Demagog.sk

Okrúhly stôl predsedov parlamentných strán

O 5 minút 12, 4. marca 2012. (videozáznam relácie)
Moderátor: Marta Jančkárová

Predsedovia parlamentných politických strán (J. Slotu zastupoval A. Danko) sa v spoločnej diskusii snažili na začiatku predovšetkým prezentovať vlastné úspechy. Týkalo sa to logicky najmä koaličných predsedov. Preto sa hovorilo o hospodárskom raste, zvyšovaní zamestnanosti, investoroch, úsporách a veľa ďalších z rôznych oblastí. Naopak R. Fico s A. Dankom poukazovali na neúspechy, banálnejšie či menej banálne. R. Fico sa snažil udierať hlavne na nezamestnanosť, vďaka čomu sa diskusia mierne vyostrovala. A. Danko zabiehal do podrobností ako sú "slovenské gátre" v štátnych lesoch, ale hovoril aj o zničujúcich sa dôchodkoch na Slovensku či 13. 14. platoch v Grécku.

Štatistiky diskusie

5   2  
1   3  
1   2  
2   0  
1   0  
0   2  
5   0  
2   0  
2   0  
0   1  
0   0  
0   0  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„Len v januári sa dôchodky zvyšovali o 3,3%.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
V októbri 2011 bolo prijaté Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré zvyšuje dôchodky o 3,3%. Opatrenie nadobudlo platnosť 1. januára tohto roku.

Dôležitý výrok

„K 1.1.2011 sa stala tá vec, že ľudia, ktorí sú dobrovoľne bez práce, matka v domácnosti napr., ľudia, ktorí nehľadajú prácu veľakrát, samozrejme, musia si platiť zdravotné odvody, zdravotné poistenia a táto sadzba stúpla z 29 na 46 €. Zároveň ale, keď sa nachádzate v evidencii, nemusíte platiť nič.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Televízia Markíza 23. novembra informovala, že mnoho ľudí sa hlási na úradoch práce, práve z dôvodu zvýšenia odvodu do zdravotnej poisťovne z 29 na 46 eur. Toto zvýšenie je od januára 2011 a platia ho všetci, ktorí si reálne nehľadajú prácu. Naopak za nezamestnaných, ktorí sú v evidencii platí odvody do zdravotnej poisťovne štát.

Išlo o novelu zákona (vládny návrh) o č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve, ktorá bola schválená 2. decembra 2010. 

Ako sa uvádza v dôvodovej správe (s. 1), táto novela zaviedla rovnakú výšku minimálneho základu (odvodu) pre SZČO a tzv. dobrovoľne nezamestnaných a taktiež minimálna platba preddavkov na poistné dobrovoľne nezamestnaných osôb bude 14% zo 44,2% z priemernej mesačnej mzdy. Novela nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Dôležitý výrok

„Túto sumu 140 — 150 mil. € jeden jediný náš nominant, pán Lopatka, v Sociálnej poisťovni približne túto sumu ušetril.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
*Upravené dňa 19. apríla 2012. Hodnotenie zmenené z "Nepravda" na "Pravda".

Výsledky hospodárenia Sociálnej poisťovne za r. 2011 sú nasledovné:

Sociálna poisťovňa v roku 2011 dosiahla o 382,5 mil. eur lepší výber poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v porovnaní s rokom 2010. V porovnaní s rozpočtom na rok 2011 tak došlo k zlepšeniu výberu poistného o 72,6 miliónov eur. Úspešnosť výberu poistného dosahovala od začiatku roka 2011 čiastky presahujúce 100%, k 31. decembru 2011 bola dosiahnutá úspešnosť 104,89 %.

      Celkové príjmy poisťovne dosiahli k 31. 12. 2011 výšku 6 253,8 mil. eur, čo v porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2011 predstavuje plnenie na 98,63 %. Výdavky poisťovne boli na úrovni 6 132,6 mil. eur, čo je 97,79 % plánovaných výdavkov na rok 2011.

      Hospodárenie Sociálnej poisťovne v bežnom roku skončilo k 31.12.2011 s bilančným rozdielom 121,2 mil. eur, čo je o 51,1 mil. eur viac ako sa predpokladalo v upravenom rozpočte. Vrátane zostatku z minulých rokov je bilančný rozdiel Sociálnej poisťovne k 31.12.2011 556,9 mil. eur (lepší o 102,1 mil. eur oproti upravenému rozpočtu).

      Podiel na lepšom hospodárení Sociálnej poisťovne má aj výrazné znižovanie objemu pohľadávok. Kým k 31.12.2010 boli na úrovni 823,2 mil. eur, k 31. 12. 2011 klesli na hodnotu 563,8 mil. eur. Oproti stavu k októbru 2010 (903 mil. eur) došlo k poklesu až o 339 mil. eur. Za pozitívne považuje Sociálna poisťovňa oddlžovanie zdravotníckych zariadení v správe ministerstva zdravotníctva. V mesiaci október 2011 z celkového objemu pohľadávok týchto zariadení vo výške 69 miliónov eur získala poisťovňa čiastku 59 miliónov. Zlepšila sa aj spolupráca s exekútormi – poisťovňa vydala 160 649 exekučných príkazov, čo je skoro trojnásobne viac ako v roku 2010.

      Sociálna poisťovňa šetrí aj na svojich prevádzkových nákladoch zo správneho fondu – za rok 2011 použila na svoju prevádzku 116,2 mil. eur, čo v porovnaní s rozpočtom správneho fondu na rok 2011 vo výške 135,4 mil. eur predstavuje úsporu 19,2 mil. eur. Lepšie hospodárske výsledky sa prejavili aj v znížení transferu zo štátneho rozpočtu, t. j. úspore pre štát, vo výške 162,5 mil. eur.

Ľ.Lopatka v Sociálnej poisťovni ušetril viac ako 140 — 150 mil. eur, konkrétne sumu 162,5 mil eur. Podľa riaditeľky komunikačného odboru Soc. poisťovne J. Ďuriačovej úsporu je, okrem vyššie uvedených (vyšší výber príjmov, úspora na prevádzkových nákladoch v správnom fonde), možné pripísať aj: "nižším výdavkom na dávky a vyššiemu zostatku z predchádzajúcich rokov, ako sa pôvodne predpokladalo v rozpočte".

R. Sulík nehovorí presné číslo, avšak vyššia úspora nahráva jeho argumentu, preto hodnotíme výrok ako pravdivý.

Dôležitý výrok

„30-40% zníženie napr. príjmu ľudí čo dôchodkov (v Grécku v rámci úsporných opatrení pozn.), to je kozmetické?“

Neoveriteľné

zobraziť odôvodnenie
28.februára odhlasoval grécky parlament výrazné rozpočtové opatrenia  na strane výdavkov. Grécko sa zaviazalo k škrtom v objeme až 3,2 mld. eur. Jedným z opatrení bolo zníženie dôchodkov, ktorým sa má ušetriť 386 mil. eur. Znižovať sa budú dôchodky nad 1300 eur. výška zníženia bude 12 percent. Doplnkové dôchodky sa majú znížiť o 10% až 20%.
Fiškálne opatrenia, týkajúce sa dôchodkov, sa v Grécku prijali až v minulosti. V roku 2010 to boli 10%-tné škrty štátnych dôchodkov a na jeseň 2011 ďalšie opatrenie — 20%-tné zníženie doplnkových dôchodkov.

Nedokážeme však overiť aké je celkové zoškrtanie dôchodkov.

„Ale to kľúčové vidím v tom, že sa nám podarilo udržať výrazný hospodársky rast (v roku 2011 pozn.), druhý najrýchlejší v eurozóne, čo viedlo k tomu, že pribudlo o 55 tisíc pracovných miest viac.“

„Je tu sekera 800 mil. €, ktorá bola urobená v roku 2011 a začiatkom roku 2012 na deficite.“

„Program (volebný do volieb 2012 pozn.) z našej strany bol vyhodnotený ako najlepší.“

„Alebo zobrali sme dôchodcom vianočné dôchodky? Nezobrali sme, len sa zmenil trošku systém.“

„Dnes pracuje o 50 tisíc ľudí viac.“

„Sú tu regióny, kde je miera nezamestnanosti vyššia ako 30%. Ja už som niektoré z nich spomínal. Či to je Poltár, Rimavská Sobota, Gelnica, Revúca, určite Trebišov. Teda je to najmä juh stredného a východného Slovenska.“

„Iste sa ľudia v Záborskom v Prešove nehnevajú, keď sa nám podarilo tam dotiahnuť Honeywell s peknou výrobou, ktorá dá prácu okolo 500 ľuďom a teraz tam prebieha nábor.“

„Takže vidím východisko v tom, aby sme to čo sa na Slovensku osvedčilo, čo viedlo k tomu, že sme z 20% nezamestnanosti v roku 1998 ju dokázali dostať pod 10%.“

„Nezamestnanosť rástla v rokoch 2006-2010. Teraz poklesla.“

„Pán predseda, neviem či chodíte do obchodu alebo nechodíte. Bežný nákup zdražel z 30 € na 38 € (oproti januáru 2011 pozn.)“

„Progresivita je aj v ČR. Pravicová vláda v ČR opúšťa rovnú daň a zvyšuje dane.“

„A dnes krajiny v EÚ ako Španielsko, o Grécku ani nehovoriac, majú cez 20% (nezamestnanosť pozn.)“

„Banky nám už 2 roky hlásia, že majú rekordne vysoké zisky.“

„Váš poradca, ktorého ste si z radov našich najali a dobre ste spravili, lebo aspoň že to bude mať nejakú hlavu a pätu. Váš budúci poradca vyhlásil, že opatrenia sa ľudí dotknú.“

„Váš poradca, ktorého ste si z radov našich najali a dobre ste spravili, lebo aspoň že to bude mať nejakú hlavu a pätu. Váš budúci poradca vyhlásil, že opatrenia sa ľudí dotknú.“

„Ale keď ste podpisovali tie 2 balíky, ktoré neboli realizované, ja neviem či ste si to neuvedomili alebo to bol úmysel, veľkú väčšinu PPP nákladov tvorili finančné náklady a tzn. zisky, úroky a dividendy buď bánk alebo firiem. Neuveriteľných na tých dvoch balíkoch, ktoré predstavovali 100 km, 10 mld. € na 30 rokov, 60% celkového objemu nákladov.“

„Cestovný ruch minulého roku išiel o 12% hore. Vzniklo tam asi 1 000 pracovných miest, pretože 144 tisíc turistov pribudlo na Slovensku.“

„15 obchodných zastúpení som zrušil, 12 nových som vytvoril.“

„Podpísal som (ako minister zahraničných vecí pozn.) 5 zmlúv o vzájomnom zastupovaní sa v zahraničí v obrane.“

„Vy sám (smerované k R. Ficovi pozn.), keď začala vaša vláda v roku 2006, ste nechali v uznesení vlády napísať, že znížiť počet úradníkov o 20% a neznížili ste.“

„Smer nám odovzdal krajinu s deficitom 8,1% za rok 2010.“

„Za rok sme znížili deficit najrýchlejšie po Írsku na 4,6%.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."