancov)138 379
(1000- a viac zamestnancov)363 545
Živnostníci650 000
Spolu2 192 549

Dôležitý výrok

„Za predchádzajúcej vlády, ktorá veľmi krátko pôsobila a veľmi kontroverzne, to teda uznávam, ale nezamestnanosť začala mierne klesať.“

Zavádzanie

zobraziť odôvodnenie
Výrok Ľ. Kaníka hodnotíme ako zavádzanie, pretože nezamestnanosť za vlády I. Radičovej klesala len do tretieho štvrťroka 2011, následne však začala opäť stúpať.  V prvom štvrťroku 2012 nezamestnanosť dosiahla úroveň z tretieho štvrťroka 2010, čiže prvého štvrťroka vlády I. Radičovej. Inými slovami, nezamestnanosť za vlády I. Radičovej začala klesať, no ku koncu roka 2011 a začiatkom roka 2012 začala nezamestnanosť opäť rásť.

Pri hodnotení výroku vychádzame z údajov Štatistického úradu SR za roky 2011-2012 a 2010 o nezamestnanosti v SR.


Miera nezamestnanosti v %
Q2 201014,4
Q3 201014,1
Q4 201013,9
rok 201014,4
Q1 201113,9
Q2 201113,1
Q3 201113,1
Q4 201114,0
rok 201113,5
Q1 201214,1
Q2 201213,6
polrok 201213,9


Ako z tabuľky vidíme, tak v po nástupe vlády I. Radičovej v júli 2010 začala nezamestnanosť klesať z 14,4% v Q2 2010 na 13,9 v Q4 2010. Pokles nezamestnanosti pokračoval len do Q3 2011. V poslednom štvrťroku roku 2011 nezamestnanosť narástla o takmer jeden p.b. Nezamestnanosť rástla aj v prvom štvrťroku 2012, čiže v čase keď prebehli predčasné voľby. Je pravdou, že medziročne v roku 2011 nezamestnanosť klesla o 0,9 p.b oproti roku 2010, no v čase odovzdávania vlády v prvom štvrťroku 2012, bola nezamestnanosť  na rovnakej úrovni ako v treťom štvrťroku 2010, teda v prvom celom štvrťroku vlády I. Radičovej.

„SDKÚ-DS mala poriadne voľby na predsedu strany, čo nemala žiadna iná strana tu na Slovensku po marcových voľbách…“

„Prvá ponuka na prvého podpredsedu SDKÚ-DS verejná zaznela Lucii Žitňanskej.“

„Spoločne rozmýšľame (s L. Žitnanskou, pozn.) v tom, že ja som myslím prvý podpísaný za SDKÚ-DS v tom zvolaní mimoriadnej schôdze k situácii spravodlivosti.“

„Keď som tu stranu (SDKÚ-DS, pozn.) prebral, tak naozaj ona bola niekde ku 3 % (prieskum verejnej mienky, pozn.).“

„SDKÚ-DS dá do kopy vyše 400 odborníkov práve v tých sekciách, ktoré pripravovali ten spomínaný prvý draft programov (východiska strany, pozn.).“

„Prešli sme celé Slovensko kraj po kraji, kde sme diskutovali z očí do očí s členmi. Naposledy včera (10. novembra 2012) v Košiciach v Prešove. Predtým sme boli v Žilinskom kraji, v Trnave a tak ďalej.“

„Minimálnymi kritériami (projektu zamestnávania mladých, pozn.) je napríklad výška mzdy, to bude teda minimálna mzda plus k tomu prislúchajúce odvody na sociálne zdravotné poistenie, potom musí to byť teda aspoň jedno pracovné miesto, potom musí to byť mladý človek, musí byť aspoň 3 mesiace vedený v evidencii, samozrejme že sa tam bude musieť vydokladovať (zamestnávateľ, pozn.), že nemá žiadne dlhy vôči vôči Sociálnej poisťovni.“

„Asi 2 dni dozadu rezonovalo vo všetkých médiách veľké prepúšťanie v Detve. 200 ľudí s trvalým pracovným pomerom a zhruba 200 ďalších cez agentúry.“

„V čase, kedy nadobudol účinnosť nový zákonník práce (Mihálov zákonník práce, pozn.), začala klesať zamestnanosť a začali zanikať pracovné miesta už na konci minulého roka.“

„Aktivačné práce, tam zavádzajú v návrhu v inom zákone, ale ono to súvisí, to je zákon o hmotnej núdzi, je v druhom čítaní, že minimálne 10 a maximálne 20 odpracovaných hodín.“

„Urobili sme zmenu v zákonníku práce, preto sme umožnili, aby sa konto pracovného času alebo teda ľudovo nazývané flexikonto dalo vytvárať, dalo vyrovnávať až dva a pol roka.“

foto by: Tax Credits

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."