Demagog.sk

SaS: volebný program

Iné, 9. marca 2012.
Moderátor: —

51 výrokov predvolebného programu SaS. Fakticky problematické výroky programu sú zároveň programovými prioritami strany. Európska únia, štátna regulácia a dekriminalizácia.

Štatistiky diskusie

36   3  
4   8  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

„Vďaka SaS ušetrili slovenskí daňovníci 820 miliónov eur pri prvej pôžičke Grécku a vďaka SaS prišli poslanci o priestupkovú imunitu.“

„Po parlamentných voľbách bude nevyhnutné okamžite prijať opatrenia, ktoré povedú k zníženiu deficitu pod 3 % už v roku 2013. Naplníme týmto politický záväzok Slovenska voči Európskej únii, ktorý je zapísaný v Programe stability a rastu a v Národnom programe reforiem na roky 2012 až 2014.“

„Pokračovanie v konsolidácii verejných financií je kľúčové najmä z dôvodu udržania dôveryhodnosti Slovenska na finančných trhoch, keďže len v roku 2012 bude Slovenská republika emitovať takmer 8 mld. € dlhopisov.“

„Ak by nepokračovala konsolidácia verejných financií, už rok po voľbách môže nová vláda dostať sankcie vo výške približne 140 mil. €.“

„V rokoch 2010 – 2011 sme pripravovali daňovo-odvodovú reformu, tá sa však napokon zrealizovala len z malej časti.“

„Presadili sme zvýšenie a predĺženie materského príspevku a vďaka nám dnes môžu rodičia počas rodičovskej dovolenky pracovať.“

„Z analýzy Svetovej banky vyplýva, že náš sociálny systém nie je vôbec zacielený na skupiny, ktoré sociálnu pomoc od štátu potrebujú. Takýto systém je drahý a neefektívny, lebo pomáha ľuďom, ktorí dávky v celkovom príjme vôbec nepociťujú, a naopak, tým, čo pomoc potrebujú, dáva málo. Z prepočtov vyplýva, že zhruba 30 % ľudí, ktorí poberajú akékoľvek sociálne dávky, predovšetkým prídavky na deti, do systému nepatrí, lebo ich príjem je postačujúci.“

„Napríklad príspevok pri narodení dieťaťa a príplatku pri narodení dieťaťa (spolu 829 eur), spôsobil, že ročne má až 1 400 matiek, ktoré sú samy deťmi, dieťa.“

„Vlani bol počet matiek mladších ako 14 rokov najvyšší za posledných desať rokov“

„Odhad populácie na Slovensku s akýmkoľvek obmedzením, zdravotným postihnutím je 939 000 ľudí (17,3 %) a celková populácia s ťažkým alebo hlbokým obmedzením je 346 000 ľudí (6,4 %).“

„Jedna a tá istá osoba je posudzovaná opakovane na rôzne účely a v niektorých prípadoch je posudzovanie zdvojené. Samotný výkon posudkovej činnosti (zdravotného stavu, pozn.) vykonáva štátna správa, verejná správa aj samospráva.“

„Singapur z našej dielne. Ten obsahuje viac ako sto konkrétnych opatrení na zníženie administratívneho zaťaženia podnikania a šetrí podnikom sto miliónov eur ročne. Po doterajšom splnení tretiny opatrení budeme v projekte Singapur naďalej pokračovať.“

„Na Slovensku chýba „inovačná kultúra“. Svedectvom toho sú jedny z najnižších investícií v pomere k HDP (0,5 %) v rámci krajín EÚ aj OECD.“

„Podľa výsledkov Komplexného auditu prekážok podnikania na Slovensku patria medzi hlavné problémy podnikateľského prostredia vymáhateľnosť práva, nejednoznačnosť a nestálosť zákonov, odvodové a poplatkové zaťaženie či nadmerná byrokracia.“

„Slovenských podnikateľov napríklad zaťažuje vyše 1 200 rôznych informačných povinností.“

„Slovensko má v porovnaní s Rakúskom, Nemeckom alebo Francúzskom trojnásobnú spotrebu tepla na vykurovaný objem, čo svedčí okrem iného o obrovských stratách v distribučnej sieti“

„Na Slovensku po zavedení mýta nebola znížená cestná daň a náklady autodopravcov sú v tomto stave likvidačné.“

„Výška pokút je prehnane vysoká. 700 € na mieste je pre menšiu firmu alebo vodiča likvidačné. V oblasti pokút vôbec nie je riešený rozdiel medzi úmyselným a neúmyselným porušením.“

„Zvýšime najväčšiu prípustnú hmotnosť zo 40 ton na 48 ton pre vybratý okruh vozidiel podľa vzoru Českej republiky.“

„V súčasnosti systém výučby v autoškolách nezohľadňuje individuálne schopnosti uchádzačov o vodičské oprávnenie a núti ich zúčastňovať sa výcviku a platiť zaň bez ohľadu na ich schopnosti.“

„Súčasný stav správy národnej domény .sk je plne nevyhovujúci pre internetovú komunitu aj pre štát. Z historických dôvodov je doména .sk dosiaľ spravovaná súkromnou spoločnosťou SK-NIC, a.s., ktorá plní praktickú funkciu správcu centrálnej databázy a zároveň aj jediného centrálneho registrátora.“

„Stavebné konanie, ktoré prebieha na základe dávno prekonaného a takmer 30-krát novelizovaného stavebného zákona, je jedným z najväčších zdrojov byrokracie na Slovensku.“

„Od 1. 1. 2012 je na Slovensku plne liberalizovaný poštový trh a zrušená poštová výhrada pre Slovenskú poštu, a.s.“

„Systém kompenzácie strát z poskytovania univerzálnych poštových služieb však neúmerne zaťažuje niektoré skupiny poskytovateľov poštových služieb a národná legislatíva naďalej reguluje niektoré služby nad rámec medzinárodných zmlúv a smerníc EÚ.“

„V súčasnosti na území SR pôsobí 19 rôznych úradov územnej a špecializovanej štátnej správy, nehovoriac o rôznych poradenských a podporných rezortných inštitúciách, pričom táto štátna správa má aj rôznorodé územné obvody.“

„V súčasnosti existuje päť rôznych druhov volieb upravených piatimi rôznymi zákonmi, ktoré sa vo viacerých dôležitých ustanoveniach zásadne odlišujú.“

„Predĺžime dobu vojenskej služby pre vznik nároku na výsluhový dôchodok zo súčasných 15 na 20 rokov pre nových príslušníkov OS SR.“

„Na druhej strane, samostatné riadenie tejto oblasti hospodárstva do veľkej miery závisí od Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, ktorej prijatie je dôsledkom vstupu Slovenskej republiky do EÚ. Najväčším problémom tejto politiky EÚ je nerovnosť podmienok medzi starými a novými členskými štátmi EÚ, ktoré mali byť odstránené do konca roka 2012, pričom už dnes je zrejmé, že sa tak nestane.“

„Najväčším problémom tejto politiky je nerovnosť podmienok medzi starými a novými členskými štátmi, pričom rozdiely vo výške priamych platieb sú v priemere 150 – 200 % (napríklad dotácie na 1 ha predstavujú v SR 206 eur, v Holandsku 495 eur, v Grécku 500 eur atď.).“

„V súčasnosti EÚ predstavila návrh Spoločnej poľnohospodárskej politiky na nasledujúce obdobie. Zachováva nerovnosť medzi členskými štátmi v priamych platbách a ich vyrovnanie odsúva až na rok 2028, čo vážne ohrozuje postavenie slovenských poľnohospodárov na spoločnom európskom trhu. Jeho prijatie by de facto znamenalo zníženie súčasnej úrovne dotácií z 800 mil. eur na cca 400 mil. eur ročne.“

„Zavádza však aj ďalšie obmedzenia pre poľnohospodárov. Prvým z nich je zavedenie stropu pre priame platby na jednu farmu vo výške 300 000 eur, čo vytvára nepriamu diskrimináciu pre krajiny ako Slovensko, kde tradične pôsobia veľkokapacitné agropodniky.“

„Podmieňovanie až 30 % priamych platieb úhorovaním 7 % poľnohospodárskej pôdy je nielen komplikácia, ale aj nesystémové opatrenie najmä z pohľadu alarmujúcej nízkej produkcie EÚ na svetovom trhu,“

„Pritom svetová potreba potravín rastie a podľa odhadov bude v roku 2030 až o 50 % vyššia.“

„Slovensko ako jedna z mála európskych krajín nemá samostatnú legislatívu o ochrane zvierat. V našom právnom systéme sú zvieratá stále definované ako veci a predstavitelia štátu nemajú efektívne nástroje na ich ochranu.“

„Lesné pozemky predstavujú základný stabilizačný prvok krajiny. Do dnešného dňa nebolo ukončené usporiadanie vlastníctva v zmysle reštitučných nárokov.“

„… zrovnoprávnime financovanie materských škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa odstránením diskriminačného ustanovenia o 88 % financovaní súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení z legislatívy.“

„Finančná podpora pre vedu a výskum je na Slovensku dlhodobo jedna z najnižších v EÚ.“

„V súčasnosti sú kapitoly pre financovanie vedy a výskumu v rôznych formách rozdelené pod šiestimi ministerstvami.“

„Podľa týchto dohadov je na Slovensku zhruba 380-tisíc Rómov, z ktorých približne 200-tisíc žije rozptýlene medzi majoritným obyvateľstvom a nepredstavujú žiaden problém. Na rozdiel od zhruba 180-tisíc ľudí, ktorí žijú v koncentrovanej chudobe v rómskych osadách, ktorých máme asi 700.“

„V rómskych osadách nemá asi 50 % obyvateľov dokončené ani základné vzdelanie“

„Po fúzii STV a SRo, ekonomickej reštrukturalizácii a oddlžení vstupuje RTVS do roku 2012 s vyrovnaným rozpočtom.“

„V súčasnosti sa viac ako polovica mladých ľudí dostáva do priameho osobného kontaktu s marihuanou, a to čoraz mladšie vekové kategórie …“

„Na druhej strane, trestnoprávny postih za čo i len jednorazové užitie marihuany je postavený na úroveň usmrtenia z nedbanlivosti či zneužitia tvrdých drog, pokiaľ ide o výšku trestu, pričom nebezpečnosť týchto konaní pre spoločnosť je omnoho vyššia.“

„Využitie marihuany na medicínske účely je povolené v Českej republike, Švajčiarsku, Rakúsku, Izraeli, Fínsku, Čine, Kanade a v 22 štátoch USA a ďalších sedem chráni svojich občanov pred federálnym zákonom.“

„Ako vyplýva z analýzy OSN, štáty na celom svete dlhodobo prehrávajú boj s drogovou kriminalitou a užívanie drog neustupuje napriek množstvu opatrení, ktoré štáty v boji s touto kriminalitou realizujú.“

„Mnohé štáty vrátane Českej republiky zároveň s prijatím právnej úpravy dekriminalizujúcej držbu marihuany pre vlastnú potrebu v obmedzenom malom množstve pristúpili aj k dekriminalizácii pestovania konope v obmedzenom malom množstve.“

„V súčasnom právnom stave je zmena pohlavia/rodu osoby spojená s viacerými negatívnymi dôsledkami pre takéto osoby. Zo zdravotného hľadiska existuje len diagnóza „porucha sexuálnej identity“.“

„Zároveň však nie je stanovený základný štandard zdravotnej starostlivosti, ktorý sa má v danom prípade (zmeny pohlavia, pozn.) poskytnúť, čoho dôsledkom je skutočnosť, že časť zákrokov je poskytovaná z verejného zdravotného poistenia a iné je nevyhnutné uhrádzať osobou podstupujúcou zmenu pohlavia.“

„Zo štatistík Štatistického úradu SR pre rok 2010 vyplýva, že viac ako 40 % manželstiev uzatváraných na Slovensku končí rozvodom manželstva a v 90 % prípadoch súdy návrhu na rozvod manželstva vyhovejú.“

„Napriek týmto skutočnostiam neexistuje možnosť zjednodušiť postup pri rozvode manželstva ani v takom prípade, že obaja manželia s rozvodom súhlasia a nie je potrebné upravovať vzťahy k maloletým deťom, pretože sa na tom vedia manželia dohodnúť, z manželstva nepochádzajú žiadne deti alebo sú deti pochádzajúce z manželstva plnoleté.“

„Presadili sme zvýšenie a predĺženie materského príspevku a vďaka nám dnes môžu rodičia počas rodičovskej dovolenky pracovať.“

Foto: Flickr — theocean

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."