Demagog.sk

Robert Fico vs. Ján Figeľ

V politike, 12. februára 2012. (videozáznam relácie)
Moderátor: Alžbeta Vlková

Železničné spoločnosti na Slovensku sú v procese reštrukturalizácie a dochádza ku prepúštaniu pracovníkov. V politike sa viedol spor o tom, koľko z týchto ľudí končí na Úrade práce a koľko je rekvalifikovaných. Robert Fico mal pravdu v tom, že napriek prísľubom vlády nedochádza kvôli zbabranému tendru k rekvalifikácii pracovníkov. Nehovorí však pravdu keď tvrdí, že všetci prepustení končia na Úrade práce. Ako správne argumentoval Ján Figeľ je to "len" 10% prepustených. 
Zároveň ďaľšou z vecí, na ktorú sme si posvietili je množstvo výjazdných rokovaní minulej vlády. Robert Fico opakovane uvádza 19. Nie je to tak, avšak realita nie je vzdialená. V skutočnosti to bolo 18 výjazdných rokovaní z celkových 215. Ani nie 1%, ale ako volebný slogan to pôsobí veľmi dobre. 

Štatistiky diskusie

 
6   7  
3   1  
7   0  
0   1  

Pravda     Nepravda     Zavádzanie     Neoveriteľné

Výroky

Dôležitý výrok

„Nuž, je pravda, že máme na Slovensku najväčšie zdražovanie v EÚ.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Ak vychádzame z údajov databázy Eurostat o medziročnej inflácii, meranej harmonizovaným indexom Európskej únie, podľa najnovších údajov, dosiahla na Slovensku v novembri 2011 v rámci EÚ najvyššiu úroveň 4,8 %. Nutné dodať, že rovnako ako Slovensko, túto hodnotu inflácie dosiahlo tiež Spojené kráľovstvo.

Ak vychádzame z údajov databázy Eurostat o priemernej ročnej inflácii tak hneď niekoľko krajín EÚ má vyššiu priemernú ročnú infláciu ku novembru 2011. Slovensko má priemernú ročnú infláciu na úrovni 3,8 %. Uvádzame výpočet krajín, ktoré mali vyššiu alebo rovnakú priemernú ročnú infláciu ako Slovensko:
- Spojené kráľovstvo 4,4 %- Rumunsko 6,2 %- Poľsko 3,8 %- Maďarsko 4,0 %- Lotyšsko 4,1 %- Litva 4,1 %- Estónsko 5,2 %

Róbert Fico má pravdu v prípade medziročnej inflácie. Výrok však neplatí v prípade medzimesačnej ako aj priemernej ročnej inflácii.

Dôležitý výrok

„Na rebríčku chudoby sa Slovensko dostáva opäť na vrchol alebo špicu pelotónu.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Róbert Fico by mal najskôr upresniť aký rebríček chudoby má na mysli.

Ak však vychádzame z "Human development report", ktorá meria chudobu cez Viacrozmerný index chudoby MPI (meria prístup k čistej vode, palivo na prípravu stravy, zdravotné služby ako aj základné veci v domácnostiach) Slovensko kleslo oproti roku 2010 (str. 161) o 4 priečky z 31 na 35 miesto v roku 2011 (str. 143) z vyše 180 hodnotených krajín.

Ďalším hodnotením relatívnej chudoby t.j miery rizika chudoby (60% mediánu ekvivalentného príjmu) je každoročné meranie EU SILC. Pravidelne si udržujeme najnižšiu relatívnu chudobu na úrovni približne 11% (posledné údaje zodpovedajú roku 2010 — EU SILC 2010 (str. 6), pričom ešte v roku 2005 relatívna chudoba bola na úrovni 13 %.

Dôležitým ukazovateľom chudoby je aj parita kúpnej sily PPP. Ak vychádzame z každoročných správ "The Global Competitiveness Report", tak k aprílu 2010 (str. 474) sa Slovensko v parite kúpnej sily umiestnilo na 60 priečke v rámci 142 hodnotených krajín.Rovnaké umiestnenie dosiahlo aj k aprílu 2011 (str. 500).

V žiadnom s uvedených ukazovateľov sledujúcich mieru chudoby jednotlivých krajín nezaznamenalo Slovensko výrazný prepad. Nemôže byť tiež reč o "špici peletónu" chudobných krajín. 

Dôležitý výrok

„Respektíve bankrot v Cargo bol na hranici. A to spomínam preto, lebo tie firmy sú naozaj len prepojené, celý dopravný trh má svoje súvislosti, museli sme urobiť mnoho opatrení včítanie tej optimalizácie alebo zníženia zamestnanosti zhruba o 3 tisíc osôb. Iba stovky, ja presnú štatistiku nemám, ale bola publikovaná Ústredím práce, sa prihlásili na úrade práce preto, lebo veľká väčšina bola riešená dohodami alebo predčasným dôchodkom.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie

Agentúra SITA 8. februára 2012 informuje, že Cargo v minulom roku v rámci úsporných opatrení prepustilo okolo 1300 z plánovaných 1800 zamestnancov. Od začiatku roka 2012 znížilo Cargo počet zamestnancov o 1 060 zamestnancov. Hlavný vplyv na pokles zamestnanosti mal prevod časti opravárenských činností z Carga do Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), a.s. Celkovo bolo z tohoto dôvodu prepustených až o  973 zamestnancov.  

Spolu ide približne o 2360 prepustených zamestnancov Carga.

Ústredie práce v júli 2011 informovalo o projekte podpory pre hromadne prepustených. 

"Program je zameraný na pomoc hromadne prepúšťaným, využiť ho môžu aj zamestnanci železničných spoločností. Tie doteraz (do júla 2011) v rámci projektu revitalizácie prepustili 1 571 ľudí, takmer všetci odišli po dohode so zamestnávateľom. Od marca tohto roka (roka 2011, pozn.) úrady práce evidujú len jedno hromadné prepúšťanie v železničných spoločnostiach. Z neho do evidencie nezamestnaných prišiel len jeden železničiar!"
 
Ústredie práce v tej istej správe z júla zverejnilo údaje o počte prepustených zamestnancov železníc (Carga, ZSSK, ŽSR).

ŽSRZSSKCargo
Počet prepustených zamestnancov1044134393
ÚDAJE za marec 2011 – jún 2011, Zdroj. MDVRR SR

Spolu za obdobie marec 2011 — jún 2011 to bolo 1 571 ľudí . Z toho 1106 bolo skončilo pracovný pomer dohodou a 19 ľudí bolo prepustených odchodom do dôchodku. 

Podľa decembrových správ (2011), už bolo z celkového počtu prepustených (cca 3 800) zaznamenaných na Úrade práce 419 ľudí

Počet prepustených sa tak pohybuje v rádoch stoviek ako uvádza Ján Figeľ. 

Dôležitý výrok

„To ste urobili vy. Jednoducho v mene ozdravenia spoločnosti ste vyšmarili na ulicu 3 tisíc ľudí, ani o jednoho z nich ste sa nepostarali, pretože ani jeden z týchto ľudí nebol rekvalifikovaný.“

Pravda

zobraziť odôvodnenie
Agentúra SITA 8. februára 2012 informuje, že Cargo v minulom roku v rámci úsporných opatrení prepustilo okolo 1300 z plánovaných 1800 zamestnancov. Od začiatku roka 2012 znížilo Cargo počet zamestnancov o 1 060 zamestnancov. Hlavný vplyv na pokles zamestnanosti mal prevod časti opravárenských činností z Carga do Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), a.s. Celkovo bolo z tohoto dôvodu prepustených až 973 zamestnancov.  
Spolu ide približne o 2360 prepustených zamestnancov Carga. 

Podľa informácií z Ústredia práce došlo ku koncu roku 2011 k prepusteniu približne 3800 zamestnancov zo všetkých troch železničných spoločností. Ak k tomu pripočítame 1060 zamestnancov Carga po novom roku, dostaneme číslo blížiace sa 5 000 zamestnancov.

R. Fico má pravdu ak hovorí, že nikto z prepustených ľudí nebol rekvalifikovaní. Program rekvalifikácie prepustených ešte nefunguje.

Denník SME 21. novembra 2011 informoval, že prvý tender (vypísaný v auguste 2011) na pomoc prepusteným železničiarom bol zrušený z dôvodu nesplnenia požiadaviek uchádzačov. Ministerstvo vyhlásilo nový tender a podľa vyhlásenia ministerstva by sa mal projekt pomoci realizovať už v polovici januára 2012.  Víťaz tendra má poskytovať služby všetkým hromadne prepusteným nie len železničiarom.

R. Fico neuvádza presné číslo o počte prepustených zamestnancov Carga, tvrdí však pravdu o tom, že nikto z prepustených nebol rekvalifikovaní z dôvodu nefungujúceho programu rekvalifikácie.
 
Nutno však dodať, že len približne 10% ľudí z celkového počtu prepustených skončilo na Úrade práce. Časť z nich získala novú prácu, časť odišla do dôchodku. 

Dôležitý výrok

„Toto je tu už večný súboj, tak teda sadnite si do auta, pani redaktorka, zoberte si štáb a ukážte slovenskej verejnosti, kde sa stavajú tie diaľnice? Na troch malých úsekoch sa stavajú.“

Nepravda

zobraziť odôvodnenie
Ak vychádzame z dostupných informácií z Národnej diaľničnej spoločnosti tak status v realizácií majú nasledovné úseky:

Je však pravdou, že v úsekoch Dubná Skala — Turany a Fričovce — Svinia boli zmluvy s zhotoviteľom podpísané koncom októbra resp. v novembri 2011. Čo sa týka úseku Dubná Skala — Turany 11. novembra 2011 bol položený základný kameň čo sa dá považovať za začiatok výstavby a stavebných prác. Podobný scenár nastal aj v prípade úseku Fričovce — Svinia, keď bol 24. novembra 2011 položený základný kameň, čo opäť považujeme za začiatok výstavby a stavebných prác.

Ohľadom toho, čo sú stavebné práce a kedy je možné projekt počítať vo fáze stavebných prací je realita komplikovanejšia.
NDS definuje niekoľko fáz projektu výstavby diaľničných úsekov. 

Štyri hlavné fázy: V príprave, realizácia, v predčasnom užívaní a odovzdané. 

Fáza V príprave má osem súsledných podfáz:

1.Technická štúdia
2.Proces posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie
3.Dokumentácie pre územné rozhodnutie a dokumentácia pre stavebný zámer
4.Územné rozhodnutie
5.Dokumentácia pre stavebné povolenie
6.Majetková príprava
7.Stavebné povolenie
8.Tendrová dokumentácia — dokumentácia pre ponuku

Fáza Realizácia ma tri podfázy:

1. Začiatok výstavby
2. Vo výstavbe
3. Ukončenie výstavby

Dubná Skala — Turany a Fričovce — Svinia sú vo fáze Realizácia — Začiatok výstavby. 

Otázka je, ako klasifikovať výroky Roberta Fica o "stavebných prácach". Máme za to, že pod "stavebné práce" je možné zaradiť všetky podfázy realizácie projektu. O absenciu stavebných prací by sa jednalo v prípade prípravnej fázy projektu, kedy by výstavbe bránili formálne prekážky. Výrok Roberta Fica tak hodnotíme ako nepravdivý. 

Dôležitý výrok

„Máte najväčší počet nezamestnaných za posledných 10 rokov.“

Zavádzanie

zobraziť odôvodnenie
Tento výrok patrí medzi obľúbené výroky Roberta Fica. Slovensko nemá najvyššiu nezamestnanosť za 10 rokov. 

V tomto prípade si je potrebné upozorniť na to, ako v tomto prípade Robert Fico z ľahkosťou narába s číslami. Na úvod relácie Fico zmienil, že máme najvyššiu nezamestnanosť za 8 rokov, v druhej polke to už bolo 10. Moderátorka na to ani raz nereagovala. 

Štatistický úrad SR, Eurostat aj ÚPSVaR má odlišné štatistiky.

Pre porovnanie a relevantnosť uvádzame údaje všetkých troch zdrojov. Výrok R. Fica nie pravdivý vo vzťahu ku žiadnemu zdroju.

Najviac sa blíži pravdivosti vzhľadom na mesačnú štatistiku ÚPSVaR. Miera nezamestnanosti podľa nej bola v decembri 2011 na úrovni 13,59%. Horšia miera nezamestnanosti bola naposledy v mesiaci júl 2004 čo je 7 rokov a 5 mesiacov. 

Nezamestnanosť ÚPSVaR, mesačná, v %:

20042005200620072008200920102011
December13,0711.369.47.998.3912.6612,4613,59
November12,5810.869.127.767.812.412,2213,33
Október12,7210.939.277.927.5112.412,2913,29
September13,1411.29.758.37.5412.4512,4213,37
August13,2410.889.858.197.3612.0512,1913,12
Júl13,6511.0310.28.37.4712.0712.3313,15
Jún13,9111.0910.368.337.4211.8112.3412,98
Máj14,4711.3310.568.337.4411.3912.2412,84
Apríl15,2611.8711.048.57.3810.9212.5212,94
Marec16,0112.7111.428.897,5910.3312.8813,13
Február16,5113.0811.669.27,849.7212.9713,16
Január16,6013.3911.829.458.069.0312.8912,98


Nezamestnanosť, OECD/Eurostat, mesačná, v %: podľa najnovších údajov Eurostatu bola vyššia nezamestnanosť v januári 2011, ako aj v rokoch 2010, 2009. Ňavyše oproti novembru došlo k poklesu nezamestnanosti o jednu desatinu percentuálneho bodu.  


2005200620072008200920102011
December15.31210.59.114.313.813.4
November15.612.610.68.914.21413,5
Október15.912.610.98.813.814.213,5
September16.112.811.28.813.314.313.4
August15.812.911.4912.614.313.4
Júl1613.111.49.312.21513.3
Jún16.413.311.39.711.614.913.3
Máj16.413.611.21011.214.813.2
Apríl16.613.911.210.110.914.713.2
Marec16.814.211.110.2610.514.713.3
Február1714.511.310.2810.114.713.4
Január17.214.911.610.39.614.513.6

Nezamestnanosť, ŠÚ SR, štvrťročná, v %: 3.kvartál 2011: 13,1%, 2.kvartál 2011: 13,1%, 1.kvartál 2011: 13,9%, 4.kvartál 2010: 13,9%, 3.kvartál 2010: 14,1%, 2.kvartál 2010: 14,4%, 1.kvartál 2010: 15,1%
Podľa Štatistického úradu SR bola vyššia nezamestnanosť v prvej štvrtine roka 2010.

„Už vďaka rozbehnutým úsekom sa dosiahlo nové zamestnanie pre vyše 4 tisíc ľudí.“

„Cestovný ruch, ktorý považujem za v minulosti popolušku, dnes verím a do budúcnosti veľmi silný sektor, ktorý môže zamestnávať stovky, ba tisíce ľudí tam, kde žijú, 1100 asi pribudlo v minulom roku.“

„Nuž, je pravda, že máme na Slovensku najviac nezamestnaných za posledných 8 rokov.“

„Ukazuje sa, že sme ďaleko presiahli magickú hranicu 400 tisíc ľudí, a že číslo nezamestnaných bude ešte vyššie pri najbližšom štatistickom hodnotení, alespoň také ukazovatele nám prichádzajú.“

„Ale samotná vláda Ivety Radičovej v januári, keď prijímala takzvaný balíček opatrení priznala, že ide znižovať hospodársky rast.“

„My sme však naštartovali motory ekonomiky a v roku 2010 v júni, keď sme odovzdávali vládu, už dostala vláda Ivety Radičovej slovenské hospodárstvo s najvyšším hospodárskym rastom v celej EÚ.“

„Po prvé, som presvedčený, že došlo k veľkému klamstvu zo strany pani Radičovej a pána Mihála pri prepúšťaní tisícov ľudí zo železníc, pretože hovorili, že všetci títo ľudia budú rekvalifikovaní a ani jeden z nich nepôjde na úrad práce. Ani jeden z nich nebol rekvalifikovaný, ani jeden jediný. A všetci prakticky skončili na úrade práce.“

„Ďalej veľmi zle pozeráme na utlmenie výstavby diaľníc, tam nepochybne došlo 6 až 7 ľudí o prácu.“

„Ja som si pripravil najprv pár pohľadov práve kvôli Štatistickému úradu, ktorý pani Benkovičová ako vaša nominantka vedie.“

„Podľa Štatistického úradu vo vašich dvoch záverečných rokoch 2009 a 2010 stúpla o zhruba 126 tisíc osôb.“

„Mám aj iný graf, ktorý hovorí o podiele deficitu k príjmom za vašich posledných dvoch rokov to vystúpalo na štvrtinu príjmov.“

„Zahájila sa výstavba 56 km diaľničných úsekov. Pri Košiciach, pri Levoči, pod Studencom, pri Prešove, pri Martine.“

„Slovensko je krajina, ktorá má jeden z najväčších podielov nezamestnaných mladých ľudí.“

„Úplne bežný dôchodok na Slovensku je 280 eur.“

„My sme 19-krát vytiahli vládu a išli sme všade tam, kde bolo treba.“

„Eurofondy, nám zostáva v celom tom veľkom rámci 8 miliárd eur.“

„My máme tisícky ľudí na mítingoch, bol som včera či predvčerom v Leviciach, viac ako tisíc ľudí na mítingu.“

„My sme zastavili privatizáciu komplet a vôči finančnej skupine Penta sme urobili konkrétne kroky. Hneď sme zobrali im letisko.“

„My sme zastavili privatizáciu komplet a vôči finančnej skupine Penta sme urobili konkrétne kroky. Hneď sme im zastavili zisk zdravotných poisťovní.“

picture by: MarkKelley

Prepisy diskusných relácií poskytuje NEWTON Media, spol. s r.o… O spôsobe hodnotenia na tejto stránke nájdete viac informácií na stránke Hodnotenie na Demagog.sk.


Komentáre


ivo
17.02.2012 o 13:31
Len tak pre poriadok — 18 z 215 je viac ako 8 % a nie — ani nie 1% — ako sa uvádza v úvode článku.Táto chyba spochybňuje nižššie uvedené údaje a degraduje ich na úroveň R. Fica,ktorý nemá problém v manipulácii s číslami a faktami.    

Ladislav Rovinský
18.02.2012 o 10:20
A tí dvaja v jednej vláde?
Vo finále budú tí dvaja na nerozoznanie…    

baqq
18.02.2012 o 10:27
ivo: hovoria tam predsa o rozdieloch v 18 a 19 k celku… nie o pomere 18/215…    

FREDY BLANAR
18.02.2012 o 14:47
to je aLE BLOBOST žE POLOžENIM ZAKLADNEHO KAMENA SA RATA ZAčATIE VYSTAVBY DIALNIC TO JE POVOD NA OBčANOV    

Anry
20.02.2012 o 08:05
Hodnotenie vyroku o zastaveni privatizacie letiska je nepresne. Nepresne v kontexte ako je povedane. Privatizacia letiska BA nebola Ficovou vladou zastavena, "lebo" PENTA alebo "sme proti privatizacii", ale preto, ze protimonopolny urad nedal suhlasne stanovisko k tejto privatizacii. Preto vlada na svojom zasadnuti uz len uznesenim rozhodla o zruseni privatizacie z dovodu nevyslovenia suhlasu protimonopolnym uradom SR.    

Zdeno
21.02.2012 o 15:42
Konečne niekto do detailu zhodnotil reči p. Fica!
Prosím Vás ľudia vysvetlite mi ako 40-45% populácie s volebným právom dokáže veriť tomuto idio…. .
Matovič ho pekne označil za KING KONGA veď v Gorile je to hlavná postava čo 100 x zopakovala že s tým nič nemá a zas mu všetci veria.    

comments powered by Disqus
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."