Demagog.sk

Iveta Radičová

V politike, 25. marca 2012. (videozáznam relácie)
Moderátor: Ľuba Oravová

I. Radičová prišla do nedeľných diskusných relácií urobiť bodku za svojim vládnutím premiérky. Ako vyplývalo z ďalších slov je možné, že to bola bodka aj za jej politickou kariérou. Neprišla však len bezobsažne zhodnotiť svoje pôsobenie, ale snažila sa urobiť určitý odpočet vlády SR a prezentovať najväčšie úspechy a výzvy. Premiérka tak hlavne na začiatku predstavila množstvo čísel, v ktorých bolo náročné sa orientovať. Často sme mali problém identifikovať k čomu presne sa čísla vzťahujú, keďže neboli uvádzané v presnom kontexte a tiež bez udania zdrojov (čo je problém väčšiny výrokov politikov). Veľa výrokov sme preto kvalifikovali ako neoveriteľných, veľa pravdivých výrokov by však tiež "znieslo" upresnenie. Zverejňujeme väčšiu časť výrokov, zvyšné výroky budú pridané v priebehu dňa.

Štatistiky diskusie

12   3  
1   6  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„Ale nič to nemení na fakte, že zamestnanosť vo verejnom sektore sme znížili medziročne o 11,7 %, to má svoje prejavy a dôsledky.“

Neoveriteľné

zobraziť odôvodnenie
Ak budeme vychádzať z údajov Štatistického úradu SR o zamestnanosti vo verejnom sektore, obrane, povinnom sociálnom zabezpečení tak údaje sú nasledovné:

Zamestnanosť v tisíc osobáchQ2 2010Q3 2010Q4 2010Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2011
verejný sektor, obrana, povinné sociálne zabezpečenie188,0188,4195,5193,2197,2194,5187,1

Na základe týchto údajov by išlo o medziročne (Q42010/Q42011) o zníženie zamestnanosti o približne 4,5 %. Táto štatistika však úplne verne nezobrazuje skutočnú zamestnanosť vo verejnom sektore, keďže zahŕňa viac ako len verejný sektor.
Presnú štatistiku ohľadom zníženia zamestnanosti vo verejnom sektore sa nám nepodarilo zistiť. Túto časť výroku hodnotíme ako neoveriteľnú.

Dôležitý výrok

„My sme riešili samostatnosť a diverzifikáciu energetických zdrojov, prepojenie Maďarsko-Slovensko, Slovensko-Poľsko. Ja pevne verím, že sa v týchto projektoch, ktoré a propos, boli komisiou vyhodnotené ako dva najlepšie, za to ostatné obdobie, že sa v nich bude pokračovať,“

Neoveriteľné

zobraziť odôvodnenie
Spomínané projekty sa zameriavajú na plynovodné prepojenie, ktoré je súčasťou energetického projektu sever — juh. Toto prepojenie by malo byť časťou celého severo-južného prepojenia, ktorý má spájať LNG terminály v Chorvátsku a Poľsku a prechádzať všetkými krajinami Visegrádskej štvorky a Chorvátskom.
To či projekty boli vyhodnotené komisiou ako dva najlepšie sa nám však nepodarilo z dostupných zdrojov zistiť a preto výrok považujeme za neoveriteľný.

Dôležitý výrok

„No a tie kompenzácie zvýšenej inflácie sme sa my snažili riešiť cez konkrétne cieľové skupiny, či to boli mladé rodiny, pretože najohrozenejšie skupiny sú deti, cez predĺženie materskej dovolenky, zvýšenie materskej dovolenky, ta celá podpora sa tak zvýšila do výše 660 eur,“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
V decembri 2010 odsúhlasili poslanci NR SR návrh zákona (pdf) poslankyne Natálie Blahovej, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení. Podľa TASR sa vďaka tomuto zákonu predĺžila materská dovolenka z pôvodných 28 týždňov na 34 týždňov. Taktiež sa zvýšila aj suma materskej, a to úpravou výpočtu. Predtým sa vypočítavala jej výška z 55 % denného vymeriavacieho základu a od januára 2011 ide o 60 % z tohto základu. Od januára 2012 to posunulo na 65% vymeriavacieho základu.

Maximálna materská dávka (§55 ods.2) je určená ako 65% 1,5 násobku 1/12 všeobecného vymeriavacieho základu (priemerná mzda v hospodárstve), teda ak preberieme priemernú mzdu za rok 2011 (786 eur) dávka by tak mohla dosiahnuť až 766 eur (1.5x786x 0.65).

Celkovo je výrok pravdivý, keďže v oblasti materskej sa lehota a dávka navýšila. I. Radičová však sumu maximálnej materskej uvádzala zrejme z predchádzajúceho obdobia.

Dôležitý výrok

„Štát šetril a ušetril na sebe zhruba tých 10 % výdavkov.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
V Programe Stability Slovenskej Republiky na roky 2011 až 2014 (.pdf, s.7) sa píše o pláne znižovať základné výdavky štátu ako aj znižovanie miezd vo verejnom sektore.

"Stabilizačné opatrenia sú prijímané v dvoch krokoch (2011 a 2012) a ich jadro je v úsporách v základných výdavkoch na chod štátu. Výdavky na tovary a služby by mali vo väčšine kapitol reálne klesnúť za dva roky o takmer 20 % (v nominálnom vyjadrení o 10 % v roku 2011 a o ďalších 5 % v roku 2012). Trvalú úsporu v tejto výške umoţňuje predovšetkým zavedenie transparentných elektronických aukcií, ktoré obmedzilo plytvanie verejných zdrojov. Druhou kľúčovou oblasťou úspor sú mzdy vo verejnom sektore.  výnimkou pedagógov a niektorých zloţiek ozbrojených síl, klesne reálny mzdový objem za roky 2011 a 2012 aţ o takmer 16 % (nominálne klesne o 10 % v roku 2011 a zostane zachovaný na rovnakej úrovni aj v roku 2012) oproti roku 2010."

Najskôr overíme či sa skutočne znížili výdavky štátu o cca 10 %

Podľa tlačovej správy Ministerstva financií z 2. januára 2012 štát síce zlacňoval ale základné výdavky na chod štátu v roku 2011 klesli len o 5 %

Ak vychádzame z poslednej tlačovej správy Ministerstva financií z 1. marca 2012 základné výdavky na chod štátu dokonca rástli a to o 7,8 %. V správe sa však uvádza, že sa tak dialo v súlade zo štátnym rozpočtom.

Nie je preto pravdou, že sa znížili výdavky štátu o približne 10 %. Túto časť výroku hodnotíme ako nepravdivý.

„My sme prijali národný program reforiem, sme hodnotení cez európsky semester, pretože z 27 krajín 23 je v problémoch.“

„Ak hovoríme slovo šetrenie, z 8% deficitu skoro 4 % zníženie.“

„Len povodne v prvom roku znamenali dopady 680 miliónov eur, čiže zvýšené výdavky.“

„Kým v roku 2010 sa boli zdroje napríklad na zdravotníctvo v istej výške, tak sme naplánovali ich zvýšenie o 123 miliónov eur.“

„Zvyšovali sme zdroje v oblasti vzdelávania.“

„Ono to prináša svoje výsledky, ktoré zatiaľ občanov tak neuspokojujú v podobe medziročného 1,5% rastu zamestnanosti.“

„Síce málo, ale predsa len, medziročného poklesu nezamestnanosti o 0,9 %.“

„Vďaka investíciam sa podarilo vytvoriť 50 tisíc nových pracovných miest.“

„My sme začali zmrazovaním miezd, pardon, znížením miezd, neskôr zmrazovaním miezd.“

„Nebolo to len hlasovanie strany SaS, ale aj významnej časti takzvaných Matovičovcov a OKS. Okrem dvoch poslancov (proti záchrannému fin. mechanizmu Euroval v októbri 2011 pozn.)“

„Fukušima znamenala nové stress testy aj na naše atómové elektrárne a sprísnenie.“

„Ja som počas vlády nemusela napokon to bolo rok a pol, vymieňať toľkých ministrov, ale tých výmen bolo strašne veľa. Jeden minister, dvaja štátni tajomníci, množstvo vrcholových pozícií v štátnej správe od Národnej diaľničnej spoločnosti, mohla by som vymenúvať celý rad, do popredia sa dostalo len tak krikľavo daňový úrad,“

„Najväčšia výzva je stále doriešenie a dotiahnutie národného programu reforiem, máme vyhodnotenie z Európskej komisie, zhruba 3 záväzky sa nám podarilo naplniť,“

„Zadefinovali sme pre rok 2012 spomínané priority v oblasti vzdelania, kde prichádza aj k zvýšeniu platov v priemere o 5,7 %, ale aj príplatkom učiteľom.“

„Zvyšovali sme príspevok o starostlivosť o dieťa,… úľavy pri hypotékach pre mladých, ale tiež limity na lieky pre dôchodcov, zdravotne postihnutých, zmenili sme vianočné dôchodky tak, že majú vyššie nízkopríjmoví dôchodcovia a rovnako sme podporovali alebo zaviedli ten limit na lieky pre zdravotne postihnutých a dôchodcov,“

„Veľa hovoríme o poistení v zdravotníctve, ale málo si uvedomujeme, že z poistných príspevkov tie platby sú niečo cez 2,1 milióna občanov, ale ten zbytok sú platby štátu. Čiže opäť z daní a zo štátneho rozpočtu. A že klesá prispievateľov do zdravotníctva cez poistné príspevky, ale narastá ten počet platcov, za ktorých má platiť štát. Od roku 2006 sa platby štátu do zdravotníctva zvýšili o vyše 70 %.“

„Viete, 154 miliónov balíkov liekov, spotreba za jeden rok, vyťaženosť lôžok na 68,8 % asi nie je úplná racionalizácia.“

„Zvyšovali sme rodičovský príspevok…“

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."